Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „Akademia Wiedza i Praktyka”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator

Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; Nr rejestrowy BDO: 000008579 e-mail:[email protected]; nr tel.:  22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Formularz zamówienia

 interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktów i uzyskania dostępu do Usług oraz wymaganych płatności z tego tytułu;

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Eletter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Szkolenie

-specjalistyczne szkolenie odpłatne, bądź nieodpłatne, w którym udział może być zamówiony przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, organizowane przez Administratora m.in. w formie: seminarium, warsztatów, konferencji, szkolenia otwartego, szkolenia zamkniętego oraz szkolenia internetowego (webinar) - z zakresu tematyki obejmującej w szczególności: prawo, księgowość, rachunkowość, zarządzanie, podatki;

Okres Rozliczeniowy

okres korzystania z Pakietu Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Administratora Faktura VAT.

Pakiet Usług

pakiet Usług płatnych w ramach Abonamentu, obejmujący  prenumeratę Czasopisma na wybrany przez Użytkownika okres przewidziany w Cenniku, świadczony wyłącznie w powiązaniu z tą prenumeratą i obejmujący następujące Usługi: dostęp do Strony Internetowej Serwisu i Materiałów, w tym do zamieszczonych w Serwisie archiwalnych numerów Czasopisma.

Produkt

materiał szkoleniowy w postaci drukowanej, lub elektronicznej dostarczany uczestnikom Szkolenia w ramach opłaty za Szkolenie;

Regulamin

niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym zakupu Szkoleń za pośrednictwem Serwisu, oraz procedury reklamacyjne

Serwis

platforma informatyczno-informacyjna o nazwie „Akademia Wiedza i Praktyka”, stworzona i utrzymywana przez Administratora, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, dostępna pod adresem internetowym www.akademiawip.pl („Strona Serwisu”), pełniąca funkcje sprzedażowe w zakresie dotyczącym Szkoleń wraz z Produktami;

Umowa

umowa o świadczenie Usług, w tym drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Zawartości, lub udziału w Szkoleniu, na zasadach określonych w Regulaminie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem;

Usługi

treści, narzędzia i Usługi udostępniane nieodpłatnie, bądź odpłatnie,  w tym Szkolenia, w których uczestnictwo może być zamówione przez Użytkownika - za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych  w Regulaminie;.

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług, w tym Umowy Sprzedaży.

Zawartość

wszelkie informacje, dane, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad  i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.

 

 

 

Rozdział II
Korzystanie z Serwisu

5. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.

6. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

7. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.  Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.

10. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

Rozdział III
Umowa

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług:
 • nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika;
 • odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji.

 

 1. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika z takich Usług, a w przypadku Elettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Elettera.

 

 1. W wyniku skutecznego złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie, tj. z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Zamówienia, wiadomości ze zwrotną informacją od Administratora o dokonaniu Zamówienia;

 

 1. Użytkownik informowany jest o odpłatności za Szkolenie na Stronie Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia Zamówienia o treści:  „z obowiązkiem zapłaty”
 2. Zasady realizacji Zamówienia, warunki udostępniania i ceny szkolenia
 3. Udział w Szkoleniu udostępniany jest za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie bądź odpłatnie. Na Stronie Serwisu  przy każdym Szkoleniu znajduje się jego opis, uwzględniający warunki Umowy w zakresie Szkolenia, w tym w przypadku Umowy Sprzedaży w przypadku Szkolenia odpłatnego Cenę i termin jej zapłaty, a także jego formę oraz zasady na jakich jest organizowane, w tym warunki uczestnictwa w Szkoleniu, m.in. minimalną liczbę uczestników oraz związane z nim dodatkowe świadczenia na rzecz uczestników Szkolenia.  Uczestnik może otrzymać  w ramach Szkolenia - bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat poza wymaganą Ceną w przypadku Szkolenia odpłatnego -  Produkt/y o tematyce związanej ze Szkoleniem, dostarczany/e w czasie trwania
 4. Umowa w przedmiocie udziału w Szkoleniu zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas trwania Szkolenia.
 5. Administrator poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach związanych z organizacją Szkolenia (dotyczących w szczególności miejsca , daty, prelegenta, tematu Szkolenia).
 6. Administratorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia przed wyznaczonym  terminem Szkolenia w przypadku, gdy  do udziału w Szkoleniu, w wyniku jego sprzedaży, zostanie zgłoszona mniejsza niż minimalna liczba uczestników, niż określona przez Administratora w opisie Szkolenia..
 7. W przypadku określonym w ust. 9, a także w przypadkach, gdy do odwołania Szkolenia doszło z winy Administratora - Administrator zwraca Użytkownikowi, który zawarł Umowę Sprzedaży Szkolenia, 100% wpłaconej przez niego Ceny Szkolenia, o ile jej zapłata jest przewidziana przed wyznaczonym terminem Szkolenia. Przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby w przypadku odwołania Szkolenia zaoferować Użytkownikowi inne Szkolenie o podobnej tematyce, a w przypadku braku minimalnej wyznaczonej liczby uczestników Szkolenia, zorganizować Szkolenie w innym terminie.
 8. Wszystkie Ceny Szkoleń zamieszczone na Stronie Serwisu podawane są  w złotych, jako Ceny netto, tj. bez  uwzględnienie obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Szkoleniu jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia,  z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Rozdziału. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury  podane są Ceny netto Szkolenia (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Szkoleń, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 10. Z zastrzeżeniem prawa Konsumentów do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Szkolenia w terminie przewidzianym zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – warunki rezygnacji ze Szkolenia, w tym terminy tej rezygnacji oraz wiążący się z tym zakres obowiązku zapłaty Ceny Szkolenia, określane są każdorazowo w opisie Szkolenia zamieszczonym w Serwisie     
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 • zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;
 • zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 • upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.

Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
 2. NIP;
 3. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
 4. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
 5. numer telefonu kontaktowego.

15. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego.

16. W trakcie wypełniania formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
 3. udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

18.  Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.

20. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie..

21. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

22. Opłata za szkolenie jest dokonywana  przez Użytkownika na podstawie faktury VAT wystawianej Użytkownikowi przez Administratora, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika.

23. Udział w Szkoleniu udostępniany jest za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie bądź odpłatnie. Na Stronie Serwisu  przy każdym Szkoleniu znajduje się jego opis, uwzględniający warunki Umowy w zakresie Szkolenia, w tym w przypadku Umowy Sprzedaży w przypadku Szkolenia odpłatnego Cenę i termin jej zapłaty, a także jego formę oraz zasady na jakich jest organizowane, w tym warunki uczestnictwa w Szkoleniu, m.in. minimalną liczbę uczestników oraz związane z nim dodatkowe świadczenia na rzecz uczestników Szkolenia.  Uczestnik może otrzymać  w ramach Szkolenia - bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat poza wymaganą Ceną w przypadku Szkolenia odpłatnego -  Produkt/y o tematyce związanej ze Szkoleniem, dostarczany/e w czasie trwania Szkolenia.


Usługi IV

1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

.

Rozdział V
Zasady świadczenia Usługi bezpłatnej Eletter

1. W ramach Usługi Eletter Administrator wysyła zamówiony przez Użytkownika Eletter na adres e-mail podany przez Użytkownika.

2. Usługa subskrypcji Elettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

3. Eletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, trzy razy w tygodniu.

4. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usługi Eletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Każdy Eletter lub inna przesyłka pochodząca od Wiedza i Praktyka adresowana do Użytkownika zawiera:

 1. informację o nadawcy;
 2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
 3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Elettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział VI
Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu  możliwa jest następująca forma płatności:
 • zapłata na podstawie faktury z określonym w jej treści terminem zapłaty.
 1. Użytkownicy dokonujący zakupu w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu.
 2. Użytkownicy będący Konsumentami mogą wstrzymać się z zapłatą do wyznaczonego dnia rozpoczęcia Szkolenia.

 

Rozdział VII

Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 • modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
 • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 1. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób
 5. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 6. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 7. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy żadnych usług prawnych i nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik korzysta z Materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 10. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział VIII
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w ust 1, będących przyczyną naruszenia.

Rozdział IX
Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług szkoleniowych  przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania   Usług  szkoleniowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.

 

   Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownikowi zamawiającemu udział w Szkoleniu jako Konsument przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy  (rezygnacji ze Szkolenia) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, - w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży
 2. Do rezygnacji ze Szkolenia, w tym odstąpienia od Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wysłanie przez Użytkownika do Administratora stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie, najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w ust. 49 - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 • na adres e-mail: [email protected] - w przypadku rezygnacji ze Szkolenia zorganizowanego  w innej formie niż konferencja;
 1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod tym linkiem http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx
 2. Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia udziału w  Szkoleniu.
 3. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, o ile są one wymagane.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 49, nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do Umów:
 5. Świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

Rozdział X
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Sprawdź w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe – http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci

 

Rozdział XI
Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

 1. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o prenumeratę Czasopisma i co za tym idzie o świadczenie powiązanych z tą prenumeratą Usług w ramach Pakietu Usług, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Pakietu  Usług w formie określonej w ust. 118 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 4. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych, w postaci otrzymywania Elettera. Może on być nadal przesyłany do Użytkownika.
 5. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie zamówienia szkolenia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
 5. treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienia na złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 9. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 10. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach Konsumenta.
 11. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka