Szkolenie  Podatki i finanse

Ceny transferowe, a zmiany od stycznia 2018 roku

23
Marca

Miejscowość: Gdańsk
Adres: Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk - Wrzeszcz
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Neptun
Termin: 23 Marca 2018
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 marca 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT, kwota brutto: 651,90 zł.
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Ceny Transferowe–jak bezbłędnie przygotować obowiązkową dokumentację podatkową – praktyczne wskazówki odnośnie kontroli podatkowych

Koniec rejestracji 23 Marca 2018 pozostało: 

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy i praktycznych wskazówek na temat aktualnych zmian dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej i sprawozdawczej z zakresu cen transferowych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2018r.

Przedstawiamy krok po kroku, w jaki sposób sporządzić kompletną i rzetelną dokumentację podatkową, spełniającą zaostrzone wymogi kontroli podatkowej w ramach uprawnień nadanych Krajowej Administracji Skarbowej.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji krajowych i międzynarodowych z zakresu przygotowania obligatoryjnej dokumentacji do organu podatkowego, takie jak m.in.:

1)     Czy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych spoczywa tylko na podatnikach podatku dochodowego uczestniczących bezpośrednio w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli spółkach z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych?

2)     Czy osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego, którzy są udziałowcami w spółkach osobowych mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dot. cen transferowych dla transakcji pomiędzy tymi powiązanymi spółkami?

3)     Jakie konkretne dane muszą być zawarte w deklaracji CIT-TP i PIT-TP składanej po raz pierwszy do 2 kwietnia 2018 r.?

4)     Jakie obszary ryzyka związane z transakcjami objętymi cenami transferowymi firm z kapitałem zagranicznym będą przedmiotem kontroli organów podatkowych?

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji cen transferowych.

 

                                                                                       


Ceny transferowe, a zmiany od stycznia 2018 roku

Szkolenie odbędzie się: 23 Marca 2018r.

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji z zakresu cen transferowych,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
 1. Podstawa prawna przygotowywania dokumentacji cen transferowych.:
 1. regulacje  międzynarodowe:
 • przepisy OECD,
 1. regulacje krajowe:
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z  2016r. poz. 1888 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2032
 • Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami,
 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania dokumentacji
 • powiązania kapitałowe w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017r.,
 • pojęcie transakcji,
 • umowy zarządzania płynnością,
 • aport,
 • umorzenie wierzytelności,
 • zbycie udziałów w celu umorzenia,
 • darowizna,
 • relacje z podmiotami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.
 1. Local File – lokalna dokumentacja podatkowa:
 • elementy dokumentacji podatkowej,
 • opis transakcji,
 • charakterystyka transakcji,
 • dane finansowe – w tym przepływy pieniężne,
 • dane dotyczące podmiotów powiązanych,
 • metoda kalkulacji dochodu,
 • analiza danych porównawczych,
 • informacje o podatniku,
 • opis danych finansowych
 1. Zmiany ceny transferowe a CIT 2018r.
 • ograniczenie w zakresie kosztów finansowania dłużnego – odsetki od pożyczek,
 • nowe źródła przychodów – przychody z zysków kapitałowych,
 • ograniczenie kosztów podatkowych związanych z zakupem praw o charakterze niematerialnym, usługi doradcze, badanie rynku, usługi reklamowe, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • możliwość szacowania wartości usług,
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych
 • ograniczenie kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego,
 • rozliczanie strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych
 1. Dobór metody cen transferowych w odniesieniu do analizy porównawczej,
 • wyjaśnienie pojęcia danych porównawczych,
 • elementy danych porównawczych,
 • analiza porównywalności,
 • metoda określenia dochodów podatników w drodze oszacowania ceny,
 • metoda zysku transakcyjnego szacowania dochodu.
 1. Master File – grupowa dokumentacja podatkowa
 • terminy sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych,
 • wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych,
 • elementy dokumentacji master file,
 • zasady wyznaczania cen transakcyjnych,
 • struktura organizacyjna.
 1. Porozumienia z administracją podatkową państw innych niż Rzeczypospolita Polska
 1. Składanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
 1. Raportowanie według krajów (country by country reporting)
 • podmioty gospodarcze zobligowane do tworzenia raportów,
 • zakres raportów.
 1. Terminy dotyczące obowiązków informacyjnych
 • terminy sporządzania dokumentacji podatkowej,
 • termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym,
 • terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, raportu według krajów.
 1.  Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacji  cen transferowych

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.,

Ø  uzyskają pomoc w rozwiązaniu problemów z zakresu określenia powiązań kapitałowych, identyfikacji zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu, kalkulacji powiazań pośrednich, przygotowywania dokumentacji,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w podatku od towarów i usług  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Gdańsk
Adres: Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk - Wrzeszcz
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Neptun
Termin: 23 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 marca 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka