Szkolenie  Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami – konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

27
Września

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 27 Września 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Gospodarka odpadami – konsekwencje wprowadzenie w życie nowych przepisów

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. pakiet odpadowy czyli nowelizacje ustaw: o odpadach i inspekcji ochrony środowiska. Nowe wymogi dotyczą zarówno wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do aktualnych wymogów, poprzez nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości aż po zmiany w zakresie magazynowania i transportu odpadów.
Nowe uprawnienia przyznano także jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska.
Część z tych nowych obowiązków powinna być wprowadzona już w tym roku. Nie zostało więc wiele czasu na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych wymogów w gospodarce odpadami.
Co więcej nowy „pakiet odpadowy” wprowadziła nie tylko Polska ale też Unia Europejska. A to oznacza perspektywę wprowadzenia nowych zmian….

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w obowiązujących przepisach dotyczących gospodarki odpadami  od wymogów formalnych przez wymogi dotyczące postępowania odpadami, aż po ewidencje i sprawozdania wymagane w tym zakresie. Szkolenia ma dostarczyć praktyczną wiedzę, jak efektywnie przygotować przedsiębiorstwo do wprowadzanych zmian wraz z terminarzem ich wprowadzenia. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na przegląd istniejących procedur w przedsiębiorstwie, a poprzez usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, na zaplanowanie wprowadzenia efektywnych zmian w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników:
Jeśli chcą Państwo bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do już aktualnie wprowadzonych wymogów, jak i spodziewanych zmian w nieodległej przyszłości, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim informacje i praktyczne wytyczne dotyczące:
•    Jakie zmiany zostały wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r. i czy doty-czą też Państwa firmy i w jakim zakresie?
•    Czy musicie Państwo  dostosować swoje decyzje z zakresu gospodarki odpadami do no-wych wymogów?
•    Jak zgodnie z nowymi przepisami prowadzić gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie – czy i jakie zmiany będą musiały być wprowadzone?
•    Jak przygotować się do nowych wymogów w zakresie ewidencji odpadów.?
•    Od jakich wymogów formalnych będziesz mógł odstąpić, a jakich nie wolno Ci zlekce-ważyć
•    Jak transportować odpady, aby nie narazić się na kary?
•    Czy można wprowadzić konieczne zmiany, tak aby przyniosły one zysk a nie oznaczały tylko kosztów?
•    Jak przygotować się do nowego rodzaju kontroli?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Przepisy ochrony środowiska, które wpłyną na Twoje obowiązki w 2019 roku" o wartości 79 zł.


 


Gospodarka odpadami – konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

Szkolenie odbędzie się: 27 Września 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:
- osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za prowadzenie gospodarki odpadami 
- podmiotów zajmujących się transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów,
- osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania śro-dowiskowe
- wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką
 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00


1.    Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – podstawowe definicje, pojęcia procedury
a.    Podstawowe definicje, pojęcia procedury

 • Wytwarzający odpady, posiadający odpad i przetwarzający odpady – jaką rolę pełnią w gospodarce odpadami
 • Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami
 • Odzysk, recykling, unieszkodliwianie
 • Magazynowanie a składowanie

b.    System rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR) – jaki ma wpływ na Twoją działalność?
c.    Kto odpowiada za odpady – podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowanie odpadami
d.    Klasyfikacja odpadów–  czy to odpad czy produkt? Jak unikać błędów?
i.    nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie, metal ciężki, metal przejściowy, zestalanie odpadów, stabilizowanie odpadów.
e.    Odpad niebezpieczny co o tym decyduje ? Zmiana statusu odpadów niebezpiecz-nych na odpady inne niż niebezpieczne
f.    Produkt uboczny – definicja, skidey odpad przestaje być produktem ubocznym? Nowe wymogi m.in.  wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń do marszałka województwa
g.    Czy zbierasz czy magazynujesz odpady? Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania i kary!


2.    Zmiany w pozwoleniach i decyzjach dotyczących gospodarki odpadami
a.    Aktualne regulacje związane z zezwoleniami oraz innymi decyzjami dotyczącymi odpadów, kogo dotyczy obowiązek ich zmiany i ile ma na to czasu?

 • Kontrola przez organ wydający i IOŚ przed wydaniem decyzji
 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami.
 • Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Kontrole Państwowej Straży Pożarnej
 • Konsekwencje nie dostosowania posiadanych decyzji do aktualnie obwiązujących wymogów.

b.    Uruchomiono BDO – jaka funkcjonalność jest już dostępna?

 • Aktualizacja danych w rejestrze
 • Opłaty
 • Zasady stosowania numeru rejestrowego
 • Co dalej – czyli jakie plany w stosunku do BDO ma Ministerstwo Środowiska?

c.    Decyzje środowiskowe – kto i do jakich wniosków będzie je musiał załączać?


3.    Zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki odpadami
a.    Skrócenie czasu magazynowania odpadów – co to oznacza, jak należy liczyć czas składowania?
b.    Określanie ilości składowanych odpadów – jak to wyliczyć, kiedy jest potrzebne?
c.    Monitoring miejsc magazynowania odpadów


4.    Opłaty i konsekwencje nie przestrzegania przepisów nowej ustawy o odpadach.
a.    Zmiana zasad w przeprowadzaniu kontroli podmiotów – nowe uprawnienia IOŚ
b.    Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców - opłaty skarbowe, kary, opłaty za wpis do  rejestru.
c.    Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?


5.    Dalsze zmiany w przepisach o odpadach
a.    Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
b.    Planowane zmiany w przepisach o odpadach  w prawodawstwie krajowym i unij-nym
 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciDorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne tematy w mojej pracy.”
,,Bardzo fajne szkolenie wprowadzające do nowości oraz obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.”
,,Prowadząca szkolenie w sposób zrozumiały i wyczerpujący odpowiadała na pytania uczestników.”
,,Szkolenie jest bardzo przydatne gdyż ustawa ciągle się zmienia.”
,,Bardzo dobre szkolenie.”
,,Jedno z nielicznych szkoleń, podczas którego zostały w sposób jasny i przejrzysty przekazane informacje. Tym bardziej, że temat jest obszerny i trudny."
,,Wykładowca w sposób jasny przekazał nowe przepisy ustaw. Z chęcią odpowiadał na pytania. Angażował uczestników do dyskusji."
,,Dużo wiadomości merytorycznych i bardzo praktycznych."
,,Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie pod względem teoretycznym poparte wieloma przykładami praktycznymi."
,,Szkolenie oraz kompetencje prowadzącej na wysokim poziomie."Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 27 Września 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka