Szkolenie  Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

18
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Grudnia 2018
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, z późn. zm.), nowelizacją z dnia 10 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 1150) oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1809) oraz z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941), zwanej w skrócie „EDM”. Obowiązuje ona wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2018 roku.

Program szkolenia uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. nowelizujące ogólne warunki umów, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawcy szpitalni i ambulatoryjni będą obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej odpowiednio historię choroby oraz historię zdrowia i choroby. To bardzo ważna zmiana, która obejmie zdecydowaną większość podmiotów leczniczych w Polsce. Dodatkowo przez Ministra Zdrowia zostało już wydane rozporządzenie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymienia ono trzy dokumenty, które od dnia 1 stycznia 2019 r. mają być wystawiane i przesyłane do systemu informacji medycznej.

Korzyści dla uczestników:

Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej


Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Szkolenie odbędzie się: 18 Grudnia 2018r.

 

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób    zarządzających podmiotami  leczniczymi (d. zakładami  opieki zdrowotnej);
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

Program szkolenia:

1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):
 • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
 • treść zaświadczenia lekarskiego;
 • profil informacyjny każdego lekarza;
 • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
 • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
 • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
 • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
 • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
 • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.
2. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
 • •nternetowe konto pacjenta (IKP);
 • e-recepta;
 • e-skierowanie;
 • e-zlecenie;
 • terminy wdrożenia;
 • brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):
 • bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
 • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
 • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
 • czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2018 roku?;
 • § 10a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
5. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych.
6. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
 • oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
 • pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
 • 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
 • nowa treść pieczątek;
 • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
 • jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
 • uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
7. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
 • historii zdrowia i choroby;
 • historii choroby;
 • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • karty noworodka;
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 • karty wizyty patronażowej;
 • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
 • karty uodpornienia;
 • skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
 • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
 • karty przebiegu ciąży;
 • książeczki zdrowia dziecka;
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
 • książeczki szczepień;
 • zaświadczenia;
 • orzeczenia;
 • opinii lekarskiej;
 • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
8. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
9. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
10. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
11. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).

 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej (nowość!):
 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
 • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
 • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).
13. Zgoda na zabieg medyczny:
 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.
14. Case study.
15. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.
 

 


Korzyści dla uczestników:

Różne odpady powstające w placówkach medycznych należą do kategorii zarówno odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych , jak i odpadów medycznych, w tym szczególnie niebezpiecznych odpadów zakaźnych, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne. Gospodarowanie odpadami z każdej z tych kategorii podlega innym wymogom i restrykcjom. Powoduje to, że prowadzenie gospodarki odpadami w placówkach medycznych prawidłowo i zgodne z wymogami prawa jest zadaniem szczególnie złożonym i trudnym.
W ostatnich latach zadanie to stało się jeszcze trudniejsze, za sprawą zmian, które w gospodarowaniu odpadami przyniosły nowa ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 r  i nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawa śmieciowa. A to nie koniec zmian . Na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych spadły nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością – konieczność rejestracji w BDO (Baza Danych o Odpadach), ewidencji odpadów, wystawianie dokumentów potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych, itp. Do maja 2019  podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą dostosować  do nowych wymagań pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych oraz pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.
 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Grudnia 2018
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka