Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

20
Lipca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 20 Lipca 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 lipca 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Godziny: 10.00 - 16.00

Koniec rejestracji 20 Lipca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł


Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Szkolenie odbędzie się: 20 Lipca 2020r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi oraz wszystkich zainteresowanych wdrożeniem PPK w firmie.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK
•    dodatkowa emerytura
•    zasady tworzenia
•    współfinansowanie przez strony stosunku pracy
•    „opieka” i nadzór państwa
•    porównanie z PPE i innymi programami z III filara,
2) Terminarz wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców
•    I etap – od 1.07.2019 duże prywatne podmioty zatrudniające
•    II etap – od 1.01.2020 średnie prywatne podmioty zatrudniające
•    III etap – od 1.07.2020 małe prywatne podmioty zatrudniające
•    IV etap – od 1.01.2021 najmniejsze prywatne podmioty zatrudniające i budżetówka
3) Ustalanie liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu ustawą o PPK
•    osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania,
•    osoby na urlopach na dzieci i bezpłatnych, młodociani,
•    wyłączenie przedsiębiorców,
•    podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
4) Wybór instytucji finansowej
•    podmioty zatrudniające z zoz i bez zoz
•    kryteria wyboru
•    podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne)
•    data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji;
5) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
•    terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK,
•    forma umowy o zarządzanie PPK
•    obowiązkowe elementy umowy
•    skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy;
6) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK
•    terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach
•    forma zawarcia umowy
•    osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników „z automatu”
•    osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników w trybie wnioskowym
•    obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK
•    skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy;
7) Uczestnictwo w PPK
•    uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe)
•    uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu)
•    możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
•    zapisywanie osób zatrudnionych do PPK w okresach przejściowych
•    przynależność do kilku systemów PPK
•    uzyskiwanie informacji od instytucji finansowej
•    zmiana podmiotu zatrudniającego;
8) Składki na pracownicze plany kapitałowe
•    wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestnika
•    technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
•    ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą),
•    moment powstania przychodu z tytułu wpłat do PPK (interpretacja MF)
•    potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK (jak dokonywać krok po kroku potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą);
9) Preferencje z budżetu państwa
•    wpłata powitalna
•    dopłata roczna;
10) Dokumentacja PPK – analiza z uczestnikami przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu:
•    oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy
•    deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
•    wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie)
•    deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
•    deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
•    informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
•    zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
•    zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
•    deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej;
11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK
•    wypłata (osiągnięcie 60 lat, świadczenie małżeńskie,  cele mieszkaniowe,
poważna choroba)
•    wypłata transferowa
•    zwrot środków;
12) Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika
•    małżonek mający rachunek PPK
•    małżonek niemający rachunku PPK
•    osoby uprawnione;
13) Nadzór na funkcjonowaniem PPK
•    zasady inwestowania
•    rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
•    ewidencja PPK
•    portal PPK
•    sankcje karne,
14) Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 20 Lipca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 29 stycznia 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka