Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Inspektor Ochrony Danych - zadania, prawa, obowiązki i status

16
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 16 Grudnia 2019
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto) Przy Przy nadesłaniu zgłoszenia do 9 grudnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 580 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Inspektor Ochrony Danych - zadania, prawa, obowiązki i status

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 16 Grudnia 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Dodatkowo IOD wyznaczany w organach, do których ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

Zadania, kompetencje, status Inspektora ochrony danych w samych przepisach są określone bardzo ogólnie. Jak więc w praktyce kompetentny IOD ma wykonywać swoje obowiązki?
- kto musi, a kto może wyznaczyć Inspektora ochrony danych;
- weryfikacja kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej i praktycznych umiejętności na temat zasad i przepisów ochrony danych osobowych;
- status inspektora, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, formalne możliwości nawiązania współpracy, unikanie konfliktu interesów;
- podstawowe i dodatkowe obowiązki IOD i wykonywanie ich w praktyce. Narzędzia, dobre praktyki, branżowe instrukcje i wytyczne, doświadczenia ABI;
- w jaki sposób i w jakim zakresie osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
- zakres i rodzaj odpowiedzialności Inspektora.


Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i przykładów. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności zarówno administratora danych, jak i inspektora ochrony danych.
Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami szkolenia.


Warsztaty prowadzone są przez specjalistę – praktyka posiadającego bardzo duże, wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełnił funkcję ABI, a obecnie IOD od bardzo wielu lat i dla wielu różnych podmiotów.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne" o wartości 99 zł.

 


Inspektor Ochrony Danych - zadania, prawa, obowiązki i status

Szkolenie odbędzie się: 16 Grudnia 2019r.


Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję IOD od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką przetwarzania i ochrony danych osobowych i organizacją odpowiedniego nadzoru w tym zakresie. Szkolenie jest również skierowane do właścicieli firm, dyrektorów, prezesów, jako administratorów danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla IOD, którzy będą zgłoszeni do rejestracji w UODO, jak również dla osób wyznaczonych do wykonywania zadań nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych (w sytuacji nie zarejestrowania IOD w UODO).

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA


1. Obowiązki ADO i IOD dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, wynikające z polskich i europejskich aktów prawnych:
a) nowa ustawa o ochronie danych osobowych;
b) wymagania ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO);
c) definicja i zakres odpowiedzialności administratora danych, inspektora ochrony danych, podmiotu, któremu powierza się dane do przetwarzania (procesora) obecnie i w najbliższej przyszłości.


2. Status inspektora ochrony danych:
a) obowiązki związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
b) Status IOD – niezależność organizacyjna, umocowanie IOD w strukturze organizacji – niezależność stanowiska;
c) Co to znaczy wyznaczyć IOD i dla kogo jest to obowiązkowe;
d) Wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD;
e) Zgłoszenie IOD i zastępcy IOD do UODO oraz odwołanie IOD;
f) Rola IOD w kontroli UODO;
g) Koordynator, specjalista ds. ochrony danych, czy pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa informacji – jak zorganizować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w sytuacji niewyznaczenia IOD.


3. Zasady i pojęcia z RODO w ujęciu praktycznym
a) Dane osobowe, „zwykłe” i wrażliwe – definicja, a rzeczywistość
b) Rejestr czynności przetwarzania – co to jest i kto powinien takowy prowadzić;
c) Przetwarzanie danych osobowych – co to znaczy i kim są osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych – jakie i kto powinien nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
d) Udostępnianie danych – odbiorcy danych – różnica między udostępnianiem, a powierzaniem danych. Kiedy i na jakich zasadach sporządzić umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
e) Powierzanie przetwarzania danych – odpowiedzialność procesora – rola IOD w sprawdzeniu podmiotu przetwarzającego;
f) Administrator danych osobowych – kiedy jest się administratorem, a kiedy procesorem. Co to znaczy „podmiot przetwarzający dane” zgodnie z RODO.


4. Obowiązki administratora danych osobowych
a) Obowiązek przetwarzania danych zgodnie z prawem - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
b) zasady celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności, czasowości – ćwiczenia i aspekty praktyczne.
c) Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych – kiedy klauzula informacyjna, a kiedy klauzula zgody – przykłady i ćwiczenia
d) Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą – jak odpowiadać na pytania osób, których dane dotyczą, o źródła pozyskania ich danych i podstawy prawne przetwarzania, zwłaszcza do celów marketingowych.


5. Uprawnienia UODO oraz odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych
a) Uprawnienia kontrolne UODO i inspektorów jego Biura – przebieg kontroli na bazie nowych, obecnych realiów i doświadczeń;
b) Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych – analiza nałożonych przez UODO kar finansowych.


6. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych
a) organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa, a praktyczne zabezpieczenie danych;
b) budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o zarządzanie ryzykiem
c) dobre praktyki norm 27001, 27002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – polityki bezpieczeństwa danych osobowych zapewniające zgodność z RODO – przekazanie i omówienie przykładowych wzorów dokumentacji.


7. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej, nadzór nad dokumentacją, opracowywania i przedstawiania sprawozdań, jak również czynności pokontrolne.
a) możliwości i metody sprawdzeń i sprawozdań IOD;
b) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – jak skutecznie szkolić, zapoznawać pracowników z zasadami i przepisami ochrony danych.


8. Zadania IOD - zakres zadań IOD – od ogółu do szczegółu;

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Piotr Glen – Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach, w tym także w placówkach medycznych. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych uzgadniających projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, między innymi w Dolnośląskim Centrum Laryngologii Medicus. Certyfikowany Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki w placówkach ochrony zdrowia. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie. Rzetelna i dogłębna wiedza Prowadzącego w zakresie ochrony danych oraz dziewięć lat doświadczenia i pracy zawodowej w tej dziedzinie gwarantuje uczestnikom otrzymanie pełnych, prawdziwych i praktycznych wiadomości i umiejętności przydatnych do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 16 Grudnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 9 grudnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka