Szkolenie  Zamówienia publiczne

ABC zamówień publicznych – warsztaty z praktykiem dla początkujących

19
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 19 Marca 2019 - 20 Marca 2019
Cena: 1099 zł netto (1351,77 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 marca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 1099 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 1299 zł netto (1597,77 zł brutto)

Organizator

ABC zamówień publicznych – warsztaty z praktykiem dla początkujących

Koniec rejestracji 20 Marca 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających lub chcących rozpocząć pracę w zamówieniach publicznych w instytucjach zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, służby zdrowia, uczelni wyższych, a także dla osób potrzebujących pozyskać wiedzę praktyczną w stosowaniu przepisów dotyczących zamówień niezbędną po stronie wykonawcy.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności dzięki jego warsztatowemu charakterowi realizowanemu przez praktyka z dużym doświadczeniem.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: 

„Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych” (+ płyta z wideo-szkoleniem „Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich”)" wartości 49,90 zł.


ABC zamówień publicznych – warsztaty z praktykiem dla początkujących

Szkolenie odbędzie się: 19 Marca 2019r.

Adresaci szkolenia:

  • osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem pracą w zamówieniach publicznych

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty: ABC zamówień publicznych – warsztaty z praktykiem dla początkujących
 
DZIEŃ I

I.    Podstawowe pojęcia i zasady związane z zamówieniami publicznymi
   1.    Zamawiający, wykonawca, postępowanie, zamówienie publiczne
   2.    Dostawa, usługa, robota budowlana – specyfika definicji w zamówieniach publicznych
   3.    Zasada uczciwej konkurencji, jawności i równego traktowania wykonawców

II.    Planowanie zamówień oraz ustalanie wartości zamówienia
   1.    Planowanie zamówień
   2.    Kryteria tożsamościowe decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (przedmiotowo-funkcjonalne, podmiotowe, czasowe) – wskazówki z praktyki i doktryny UZP
   3.    Znaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
   4.    Zamówienia odrębne, zamówienia nieplanowane
   5.    Zamówienia w częściach/powtarzające się okresowo/ciągłe – kiedy mamy z nimi do czynienia?
   6.    Zamówienia do 30 000 euro a art. 6a ustawy Pzp
   7.    Szacowanie zamówień ze środków „własnych” oraz ze środków unijnych
   8.    Osoby odpowiedzialne za oszacowanie i obowiązki dokumentacyjne związane z szacowaniem

III.    Zasady pracy komisji przetargowej i zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia

IV.    Zasady publikacji ogłoszeń: o zamówieniu; o zmianie ogłoszenia, o zamiarze zawarcia umowy, o udzieleniu zamówienia
   1.    Miejsce publikacji
   2.    Treść ogłoszenia - przykłady wypełnienia formularza ogłoszenia o zamówieniu z uwzględnieniem problemów praktyki
   3.    Zmiana treści ogłoszenia

V.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
   1.    Przygotowanie SIWZ – praktyczne przykłady i wzory postanowień
   2.    Termin i miejsce upublicznienia SIWZ
   3.    Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie
   4.    Wyjaśnienie treści  i zmiana SIWZ – wzory treści pism
   5.    Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

VI.    Opis przedmiotu zamówienia
   1.    Używanie nazw własnych  przy opisie przedmiotu zamówienia
   2.    Zasady związane z równoważnością
   3.    Metody opisu przedmiotu zamówienia: opis funkcjonalny, konwencjonalny i mieszany
   4.    Szczególne wymaganie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
   5.    Wypełnienie obowiązku określenia wymagań związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane

VII.    Warunki udziału wykonawców w postępowaniu
   1.    Rodzaje warunków: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolności techniczne lub zawodowe
   2.    Jak określać warunki udziału w postępowaniu z zachowaniem zasady proporcjonalności biorąc pod uwagę specyfikę zamówień podmiotów leczniczych - case study
   3.    Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców
   4.    Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich
   5.    Na kiedy warunki udziału muszą być spełnione przez wykonawcę

VIII.    Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, możliwość skorzystania wykonawcy z procedury self - clearingu w świetle orzecznictwa KIO i kontroli Prezesa UZP.

DZIEŃ II

IX.    Jak prowadzić przetarg nieograniczony, w tym w tzw. „procedurze odwróconej”
   1.    Istota  przetargu nieograniczonego jako trybu podstawowego
   2.    Ustalenie kiedy postępowanie jest wszczęte a kiedy się kończy -  wpływ na obowiązki zamawiającego
   3.    Ocena przedmiotowa ofert a ocena podmiotowa wykonawcy – kolejność czynności
   4.    Reguły dokumentowania przebiegu przetargu – praktyczny aspekt wypełnienia protokołu na przykładzie przetargu nieograniczonego

X.    Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi dotyczące JEDZ wynikające z elektronizacji zamówień
   1.    Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”
   2.    Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej - praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ krok po kroku, w tym za pomocą internetowego serwisu ESPD
   3.    Zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych
   4.    Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie, problem „antydatowania”, podpisu itp.

XI.    Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy oraz forma ich składania i uzupełniania
   1.    Rodzaje oraz forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej i elektronicznej - zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, obowiązujące od 18.10.2018 r.
   2.    Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
   3.    Elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu - reguły składania potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów

XII.    Oferta - zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej po nowelizacji:
   1.    Kryteria oceny ofert
   2.    Postanowienia SIWZ - reguły dotyczące przesyłania „papierowych” ofert, a także ofert „elektronicznych” z wykorzystaniem komercyjnego portalu e-usług lub miniPortalu UZP  
   3.    Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie, w tym elektronicznie
   4.    Zmiana i wycofanie oferty oraz otwarcie ofert, w tym  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne
   5.    Poprawianie omyłek w ofercie

XIII.    Unieważnienie postępowania – wybrane przesłanki

XIV.    Umowy w zamówieniach publicznych
   1.    Termin zawarcia umowy
   2.    Forma umowy
   3.    Dopuszczalny zakres zmian zawartej umowy

XV.    Inne wybrane tryby udzielania zamówień – zagadnienia podstawowe
   1.    Przetarg ograniczony
   2.    Negocjacje bez ogłoszenia
   3.    Zamówienie z wolnej ręki
 

 


Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 19 Marca 2019
Cena: 1299 zł netto (1597,77 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1299 zł netto: + 23% VAT, kwota brutto: 1597,77 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 marca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 1099 zł + 23% VAT, kwota brutto: 1351,77 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.