Szkolenie  Ochrona środowiska

Nowe Prawo Wodne – rewolucja w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej

25
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 25 Października 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Organizator

W trakcie szkolenie przedstawione zostaną kluczowe zmiany wprowadzone Nowym Prawem Wodnym.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Po długotrwałych przygotowaniach i burzliwych dyskusjach 23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została w Dzienniku ustaw nowa ustawa Prawo Wodne. Ustawa wchodzi w życie 01 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów, z których cześć wchodzi w życie praktycznie w chwili ogłoszenia Ustawy i tych, które mają wejść w życie w jeszcze późniejszym terminie).

Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący gospodarkę wodną i bez wątpienia regulacje w nim zawarte mają bezpośredni i szeroki wpływ nie tylko na gospodarkę kraju, ale i na prowadzoną działalność gospodarczą. Nowe Prawo Wodne wprowadza rewolucyjne zmiany w aktualnie obowiązujących regulacjach. Są to zmiany zarówno w systemie zarządzania zasobami wodnymi (m.in. wprowadzenie nowego podziału strukturalnego, powołanie nowych organów, zmiany w kompetencjach), jak i w regulacjach formalnoprawnych (m.in. zakresu i typów decyzji administracyjnych – wprowadzenie zgód wodnoprawnych), aż po wprowadzenie nowych instrumentów finansowych w gospodarce wodnej ( m.in. wprowadzenie opłat za pobór wód, konieczności opomiarowania).

W trakcie szkolenie przedstawione zostaną kluczowe zmiany wprowadzone Nowym Prawem Wodnym. W szczególności przedstawione zostaną nowe regulacje i wymogi, omówione zostaną zmiany i różnice pomiędzy "starym", a "nowym" prawem wodnym, a także nowe sposoby wyliczana opłat za usługi wodne, wymogi związane z ich wprowadzeniem, znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych, melioracji i ochrony przeciwpowodziowej.

 


Nowe Prawo Wodne – rewolucja w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej

Szkolenie odbędzie się: 25 Października 2017r.

Szkolenie adresowane jest do:
 • Przedsiębiorców korzystających z wód i wprowadzających ścieki oraz wody opadowe do wód lub do ziemi.
 • Zarządców i właścicieli urządzeń wodnych.
 • Inwestorów budowlanych i deweloperów.
 • Pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Wykonawców robót budowlanych, inspektorów i kierowników budów.
 • Rolników.
 
Zapraszamy do udziału także wszystkie osoby odpowiedzialne za uzyskanie i weryfikacje pozwoleń i decyzji z obszarów powietrza, odpadów, wód i ścieków oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:00-15:00

1.      Dlaczego te zmiany? – przyczyny wprowadzenia zmian w Prawie Wodnym

2.      Nowa struktura gospodarowania wodami i jej konsekwencje

a.       Zarząd nad wodami w układzie zlewniowym

b.      Nowe struktury administracyjne i kompetencje organów – czyli kto za co będzie odpowiadał?

3.      Główne zagadnienia w gospodarce wodami – jaka tu zaszła zmiana?

a.       Rodzaje wód, własność wód i gruntów pod wodami, obowiązki właściciela wód

b.      Korzystanie z wód, usługi wodne, kąpieliska - terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących korzystania z wód

c.       Wody opadowe i roztopowe - nowe podejście 

d.      Ochrona wód według nowych zasad – cele ochrony, nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, ochrona przed zanieczyszczeniem azotanowym ze źródeł rolniczych

e.       Strefy ochronne ujęć wody – wyznaczanie stref, analiza ryzyka

f.        Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą -  kompetencje organów

g.      Budownictwo wodne i melioracje wodne – nowe zasady, opłata melioracyjna

4.      Zmiany w regulacjach formalno-prawnych – jakie decyzje będą potrzebne?

a.       Nowe wymogi – zgoda wodnoprawna

b.      Pozwolenie wodno-prawne – analiza zmian

c.       Decyzje zwalniające, czyli kiedy zgoda administracyjna nie jest potrzebna?

5.      Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – czyli kto, za co i od kiedy będzie musiał zapłacić?

a.       Kto naliczy, kto pobierze opłaty – czyli nowe opłaty i terminy ich obowiązywania

b.      Nowy system płatności – opłata stała i zmienna, zasady naliczania opłat

c.       Kontrowersje wokół taryfikacji opłat za wodę

d.      Dodatkowe wymogi związane z opłatami – obowiązek opomiarowania

6.      Kalendarium wprowadzonych zmian - czyli od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

a.       Przepisy przejściowe i końcowe – jak sobie radzić w okresie przejściowym?

7.      Sankcje i kary – co grozi za nieprzestrzeganie zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami

a.       Odpowiedzialność odszkodowawcza

b.      Mediacje

c.       Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich – dawny art. 29 pr. wodn. – czy coś się zmieni?
Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Opis lokalizacji:
Termin: 25 Października 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 października 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 549 zł + 23% VAT, kwota brutto 675,27 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 699 zł + 23% VAT, kwota brutto 859,77 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka