Szkolenie  Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku

25
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Lutego 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 lutego 2019r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 25 Lutego 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: 

„Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych” (+ płyta z wideo-szkoleniem „Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich”)" wartości 49,90 zł.


Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku

Szkolenie odbędzie się: 25 Lutego 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach
 • osoby przygotowujące oraz składające oferty związane z realizacją zamówień publicznych

 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty: Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku
 
1.     Przetarg nieograniczony
 • Istota  przetargu jako trybu podstawowego
 • Ustalenie kiedy postępowanie jest wszczęte a kiedy się kończy -  wpływ na obowiązki zamawiającego
 • Reguły dokumentowania przebiegu przetargu
 • Specyfika tzw. procedury odwróconej
2.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Termin i miejsce upublicznienia
 • Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie
 • Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę - doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli
 • Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części
3.    Warunki udziału w postępowaniu na dostawy, usługi lub roboty budowlane
 • Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności i związku z przedmiotem zamówienia - case study
 • Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków
 • Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału
 • Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w  tym co do podstaw wykluczenia
 • „Podmiana” podmiotu trzeciego - studium przypadku
4.    Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi dotyczące JEDZ wynikające z elektronizacji zamówień
 • Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”
 • Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej - praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ, w tym jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ (ESPD) i jak wykonawca ma wypełnić wymóg formy elektronicznej JEDZ z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • Zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych
 • Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie, problem „antydatowania”, podpisu itp.
5.    Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania, w tym po elektronizacji
 • Rodzaje oraz forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej i elektronicznej - zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, obowiązujące od 18.10.2018 r.
 • Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
 • Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego
 • Elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu - reguły składania, potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów, kompresowanie plików
 • E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)
6.    Oferta w postępowaniach, w tym wszczętych od 18.10.2018 r.
 • Postanowienia SIWZ - reguły dotyczące przesyłania „papierowych” ofert, a także ofert „elektronicznych” z wykorzystaniem komercyjnego portalu e-usług lub miniPortalu UZP 
 • Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie, w tym elektronicznie
 • Kwestie formy pełnomocnictwa do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych elektronicznie - oryginał czy kopia poświadczona notarialnie
 • Zmiana i wycofanie oferty
 • Otwarcie ofert, w tym  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne
 • Poprawianie omyłek
7.    Kryteria oceny ofert
 • Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru - praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki, czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
8.    Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób powinien to zrobić wykonawca, aby obalić takie domniemanie

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Lutego 2019
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Ostatnie dni zapisów

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 lutego 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.