Szkolenie  Instytucje kultury

Dokumentacja pracownicza w instytucjach kultury - zmiany 2019

23
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Nowe przepisy, digitalizacja akt pracowniczych.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz  teczki akt osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  zmian Kodeksu pracy związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników i ich digitalizacją, które mają obowiązywać od 2019 r.

Na szkoleniu zostaną także przedstawione główne zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zasad przekształcania papierowych teczek akt osobowych w elektroniczne akta osobowe pracowników.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum Dokumentacji Instytucji Kultury" o wartości 69,90 zł.


Dokumentacja pracownicza w instytucjach kultury - zmiany 2019

Szkolenie odbędzie się: 23 Listopada 2018r.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1.    Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady

 • pisemność umowy
 • zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności
 • potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia
 • formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego: forma pisemna, forma elektroniczna – użycie podpisu elektronicznego, forma dokumentowa
 • podpis elektroniczny – podstawowe warunki posługiwania się e-podpisem


2.    Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej
a.    ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 r.

 • podstawowe zasady
 • zmiany Kodeksu pracy
 • wejście w życie nowych przepisów

b.    skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych

 • termin ogólny
 • przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej

c.    digitalizacja akt osobowych

 • formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna
 • zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową
 • dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej


3.    Zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej
a.    Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania
b.    Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny
c.    Zasady prowadzenia elektronicznej teczki akt osobowych

 • zabezpieczanie dokumentacji
 • kopie cyfrowe dokumentów papierowych
 • numerowanie dokumentów


4.    Nowa teczka akt osobowych
a.    Podział akt osobowych na 4 części
b.    Część A – dokumenty związane z przyjęciem do pracy:

 • kwestionariusze kandydata i pracownika
 • zdjęcia i referencje
 • oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?
 • badania wstępne
 • szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności
 • postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy)   

c.    Część B - dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika

 • umowa o pracę
 • zasady określania miejsca wykonywania pracy
 • informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.)
 • zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN
 • kary porządkowe i usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej
 • dokumentacja uprawnień rodzicielskich
 • zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie
 • zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe

d.    Cześć C – dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika:

 • nowy element teczki akt osobowych
 • zawiera dokumenty związane z postępowaniem ws. wymierzenia kary porządkowej i ewentualnych odwołań
 • zasady przechowywania oraz likwidacji dokumentów z części C po zatarciu ukarania

e.    Część D - dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:

 • porozumienie stron
 • dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
 • zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy
 • sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia


5.    Dokumentacja poza teczką akt osobowych
a.    dokumenty ewidencyjne czasu pracy

 • ewidencje godzin pracy
 • zwolnienia od pracy: urlopy okolicznościowe, dowody na usprawiedliwienie nieobecności, ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie
 • rozkłady czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy

b.    karty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą
c.    karty ewidencyjne przydziału roboczej odzieży, obuwia i innych środków ochronnych i bhp
d.    inne dokumenty


6.    Zasady przechowywania i likwidacji dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
a.    zasady bezpiecznej archiwizacji, ograniczanie dostępu do akt

 • ogólne zasady przechowywania dokumentacji papierowej
 • wymagania do archiwizacji i zabezpieczeń dokumentacji elektronicznej
 • zasady odwzorowywania cyfrowego (skanowania) dokumentów papierowych

b.    przenoszenie e-dokumentacji między systemami

 • porządkowanie danych, zachowanie formatów plików
 • obowiązek dołączania pliku metadanych .xml
 • kompresja danych i zapis „spakowany” w jednym pliku

c.    zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
d.    zasady wydawania i doręczania pracownikowi dokumentacji po ustaniu stosunku pracy i upływie terminu przechowywania akt
e.    likwidacja akt po upływie terminu 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  22 października  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka