Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w obszarze hr, kadr i płac -aspekty prawne i wdrożeniowe.

23
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Kwietnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

RODO w obszarze kadr i płac,szkoleń,działalności socjalnej-rewolucja w zakresie ODO obowiązująca wszystkich pracodawców od 25 maja 2018r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

Prawa pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych, zasady ochrony dóbr osobistych pracowników podczas wypowiadania umów o pracę, zasady udzielania referencji byłym pracownikom określone przez RODO – UE 2016/679.

Nowelizacja Kodeksu Pracy a ochrona danych osobowych.

Gromadzenie danych na temat sytuacji materialnej pracowników a korzystanie z ZFŚS, przekazywanie danych osobowych do firm szkoleniowych.

Zasady implementacji Ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji – nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Praktyczne narzędzie IT – Enova 365 Kadry i Płace przystosowane do stosowania RODO.

Odpowiemy na pytanie w jaki sposób należy przygotować administratora danych osobowych do zmian wynikających z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia ma na celu stworzenie jednolitego rynku ochrony danych osobowych na obszarze całej UE, zminimalizowanie biurokracji, dostosowanie przepisów do rynku e-administracji, w tym zasad ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

Przepisy RODO wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych.

Dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO w 100 % skutecznego narzędzia do egzekwowania stosowania przepisów ochrony danych osobowych, ale od 25 maja 2018r. sytuacja może ulec diametralnej zmianie.

 


RODO w obszarze hr, kadr i płac -aspekty prawne i wdrożeniowe.

Szkolenie odbędzie się: 23 Kwietnia 2018r.

Uczestnicy szkolenia:

  • pracownicy działu kadr i płac,
  • pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie ZFŚS,
  • pracownicy działu szkoleń.

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10:00-16:00
 
 
1. Definicja danych osobowych: sensytywne (wrażliwe), biometryczne, genetyczne,
 
2. Obowiązek przygotowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 
3. Administrator i współadministrator, podmiot przetwarzający dane osobowe,
 
4. Kwestie pozyskiwania zgody od potencjalnych pracowników dla potrzeb rekrutacji – zakres zgody,
 
5. Kwestia pozyskiwania zgody od kandydata na przekazanie C.V. przez pracowników firmy w ramach polecania kandydatów do pracy,
 
6. Obieg dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy,
 
7. Okres archiwizacji dokumentów składanych przez kandydatów do pracy, czyli zasada ograniczenia czasowego,
 
8. Dokumenty pracownicze – udostępnianie jedynie do wglądu,
 
9. Dokumentacja osobowa poza działem kadr,
 
10. Przetwarzanie danych osobowych związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym w zakresie sytuacji majątkowej pracowników,
 
11. Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienia do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, prawo sprzeciwu,
 
12. Prawa kandydata podczas procesu rekrutacyjnego określane przez RODO,
 
13. Prawa: do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczania przetwarzania, do sprzeciwu,
 
14. Dostęp do danych osobowych – zabezpieczenie danych - aspekt organizacyjny i techniczny
 
15. Zasady uzyskiwania referencji od byłych pracodawców w formie ustnej i pisemnej, zgoda pracownika na piśmie – orzeczenia sądów z 2018r.,
 
16. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych podczas wypowiadania umowy o pracę,
 
17. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich celem skierowania pracownika na szkolenia,
 
18. Ochrona danych podczas procesu rekrutacji, w trakcie zatrudnienia pracownika oraz po zwolnieniu pracownika,
 
19. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z zasadami RODO,
 
20. Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika,
zleceniobiorców i podwykonawców,
 
21. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia,
 
22. Obowiązek zabezpieczenia danych,
 
23. Dane osobowe a lista płac i raporty zus – zasady przechowywania i zabezpieczania danych osobowych,
 
24. Polityka bezpieczeństwa,
 
25. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych na podstawie rozporządzenia RODO – zasada 72 h na reakcję zgłoszenie do organu nadzoru naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
 
26. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w 2019r.,
 
27. Skrócenie okresu przechowywania danych do 10 lat dla zatrudnionych od 01.01.1999r.,
 
28. Pojęcie kwestii ryzyka na bazie regulacji  RODO, analiza obszarów krytycznych,
 
29. Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 
30. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO  dla podmiotów prywatnych alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego,
 
31. Praktyczne aspekty przygotowania programu kadry – płace Enova365 do wymogów RODO.
 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Kwietnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 kwietnia 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka