Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych -nowe przepisy

27
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 27 Września 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, nowe zasady funkcjonowania ABI, w przyszłości inspektorów ochrony danych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

01.01.2015 weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych dość znacząco zmieniając prawa i obowiązki Administratorów danych oraz rolę i zadania ABI (administratora bezpieczeństwa informacji). Sposób nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych jest dokładniej sprecyzowany i jeszcze bardziej rygorystyczny. 24.05.2016r weszło w życie ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) i mimo, że ma obowiązywać za dwa lata, to już teraz trzeba się będzie umieć przygotować na kolejne, istotne zmiany.

Szkolenie nasze zapoznaje z nowymi obowiązkami i formami ich realizacji.

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Jednostki. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych Organizacjach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe wraz z pomocnymi wzorami różnych instrukcji, regulaminów i harmonogramów kontroli w formie papierowej i elektronicznej. Gwarancję skuteczności szkolenia i przydatności informacji i materiałów zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie – pana Piotra Glen, który szkolił już pracowników Jednostek organizacyjnych z naszych Gmin. Poznają Państwo najważniejsze zadania i największe problemy związane z wykonywaniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji jednocześnie poznając sposoby realizacji obowiązków i możliwości rozwiązywania potencjalnych problemów.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

- Rzetelne zapoznanie z faktycznymi (nie wymyślanymi czy źle zinterpretowanymi) wymogami aktualnych i przyszłych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

- Praktyczne omówienie nowej ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzeń MAiC, jako aktów wykonawczych.

- Praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia przez ABI wymaganego sprawdzenia i przedstawienia sprawozdania dla ADO lub GIODO

- Omówienie obecnych i przyszłych obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji

- Umiejętność zastosowania w praktyce zasad przetwarzania danych oraz wymaganych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych do ich ochrony.

- Poznanie elementów szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa informacji i wiedza jak je wdrożyć.

 


Prawa, obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych -nowe przepisy

Szkolenie odbędzie się: 27 Września 2016r.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób wykonujących funkcję ABI, jak również do osób przygotowywanych do jej pełnienia oraz innych osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i innych informacji chronionych. Zapraszamy również dyrektorów i kierowników jednostek jako administratorów danych, którzy nie zdecydują się lub nie mają możliwości wyznaczenia ABI. Szkolenie dokładnie wyjaśni jak i dlaczego wywiązać się z nowych obowiązków i zadań dotyczących ochrony danych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00
 
1.       Omówienie najważniejszych zmian w przepisach prawa, zarówno krajowych, jak i europejskich, z zakresu ochrony danych osobowych.

2.       Podstawy prawne wyznaczenia ABI, zakres jego praw i obowiązków oraz umiejscowienie w strukturze organizacji. Omówienie różnic między obecnym administratorem bezpieczeństwa informacji, a                         przyszłym inspektorem ochrony danych.

3.       Ustawowe obowiązki Administratora danych i rola ABI w praktycznym nadzorze nad ich realizacją i przestrzeganiem. Dlaczego powołanie ABI jest opcjonalne, a dla kogo wyznaczenie inspektora ochrony                 danych będzie obligatoryjne?

4.       Metodologia analizy i szacowania ryzyka. Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy.

5.       Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym możliwość korzystania z usług specjalistów zewnętrznych, jako ABI i ASI (administratora systemu informatycznego).

6.       Teczka ABI i jej elementy, jako wygodna forma sprawowania nadzoru i jego dokumentowania.

7.       Rodzaje i sposób organizacji nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Odpowiednie prowadzenie ewidencji osób upoważnionych

8.       Co powinny zawierać dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jakie załączniki, instrukcje, regulaminy powinny je uzupełniać.

9.       Rola ABI w procesie bezpieczeństwa osobowego, tj. egzekwowanie zasad poufności i zachowania tajemnicy od pracowników, współpracowników, a zwłaszcza osób kończących współpracę.

10.   Karty szkoleniowe i inne formy realizacji obowiązku przeszkolenia osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.

11.   Zasady przetwarzania danych osobowych. Kiedy i jaka klauzula informacyjna, a kiedy klauzula zgody.

12.   Prawa osób, których dane dotyczą i formy realizacji obowiązku informacyjnego.

13.   Audyty i kontrole wewnętrzne, ich plany, harmonogramy, listy kontrolne. Zakres i sposób przygotowania wymaganego sprawozdania dla ADO lub sprawdzenia dla GIODO.

14.   Co wynika z możliwości zarejestrowania ABI u GIODO, zwłaszcza w zakresie rejestracji zbiorów danych i uprawnień kontrolnych.

15.   Prowadzenie wykazu – rejestru zbiorów danych osobowych. Inwentaryzacja baz danych. Grupy informacji podlegających ochronie, w tym tajemnice przedsiębiorstwa.

16.   Wykaz obszaru przetwarzania. Bezpieczeństwo pomieszczeń i gospodarka kluczami. Strefy bezpieczne i „krytyczne” pomieszczenia, jak serwerownia czy archiwum.

17.   Możliwości i zasady korzystania z usług chmur obliczeniowych (Cloud Computing).

18.   Dokumentowanie incydentów i naruszeń ochrony danych. Minimalizowanie skutków niepożądanych zdarzeń.

19.   Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.

20.   Przebieg i rodzaje kontroli GIODO.


Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Jednostki. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych Organizacjach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe wraz z pomocnymi wzorami różnych instrukcji, regulaminów i harmonogramów kontroli w formie papierowej i elektronicznej. Gwarancję skuteczności szkolenia i przydatności informacji i materiałów zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie – pana Piotra Glen, który szkolił już pracowników Jednostek organizacyjnych z naszych Gmin. Poznają Państwo najważniejsze zadania i największe problemy związane z wykonywaniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji jednocześnie poznając sposoby realizacji obowiązków i możliwości rozwiązywania potencjalnych problemów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 27 Września 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Promocja
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 września 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszeniowa
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka