Szkolenie  Instytucje kultury

Zamknięcie roku 2016 w instytucjach kultury

29
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Listopada 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zamknięcie roku 2016 w instytucjach kultury

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2015 dla Instytucji Kultury (IK). IK podlegają pod ustawę o finansach publicznych. Dlatego też są zobowiązane sporządzić na koniec roku obrotowego sprawozdanie finansowe. Szczegółowe wytyczne sporządzania sprawozdań finansowych zawiera ustawa o rachunkowości. Jednocześnie IK jako jednostki posiadające osobowość prawną zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Szkolenie skupiać się będzie przede wszystkim na praktycznych kwestiach zmierzających do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego IK.

Korzyści, co wyróżnia szkolenie: Praktyczny charakter szkolenia, poparty wieloma przykładami z praktyki. Szkolenie obejmuje również inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu prawidłowej metodologii bilansowego zamknięcia roku.


Zamknięcie roku 2016 w instytucjach kultury

Szkolenie odbędzie się: 29 Listopada 2016r.

Program

 1. Zamknięcie roku bilansowego – czynności wstępne:
 • inwentaryzacja – zasady ogólne, wycena bilansowa aktywów i pasywów,
 • dotacje – umownie i rozliczanie w księgach I

       2. Sprawozdanie finansowe jako zewnętrzny produkt rachunkowości:

 • odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie zasad rachunkowości, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • szczególne zasady sporządzania sprawozdań finansowych (wybrane zagadnienia):

            - prezentacja obcych składników majątku użytkowanych na mocy umów leasingowych,

            - rozrachunki w walucie obcej

            - aktualizacja należności

            - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy, 

            - bieżący i odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym,

           - prezentacja błędów poprzednich okresów,

          - ujęcie zdarzeń po dacie bilansu.

 • wstęp do sprawozdania oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.


3.      Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych:

 • obowiązek badania sprawozdania finansowego,
 • wybór biegłego rewidenta,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • obowiązki jednostki w zakresie publikacji sprawozdań finansowych,

4.     Harmonogram czynności bilansowych w związku ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok – podsumowanie.

5.      Pytania od uczestników.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Grzegorz Magdziarz

Grzegorz Magdziarz

Grzegorz Magdziarz biegły rewident, wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości wg. przepisów polskich i międzynarodowych (MSR/MSSF). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor szeregu artykułów oraz książek z zakresu rachunkowości oraz ekspert w zakresie pytań na portalu fk.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Listopada 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 listopada  2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka