Szkolenie  Ochrona zdrowia

Duża nowelizacja prawa zamówień publicznych dla placówek medycznych

16
Czerwca

Miejscowość: Katowice
Adres: Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 16 Czerwca 2016
Cena: 585 zł netto (719,55 zł brutto)

Organizator

Duża nowelizacja prawa zamówień publicznych – nowe reguły gry dla placówek medycznych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zamówienia publiczne organizowane przez placówki medyczne to świat ambitnych wyzwań i trudnych decyzji determinowanych potrzebami tychże placówek oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W 2016 r. rynek ten czekają duże zmiany. Już niebawem wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotkną niemal wszystkiego, co jest związane z przygotowaniem i przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konieczna będzie zmiana wielu przyzwyczajeń, utartych rozwiązań i schematów.

Jeśli chcesz być efektywnym uczestnikiem rynku zamówień publicznych zapraszamy na dedykowane dla placówek medycznych szkolenie pt.: „Duża nowelizacja prawa zamówień publicznych – nowe reguły gry dla placówek medycznych”


Duża nowelizacja prawa zamówień publicznych dla placówek medycznych

Szkolenie odbędzie się: 16 Czerwca 2016r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki z większościowym udziałem podmiotu tworzącego) odpowiedzialnych za nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracowników wydziałów/działów zamówień publicznych odpowiedzialnych za organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

I. WPŁYW DYREKTYW NA PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 1. Szacowanie wartości zamówienia
 2. Podział zamówienia na części
 3. Zamówienia mieszane
 4. Plan zamówień
 5. Komisja przetargowa oraz zespół projektowy
 6. Terminy
 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

III. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

IV. TRYBY (najważniejsze zmiany z punktu widzenia zamówień organizowanych w placówce medycznej)

 1. Przetarg nieograniczony
 2. Przetarg ograniczony
 3. Zamówienie z wolnej ręki
 4. Inne

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

 1. Jak z nich korzystać w placówce medycznej

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANI ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA  - BARDZO WAŻNE ZMIANY!

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Kryteria selekcji
 3. Przesłanki wykluczenia:
 • obligatoryjne
 • fakultatywne
 • stosowanie procedury samooczyszczenia
 1. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego
 2. Podwykonawstwo

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na urządzenia medyczne
 2. Zamówienia na produkty farmaceutyczne
 3. Zamówienia na usługi sprzątania lub żywienia

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ŚRODKIEM DO WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI

 1. Kryteria oceny ofert
 • cenowe
 • pozacenowe
 1. Rażąco niska cena
 2. Odrzucenie oferty
 3. Unieważnienie postępowania

IX. ZMIANA UMOWY

X. KONTROLA PREZESA UZP

 1. Prawa i obowiązki placówki medycznej w trakcie kontroli

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
 2. Informacja dla zamawiającego
 3. Skarga na wyrok KIO do sądu okręgowego
 4. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy 

 


Dzięki szkoleniu:

- będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa mającymi wpływ na zarządzanie placówką medyczną wynikającymi z dużej nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zyskasz wiedzę na temat wpływu dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- dowiesz się, jak zgodnie z nowymi przepisami przygotować, prowadzić oraz rozstrzygnąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w placówce medycznej,

- zyskasz wiedzę na temat zamówień na usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne,

- uzyskasz wiedzę jak zoptymalizować przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w placówce medyczne aby nabywać najkorzystniejsze produkty i usługi,

- dowiesz się jak ograniczać ryzyka związane z zamówieniami publicznymi,

- dowiesz się jak stosując nowe przepisy organizować przetargi na zakup urządzeń medycznych, produktów farmaceutycznych oraz usługi sprzątania lub żywienia,

- dowiesz się, jak poprawnie dobierać pozacenowe kryteria oceny ofert aby doprowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,

- zyskasz wiedzę na temat zupełnie nowych przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zyskasz praktyczną wiedzę na temat środków ochrony prawnej.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Kamil Stolarski

Kamil Stolarski

Prawnik z M&S Doradcy Strategiczni, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, najpierw w ramach kilku krakowskich kancelarii prawnych, dziś jako niezależny specjalista. Największe doświadczenie posiada w zakresie prawa zamówień publicznych i umów handlowych, w tym wzorów kontraktowych. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. Autor artykułów naukowych, przeglądowych i eksperckich, dydaktyk, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych.

Konrad Majewski

Konrad Majewski

Prawnik z M&S Doradcy Strategiczni, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, warunkach kontraktowych, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych (Departament Odwołań oraz Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej) oraz w jednej z największych krakowskich kancelarii prawnych. Zajmuje się prawnymi aspektami optymalizacji procesów zakupowych. Autor wielu artykułów przeglądowych i eksperckich z zakresu prawa zamówień publicznych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 16 Czerwca 2016
Cena: 585 zł netto (719,55 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 585 zł + 23% VAT, kwota brutto: 719,55 zł

Promocja
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 9 czerwca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 485 zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.