Szkolenie  Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

22
Lipca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Lipca 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 lipca 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Godziny: 10.00 - 16.00

Koniec rejestracji 22 Lipca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z zasadami dotyczącymi elektronizacji zamówień, w tym w związku ze zmianami w rozporządzeniu o elektronizacji oraz rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów
  • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących m.in. kształtowania postanowień SIWZ uwzględniając wymogi elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • przedstawienie wymagań związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych
  • poznanie rodzajów podpisów elektronicznych i zasad ich weryfikacji

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Szkolenie odbędzie się: 22 Lipca 2020r.

Adresaci szkolenia:

  • wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach
  • osoby przygotowujące oraz składające oferty związane z realizacją zamówień publicznych

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

I.    Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych z 20 lipca 2018 r. – poczta elektroniczna, formularz na ePUAP, komercyjny portal e-usług, zagrożenia i ułatwienia, jaki model wybrać


II.    Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej
1.    Komu i kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu), w tym w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP
2.    Jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany – instrumenty do walidacji


III.    „Pułapki” i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i portali komercyjnych
1.    Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali
2.    Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy  akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą


IV. Zasady publikacji SIWZ i jej zmian oraz zadawanie pytań do SIWZ
1.    W jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ po elektronizacji, czy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2.    W jakiej formie zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i gdzie je zamieszcza – miniPortal a portale komercyjne
3.    Przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających z elektronizacji – dla miniPortalu i portali komercyjnych


V. Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania po elektronizacji
1.  Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów od 18.10. 2018 r. w zakresie formy oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzania za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej
2. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
3. Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody)
4. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu


VI.   Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.
1.    Reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na miniPortalu i portalach komercyjnych – podobieństwa i różnice
2.    Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3.    Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie
4.    Forma pełnomocnictwa 
5.    Zmiana i wycofanie oferty elektronicznej, oferty wspólne - podobieństwa i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług
6.    Otwarcie ofert  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne
7.    Jak „fizycznie” w praktyce zamawiający ma poprawić omyłki w elektronicznej ofercie
8.    Kiedy można odstąpić od wymogu elektronicznej oferty


VII.     Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz, jak w praktyce wyglądają elektroniczne gwarancje wadialne, czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium


VIII. Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji oraz archiwizacja dokumentów elektronicznych

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciAndrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne, bardzo profesjonalne, fantastyczna prowadząca.”
,,Fantastyczna prowadząca! Bardzo dobry poziom merytoryczny szkolenia.”
,,Bardzo dobre, trafiające bezpośrednio w potrzeby grupy.”
,,Bardzo praktyczne i użyteczne szkolenie. Bardzo przystępna i przemyślana forma prezentacji. Zawartość merytoryczna wyczerpująca temat. SUPER SZKOLENIE!”
,,Bardzo jestem zadowolona.”
,,Bardzo pomocne, prowadzone w fajny sposób. Pani prowadząca bardzo konkretna, odpowiadająca na wszystkie pytania.”
,,Merytoryczne, bardzo przydatne.”
,,Bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Prowadząca o wysokim poziomie wiedzy, wyczerpująco odpowiada na pytania dot. zarówno kwestii teoretycznych jak i praktycznych. Jestem bardzo zadowolona."
,,Bardzo przydatne szkolenie, szeroka tematyka, ogromna wiedza prowadzącej, która została przekazana w bardzo przystętpny i jasny sposób."
,,Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, w komfortowych warunkach. Prowadzące znakomita - ogromna wiedza i doświadczenie."Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Lipca 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 lipca 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka