Szkolenie  Instytucje kultury

Specyfika zatrudniania i wynagradzania w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia

13
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 13 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Najnowsze regulacje prawne, analiza orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie tematyki zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych, zwłaszcza zmian w Kodeksie pracy oraz tendencji w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum Dokumentacji Instytucji Kultury" o wartości 69,90 zł. 

 


Specyfika zatrudniania i wynagradzania w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia

Szkolenie odbędzie się: 13 Listopada 2018r.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

I.    Zasady zatrudniania w instytucjach kultury
      1.    Instytucje kultury – pojęcie, rodzaje

 • Podmiotowość prawna
 • Instytucja kultury a instytucja artystyczna

      2.    Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury

 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zakres regulacji
 • Kodeks pracy i zakres jego regulacji
 • Akty wykonawcze
 • Autonomiczne (zakładowe) prawo pracy

      3.    Pracownicy instytucji kultury

 • Podstawy zatrudnienia – umowa o pracę, powołanie
 • Umowy cywilnoprawne a stosunek pracy –podstawy prawne, różnice
 • Pracownik a pracodawca – pojęcie, podmiotowość, status prawny
 • Pracownicy artystyczni i pozostali pracownicy
 • Dodatkowe zatrudnienie poza instytucją – ograniczenia

      4.    Dyrektor instytucji kultury jako pracownik

 • Powołanie jako sposób zatrudnienia dyrektora instytucji kultury
 • Zastosowanie umów o pracę
 • Reprezentacja pracodawcy wobec dyrektora

      5.    Dyrektor instytucji kultury jako reprezentant pracodawcy

 • Pojęcie osób zarządzających zakładem pracy
 • Różnice w statusie pracownika i pracownika na kierowniczym stanowisku
 • Zakres podległości służbowej dyrektora. Nadzór organizatora instytucji kultury i zakres jego uprawnień w odniesieniu do pracowników instytucji
 • Uprawnienia wobec pracowników i pozostałej kadry zarządzającej
 • Czas pracy dyrektora jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy

       6.    Odwołanie ze stanowiska a rozwiązanie stosunku pracy. Podstawy prawne i wymagane czynności  organu reprezentującego pracodawcę 
       7.    Umowy o pracę w instytucjach kultury

 • Obowiązujące rodzaje umów o pracę
 • Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych: maksymalne terminy, ilość umów
 • Wypowiedzenie umowy o pracę – okresy, forma, przyczyny
 •  Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
 • Zasady wystawiania świadectw pracy

II.    Wynagradzanie w instytucjach kultury


1.    Pojęcie wynagrodzenia pracowniczego. Płaca zasadnicza a wynagrodzenie za pracę
2.    Wynagrodzenie za pracę a inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy
3.    Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń
4.    Przepisy zakładowe – regulamin wynagradzania:

 • Podstawy wprowadzenia,
 • Podstawowe zasady tworzenia regulaminu,
 • Wprowadzenie w życie
 • Zmiany regulaminu a stosunki pracy

5.    Składniki wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatki płacowe
 • Premie i nagrody pieniężne

6.    Dodatkowe wynagrodzenie (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)
7.    Nagrody jubileuszowe w instytucjach kultury:

 • Nagrody dla pracowników artystycznych
 • Nagrody dla pozostałych pracowników

8.    Odprawy emerytalno-rentowe i inne
9.    Wypłata wynagrodzenia. Skutki błędów w wypłatach



 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 13 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  6 listopada  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka