Szkolenie  Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych zmiany w 2019r.

19
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Lutego 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) wypełniać aktualnie obowiązujące wymogi związane z gospodarką odpadami w placówkach medycznych, a także przygotować się do planowanych zmian, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jakie obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów
 • Czy i komu można przekazać odpady medyczne?
 • Kto odpowiada za zgodną z prawem utylizację odpadów medycznych i co powinien sprawdzić każdy zarządzający placówką medyczną?
 • Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
 • Jak klasyfikować i ewidencjonować odpady powstające w placówce medycznej?
 • Jak składować odpady medyczne?
 • Czy odpady zakaźne można unieszkodliwiać poza obszarem województwa, w którym zostały wytworzone?
 • Jak muszą być wyposażone pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania odpadów medycznych ?

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie aktualnie obowiązujących wymogów obowiązujących wytwórców odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami medycznymi
 • przedstawienie i omówienie aktów prawnych z tego zakresu, a także planowanych zmian
 • omówienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów medycznych i weterynaryjnych)
 • omówienie zasad klasyfikacji odpadów powstających w placówkach medycznych i weterynaryjnych
 • omówienie wymogów związanych z  magazynowaniem, transportem i utylizacją oraz zasad prowadzenia ewidencji odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w placówce medycznej lub weterynaryjnej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar

 


Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych zmiany w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 19 Lutego 2019r.

Szkolenie adresowane jest do :

 • pracowników służby medycznej państwowej i prywatnej,
 • prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne, dentystyczne oraz kosmetyczne,
 • hodowców zwierząt, prowadzących schroniska dla zwierzat, weterynarzy,
 • innych osób zajmujących się gospodarką odpadami, a także dla wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.
   

 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

1.    Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryj-nymi – czyli co każdy prowadzący placówkę medyczną lub weterynaryjną wiedzieć powinien? 
 • Hierarchia prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi oraz innymi powstającymi w  placówkach medycznych 
 • Podstawowe wymogi dotyczące uzyskania decyzji i rejestracji wytwórcy odpadów medycznych lub weterynaryjnych 
 • Aktualnie obowiązujące  zasady klasyfikacji odpadów – stare i nowe pozycje w katalogu odpadów
 • Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne – czy dotyczy to odpadów medycznych?
 • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów
 • Dopuszczalne metody i miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych
2.    Odpady w placówkach medycznych , to nie tylko odpady medyczne….
 • Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, biurowcach…..
 • Czy ten odpad jest odpadem komunalnym?
3.    Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia
 • Kto z prowadzących praktykę lekarską zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Obowiązki ewidencyjne dotyczące wytwórców odpadów niebezpiecznych
 • Kiedy bezwzględnie należy dokonywać zapisów w kartach ewidencji odpadów ? Karty przekazania odpadu (KPO), karty ewidencji odpadu (KEO) - najczęstsze błędy w ewidencji odpadów
 • Jak sporządzać sprawozdania odpadowe za rok 2018?
 • Dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPUOM) bez tajemnic
4.    Ewidencja to nie wszystko- magazynowanie, transport i utylizacja odpadów
 • Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w miejscu ich powstawania – nowe zasady zbierania i oznakowania identyfikacyjnego
 • Dodatkowe wyposażenie pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania odpadów medycznych – wymogi, które będą obowiązywać  od maja 2019 r
 • Zasady transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • Sposoby przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów – kto, gdzie, jak?
 • Zasada bliskości – gdzie należy unieszkodliwiać odpady medyczne?
5.    Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia.
 • Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?
 • Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
6.    Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych
 

Różne odpady powstające w placówkach medycznych należą do kategorii zarówno odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych , jak i odpadów medycznych, w tym szczególnie niebezpiecznych odpadów zakaźnych, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne. Gospodarowanie odpadami z każdej z tych kategorii podlega innym wymogom i restrykcjom. Powoduje to, że prowadzenie gospodarki odpadami w placówkach medycznych prawidłowo i zgodne z wymogami prawa jest zadaniem szczególnie złożonym i trudnym.
W ostatnich latach zadanie to stało się jeszcze trudniejsze, za sprawą zmian, które w gospodarowaniu odpadami przyniosły nowa ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 r  i nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawa śmieciowa. A to nie koniec zmian . Na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych spadły nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością – konieczność rejestracji w BDO (Baza Danych o Odpadach), ewidencji odpadów, wystawianie dokumentów potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych, itp. Do maja 2019  podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą dostosować  do nowych wymagań pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych oraz pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.
 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 19 Lutego 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka