Webinar  Instalacje elektryczne

Szkolenie elektroenergetyczne (G1) z egzaminem URE

04
Czerwca

Termin: 04 Czerwca 2020
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Godziny: 10.00 - 13.00 + egzamin

Organizator

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 04 Czerwca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Celem webinarium jest przygotowanie do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1. Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik mam możliwość podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych G1. W przypadku chęci podejścia do egzaminu z zakresu eksploatacji oraz egzaminu z zakresu dozoru, konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty egzaminacyjnej.

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 


Szkolenie elektroenergetyczne (G1) z egzaminem URE

Szkolenie odbędzie się: 04 Czerwca 2020r.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

1. Przepisy związane z organizacją bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
     a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62],
     b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828],
     c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118],
     d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.10.239.1597],
e)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1) (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.),


2. Wybrane wiadomości z podstaw elektrotechniki.
     - Definicje, prąd, napięcie, moc, rezystancja, impedancja, jednostki,
     - Prawo Ohma,
     - Prawa Kirchhoffa,
     - aparatura kontrolno- pomiarowa,
     - prace kontrolno-pomiarowe.
 
3. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.
     a) Zjawisko porażenia:  
          - dotyk bezpośredni,
          -dotyk pośredni,
          -napięcia bezpieczne dla człowieka,
          - części czynne,
          - części obce dostępne,
          - połączenia wyrównawcze
     b) Ochrona przeciwporażeniowa:
          - Norma PN-HD- 60364-4-41.
     c) strefy zagrożenia wybuchem,
     d) urządzenia przeciwwybuchowe.


4. Budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, cieplą i gazową.
     a) podział urządzeń, instalacji i  sieci elektrycznych,
     b) układy sieci i  instalacji elektrycznych.


5. Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych, energetycznych i gazowych.
     a) Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych:
          - Zabezpieczania nadmiarowo prądowe.
          -Wyłączniki różnicowoprądowe.
          -BM.
          -Bezpieczniki topikowe.
         - wyłączniki, rozłączniki ,odłączniki.


6. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
      a) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
      b) sprzęt p.poż.
     c) Pierwsza pomoc.
 
7. Egzamin państwowy przed Komisją kwalifikacyjną URE.
 
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

 

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marcin Juszczyk

Marcin Juszczyk

Wykształcenie Wyższe Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, posiadam blisko 25 letnie doświadczenie związane z urządzeniami, instalacjami, sieciami elektrycznymi, uprawnienia G1/2/3 E,D. Certyfikat systemów sterowania napędów elektrycznych, liczny udział w szkoleniach i seminariach, spotkania związane z tematyką OZE, sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń URE mających na celu uzyskanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych. 2


Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

Co obejmuje cena?

  • 3 godziny webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną (z zakresu eksploatacji lub dozoru)
  • Materiały szkoleniowe w formacie pfd

Dodatkowo, każdy uczestnik webinarium, ma możliwość wykupienia drugiego egzaminu.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 560,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka