Szkolenie  Finanse publiczne

Czas pracy pracowników samorządowych w 2019 r. – zmiany, nowe przepisy

23
Lipca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Lipca 2019
Cena: 610 zł netto (750,30 zł brutto)

Organizator

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2019 R. – zmiany, nowe przepisy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami kwestii prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w jednostkach samorządowych.

Szczególny nacisk położony będzie na kwestię rozliczania godzin nadliczbowych oraz czasu pracy osób zajmujących kierownicze stanowiska – zarządzających i kierowników średniego szczebla (komórek organizacyjnych).

Szkolenie omawia także nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy po zmianach przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej, które weszły w życie na początku 2019 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
,,Sprawozdawczość budżetowa 2019", ,,Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" oraz ,,Rozliczenia kadrowo-płacowe 2019 w JSFP"
o łącznej wartości 294 zł.


Czas pracy pracowników samorządowych w 2019 r. – zmiany, nowe przepisy

Szkolenie odbędzie się: 23 Lipca 2019r.

Adresaci szkolenia:

  • osoby zarządzające jednostkami samorządowymi
  • kierownicy i pracownicy działów kadr i płac

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:
a)    ustawa o pracownikach samorządowych
b)    Kodeks pracy
c)    relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych


2.    Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy


3.    Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy


4.    Pojęcie czasu pracy.
a)    zasada dyspozycyjności pracownika
b)    znaczenie miejsca pracy


5.    Normy i wymiar czasu pracy.
a)    normy ustawowe
b)    norma a wymiar czasu pracy
c)    zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP
d)    „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy
e)    okresy rozliczeniowe
–    dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych,
–    procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego (nowe przepisy)


6.    Odpoczynek dobowy i tygodniowy.


7.    Zmiana w przepisach:  system „ruchomej” doby pracowniczej z art. 140 KP i jego zastosowanie


8.    Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność


9.    Systemy czasu pracy.
a)    system podstawowy
b)    równoważny czas pracy
c)    przerywany czas pracy
d)    system zadaniowy
e)    pozostałe systemy czasu pracy
f)    elektroniczne formy wniosków pracowniczych o ustalenie określonego systemu czasu pracy dla pracownika


10.    Rozkłady czasu pracy.
a)    okres maksymalny
b)    podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy
c)    krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów
d)    indywidualne rozkłady czasu pracy
e)    elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy


11.    Praca w niedzielę i święta.
a)    warunki dopuszczalności pracy
b)    dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN


12.    Praca w porze nocnej
a)    ustalanie pory nocnej
b)    dodatki za pracę nocną


13.    Godziny nadliczbowe
a)    Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych
-    polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
-    praca „z inicjatywy pracownika”
-    warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
-    zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący
b)    Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych
c)    Zasady rozliczenia:
–    ewidencja czasu pracy,
–    konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
–    wynagrodzenie czy czas wolny
d)    Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie
e)    „Zwrot” godzin wolnych
-    zwrot wyłącznie na wniosek
-    czas wolny a wynagrodzenie pracownicze
f)    Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
-    wynagrodzenie za pracę wykonaną
-    brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP
-    znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.01.2014 r., sygn. P 26/12


14.    Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy
a)    Pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
-    kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników
-    organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
-    prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek
b)    Podróż służbowa
-    podróż a czas pracy
-    kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
-    zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie
c)    Dyżury pracownicze

15.    Zwolnienia od pracy a czas pracy
a)    Odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
b)    Zwolnienia obowiązkowe


16.    Dokumentacja czasu pracy po zmianach przepisów ws. dokumentacji pracowniczej
a)    elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i in.
b)    formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej
c)    okres przechowywania dokumentacji czasu pracy
 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Lipca 2019
Cena: 610 zł netto (750,30 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 610 zł  + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 lipca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka