Szkolenie  Instytucje kultury

Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury

11
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul.Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 11 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z zakresem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r., ich wpływem na udzielanie zamówień publicznych w instytucjach kultury, a także na zweryfikowanie i uzupełnienie posiadanej wiedzy w praktyce w odniesieniu do tzw. zamówień bagatelnych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie w ujęciu praktycznym reguł udzielania zamówień publicznych, zarówno tych wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp ze względu na przedmiot lub małą wartość, jak i pozostających w reżimie ustawowym. Wskazane podczas szkolenia właściwe wzorce postępowania pozwolą prawidłowo wypełniać nowe obowiązki nałożone na instytucje kultury i wyeliminować ewentualne zarzuty organów kontrolnych. 


Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury

Szkolenie odbędzie się: 11 Października 2016r.

Program

1. Zamówienia publiczne do 30 000 euro

 • planowanie i szacowanie zamówień
 • metody pozyskiwania (sondaż rynkowy, zapytanie ofertowe, transakcja bezpośrednia)
 • opis przedmiotu zamówienia
 • regulamin udzielania zamówień - wybór czy obowiązek, stopień szczegółowości
 • jak dokumentować zamówienia bagatelne

2.   Wyłączenia „przedmiotowe” spod obowiązku stosowania ustawy istotne dla instytucji kultury

3.   Zamówienia na usługi kultury zakwalifikowane do usług społecznych - ułatwienia proceduralne

4.   Zmiany dotyczące sporządzania ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktycznym ujęciu

5.   Jak określać warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach instytucji kultury

6.   Weryfikacja wykonawców, w tym w świetle zaostrzonych reguł korzystania z potencjału podmiotów trzecich oraz podwykonawstwa  

7.   Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy w świetle ustawy i nowego rozporządzenia

 • oświadczenie własne wykonawcy, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma, treść, weryfikacja
 • zmienione reguły składania oraz uzupełniania oświadczeń i dokumentów

8.    Uprawnienia i obowiązki zamawiającego związane ze zmianami w przesłankach wykluczenia wykonawców:

 • przesłanki obligatoryjne i rozbudowane przesłanki fakultatywne
 • ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia
 • obowiązek zawiadomienia o wykluczeniu – termin, treść, uzasadnienie

9.    Nowe podejście w ocenie ofert:

 • praktyczny aspekt skorzystania z tzw. odwróconej kolejności czynności w toku oceny ofert w przetargu nieograniczonym
 • ograniczenie instytucji kultury w stosowaniu wyłącznie kryterium ceny
 • praktyczne przykłady realnych pozacenowych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy
 • zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
 • obowiązki informacyjne o czynnościach zamawiającego – termin, treść

10.        Umowy – na co zwrócić uwagę przy ich sporządzaniu i kiedy można je aneksować

11.        Nowe zasady dokumentowania postępowania w świetle ustawy i nowego rozporządzenia – nowe wzory protokołu postępowania i zmienione zasady jego udostępniania

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul.Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 11 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 6 października 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka