Szkolenie  Inne szkolenia

Księgowość komputerowa cz. 2

01
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i praktyka
Termin: 01 Stycznia 2012 - 31 Grudnia 2012
Cena: 245 zł netto (301,35 zł brutto)

Organizator

Dzięki szkoleniu kursant pozna zaawansowane zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości komputerowej. Przedstawione techniki zostały wyjaśnione na podstawie wielu przykładów i zadań praktycznych. Użytkownik nauczy się też jak wykonać sprawozdanie finansowe, przeprowadzić inwentaryzację i zarządzać środkami pieniężnymi. Szkolenie dla: osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu księgowości komputerowej i chciałyby ją poszerzyć Poziom zaawansowania: zaawansowany  

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu kursant pozna zaawansowane zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości komputerowej.

Przedstawione techniki zostały wyjaśnione na podstawie wielu przykładów i zadań praktycznych. Użytkownik nauczy się też jak wykonać sprawozdanie finansowe, przeprowadzić inwentaryzację i zarządzać środkami pieniężnymi.

Szkolenie dla: osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu księgowości komputerowej i chciałyby ją poszerzyć
 

Poziom zaawansowania: zaawansowany
 

Słowa kluczowe: księgowość, rachunkowość, systemy finansowo-księgowe, księgi rachunkowe, środki trwałe, ewidencja środków trwałych, księgowość komputerowa, rachunkowość komputerowa, sprawozdanie finansowe, inwentaryzacja, rmk, zarządzanie środkami pieniężnymi.

Celem kursu jest wyposażenie użytkowników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia księgowości w firmie z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych.

Zawarta wiedza wprowadza w zaawansowane zagadnienia dotyczące księgowości. Liczne prezentacje „krok po kroku” pokażą zobrazują omawiane zagadnienia.

 


Księgowość komputerowa cz. 2

Szkolenie odbędzie się: 01 Stycznia 2012r.

 

 

Program

Program szkolenia:

 1. Wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości
  • księgi rachunkowe,
  • zasady prowadzenia rachunkowości,
  • zakładowe plany kont.
 2. Specyficzne cechy rachunkowości komputerowej
  • komputerowy zapis księgowy,
  • wydruki i zestawienia komputerowe,
  • informatyka a ustawa
  • rachunkowości,
  • cyfrowe księgi rachunkowe i nośniki dla nich,
  • zabezpieczenie baz danych.
 3. Księgowość materiałowa
  • pojęcie materiałów i ich obrót,
  • klasyfikacja i organizacja ewidencji, 
  • dowody przychodu i rozchodu, prowadzenie ewidencji,
  • wycena materiałów,
  • wycena przychodów i rozchodów.
 4. Ewidencja środków trwałych
  • aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe,
  • konta w ewidencji zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych,
  • konta w likwidacji środków trwałych i ewidencji środków trwałych w budowie.
 5. Rodzaje kosztów i ich rozliczenie
  • warianty ewidencji i rozliczenia kosztów,
  • amortyzacja majątku trwałego,
  • podział kosztów ze względu na komórki,
  • konta 401 – 409,
 6. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
  • dzielenie kosztów według miejsc powstawania,
  • koszty produkcji, koszty zmienne i względnie stałe,
  • księgowe ujęcie kosztów produkcji,
  • konto 501, 580, 551,
  • koszty ogólnoprodukcyjne.
 7. Rozliczenie międzyokresowe kosztów
  • koszty działalności eksploatacyjnej,
  • okresy sprawozdawcze, koszty przyszłych okresów,
  • konto 490.
 8. Kalkulacja kosztu jednostkowego produktów
  • zasady i metody kalkulacji, kalkulacja podziałowa,
  • zużycie materiałów bezpośrednich,
  • wartość i wycena niedokończonej produkcji,
  • odmiany kalkulacji podziałowej,
  • podstawy ilościowe kalkulacji,
 9. Sprzedaż produktów
  • wyroby gotowe i usługi,
  • przyjęcie i rozchód wyrobów z magazynu, 
  • wycena przychodu i rozchodu,
  • sprzedaż wyrobów i usług, faktury,
  • ewidencja produktów pracy,
  • rozliczanie odchyleń, ewidencja sprzedaży.
 10. Przychody i koszty
  • konta ewidencji przychodów i kosztów operacyjnych,
  • podzielność pozioma kont operacyjnych,
  • przychody finansowe, koszty finansowe, 
  • konta ewidencji przychodów i kosztów finansowych, 
  • podzielność pozioma kont finansowych, 
  • zyski i straty nadzwyczajne.
 11. Ewidencja obrotu towarowego
  • łączna marża handlowa,
  • cykl obrotu towarami i ich zapis na koncie,
  • ewidencja towarów w fazie zakupu,
  • moment prawno-finansowy i moment rzeczowy,
  • ewidencja towarów w fazie składowania,
  • ewidencja w przypadku handlu hurtowego,
  • ceny ewidencyjne w handlu hurtowym i detalicznym, podatek VAT,
  • ewidencja wartościowa zapasu towarów, raporty sklepowe,
  • towary w fazie zbytu, zakończenie roku obrotowego.
 12. Wynik finansowy i jego podział
  • koszt pozyskania przychodów,
  • wariant kalkulacyjny,
  • wariant porównawczy,
  • wynik finansowy.
 13. Rozrachunki i roszczenia
  • kryterium podmiotowo-przedmiotowe,
  • grupy rodzajowe kont, wymogi ewidencji, 
  • wycena, inwentaryzacja i klasyfikacja rozrachunków.
 14. Fundusze własne
  • majątek i źródła finansowania, 
  • podział funduszy własnych, 
  • tworzenie funduszu powierzonego, 
  • fundusz samofinansowania,
  • fundusze w księgach rachunkowych.
 15. Sprawozdanie finansowe
  • sporządzanie bilansu,
  • sporządzanie informacji dodatkowych,
  • rachunek przepływów pieniężnych, 
  • sprawozdanie z działalności jednostki.
 16. Arkusze kalkulacyjne w księgowości
  • arkusze kalkulacyjne i ich zalety,
  • zastosowania arkuszy kalkulacyjnych.
 17. Inwentaryzacja o termin i częstotliwość inwentaryzacji,
  • różnice inwentaryzacyjne i ich weryfikacja,
  • niedobory, szkody i nadwyżki.
 18. Środki pieniężne o środki pieniężne i obrót nimi,
  • inwentaryzacja gotówki w kasie,
  • środki pieniężne w banku,
  • formy rozliczeń bezgotówkowych,
  • podzielność pozioma konta rachunków bankowych.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i praktyka
Termin: 01 Stycznia 2012
Cena: 245 zł netto (301,35 zł brutto)

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka