Szkolenie  Ochrona środowiska

Planujesz inwestycję – sprawdź, co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska

29
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 29 Sierpnia 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Organizator

Planujesz inwestycję – sprawdź, co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu dowiesz się jak na etapie planowania inwestycji, spełnić wymogi ochrony środowiska.

Nieuwzględnienie w procesie planowania inwestycji, modernizacji, rozbudowy, wymogów ochrony środowiska może w trakcie realizacji inwestycji kosztować sporo nerwów, opóźnień i dodatkowych kosztów, ponieważ niektóre z koniecznych pozwoleń i decyzji należy uzyskać jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dlatego ważne jest poznanie obowiązujących przepisów i wymogów już na etapie planowania inwestycji. Nieznajomość ich może także utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji, takich jak np. fundusze unijne.

W roku 2017 jest to szczególnie ważne, gdyż przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają. Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1936 ze zm.) wprowadziła liczne zmiany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Część przepisów weszła w życie w 2016 roku. Jednak większość z nich zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Planowane są także zmiany w Prawie wodnym, a wejście ich w życie może oznaczać konieczność uzyskania dodatkowej decyzji. A zdecydowanie nie są to wszystkie zmiany, które weszły lub wejdą w najbliższym czasie w życie. Jeśli inwestycja ma zostać zrealizowana bez zbędnych nerwów i dodatkowych kosztów, zapraszamy na szkolenie
 
Planujesz inwestycję – sprawdź, co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska.

W trakcie szkolenie przedstawione zostaną wszystkie decyzje wynikające z wymogów ochrony środowiska, jakie muszą być uzyskane przy realizacji nowej inwestycji, modernizacji czy rozbudowy, kryteria kwalifikacji inwestycji do obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, najważniejsze zagadnienia problemowe związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (m.in. w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie OOŚ).
Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i procedur OOŚ, co z pewnością zarówno skróci czas niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej, jak i ułatwi pozyskanie środków unijnych. Przedstawienie planowanych zmian pozwoli na uniknięcie pułapek związanych z koniecznością uzupełniania dokumentacji i uzyskania dodatkowych decyzji czy pozwoleń. Przedstawione zostaną także kryteria i procedury związane z uzyskaniem innych koniecznych decyzji z obszarów powietrza, odpadów, wód i ścieków, co umożliwi prowadzenie nowej działalności.
 

Dla każdego uczestnika PREZENT - Tablet Overmax Livecore 7031 

  


Planujesz inwestycję – sprawdź, co Cię czeka od strony wymogów ochrony środowiska

Szkolenie odbędzie się: 29 Sierpnia 2017r.


Szkolenie adresowane jest do:
Inwestorów, specjalistów ochrony środowiska i wszystkich osób w firmach zajmujących się procesem inwestycyjnym, przedstawicieli firm budowlanych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie, konsultantów i projektantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zapraszamy do udziału także wszystkie osoby odpowiedzialne za uzyskanie i weryfikacje pozwoleń i decyzji z obszarów powietrza, odpadów, wód i ścieków oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:00-15:00

 

I.            Jakie wymogi formalnoprawne musi spełniać nowa inwestycja A.D. 2017:

·         decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         pozwolenie wodno-prawne,

·         zezwolenia emisyjne,

·         pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane)/analiza porealizacyjna,

·         planowane zmiany – ocena wodnoprawna.

II.            Czy planowana inwestycja objęta będzie obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej ? Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres:

·         jak określić, czy planowane przedsięwzięcie jest zawsze czy potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko,

·         kiedy można uzyskać odstąpienie od wymogu uzyskania decyzji, zmiany w terminach związanych z możliwością wykorzystania decyzji oraz ich przedłużanie,

·         ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia czy Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko,

·         wykonać dokumentacje samodzielnie czy zlecić ją specjaliście – jak dokonać właściwego wyboru,

·         najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko,

·         przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uiszczenie opłat skarbowych,

·         przebieg postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

·         ponowna ocena oddziaływania na środowisko,

·         administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków procedury oceny oddziaływania na środowisko.

II.            Aktualne wymagania dotyczące uregulowań formalnoprawnych w ochronie środowiska:

·         rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,

·         zgłoszenia,

·         decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu i warunki jej uzyskania,

·         zwolnienia z uregulowań formalnoprawnych,

·         zmiany decyzji wymagane w 2016 i 2017 roku,

·         nowy obowiązek w zakresie przygotowania raportu początkowego i końcowego,

·         historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

·         remediacja.

III.            Sankcje dla podmiotów niespełniających wymagań formalnoprawnych:

·         rodzaje sankcji,

·         organy uprawnione do ich nakładania.

IV.            Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:

·         uprawnienia kontrolne WIOŚ i organów ochrony środowiska,

·         wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora, prawa i obowiązki kontrolowanego.


 

 

 
Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Opis lokalizacji:
Termin: 29 Sierpnia 2017
Cena: 699 zł netto (859,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 sierpnia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 599 zł + 23% VAT, kwota brutto 736,77 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 699 zł + 23% VAT, kwota brutto 859,77 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka