Szkolenie  Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne - orzecznictwa KIO i kontrola UZP

20
Września

Miejscowość: Kraków
Adres: aleja Krasińskiego 10/4
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 20 Września 2017
Cena: 720 zł netto (885,60 zł brutto)

Organizator

Praktyka udzielania zamówień publicznych - warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą, poszerzą lub ugruntują od strony praktycznej swoją wiedzę w zakresie stosowania znowelizowanego w 2016 r. Prawa zamówień publicznych.  Na konkretnych przykładach przy uwzględnieniu najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, wydanego po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. oraz wyników kontroli Prezesa UZP dotyczących postępowań wszczętych od 28 lipca 2016 r. omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przez zamawiającego oraz skutecznym w nim udziałem wykonawców. Podczas szkolenia  podane zostaną najczęściej popełniane błędy ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować znowelizowane przepisy.

Dla każdego uczestnika PREZENT - Tablet Overmax Livecore 7031 

  


Zamówienia Publiczne - orzecznictwa KIO i kontrola UZP

Szkolenie odbędzie się: 20 Września 2017r.

Szkolenie skierowane jest do zamawiających i wykonawców. 

Program

Szkolenie w godzinach: 10:00-16:00
 
I. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Kiedy i gdzie udostępniać - najczęściej popełniane błędy po nowelizacji ustawy
2. Jak wypełnić wymogi ustawowe co do treści SIWZ
3. Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę - doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli
4. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części
 
II. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu na dostawy usługi lub roboty budowlane
1. Jak zachować proporcjonalność warunków
2. Kiedy warunek jest związany z przedmiotem zamówienia
3. Czy zawsze trzeba określić warunki udziału
4. Aktualność wykazywanego doświadczenia, „okres” spełniania warunków
5. Kiedy i jak ustalić wymagania szczególne wobec konsorcjum wykonawców
 
III. Oświadczenie wstępne wykonawcy 
1. Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”  
2. Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej”, JEDZ przy częściach zamówienia - jak uniknąć błędów 
3. Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie (problem „antydatowania”, podpisu itp.)
4. Jak traktować samodzielne uzupełnienie (zmianę)  oświadczenia wstępnego przez wykonawcę
 
IV. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich
1. Ograniczenia w powoływaniu się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich
2. Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w  tym co do podstaw wykluczenia
3. „Podmiana” podmiotu trzeciego
 
V. Dokumenty  żądane od wykonawcy w postępowaniu
1. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu
2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia  – odpowiednie przyporządkowanie
3. Dokumenty przedmiotowe - kiedy żądać?
4. Termin składania dokumentów, forma, aktualność i uzupełnianie
 
VI. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych
1. Reguły korzystania z podwykonawców - najczęstsze błędy  i problemy
2. Uprawnienia i obowiązki związane z podwykonawstwem
 
VII. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym – krok po kroku
 
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium
2. Jak sprostać wymaganiom ustawowym przy jedynym kryterium ceny - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
3. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki
4. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
IX. Rażąco niska cena lub koszt – kiedy zamawiający musi wyjaśniać i w jaki sposób wykonawca może obalić takie domniemanie
 
X. Umowy 
1. Okoliczności uzasadniające zmianę umów a praktyka
2. Zmiany istotne
3. Przykłady postanowień umownych dotyczące zmiany umowy
 

 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Kraków
Adres: aleja Krasińskiego 10/4
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 20 Września 2017
Cena: 720 zł netto (885,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 720 zł + 23% VAT, kwota brutto: 885,60 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 630 zł + 23% VAT, kwota brutto: 774,90 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Zamówienia publiczne w projektach unijnych
Szkolenie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

Warszawa, 20 Października 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Praktyka udzielania zamówień publicznych - warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.