Szkolenie  Ochrona zdrowia

Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych

02
Grudnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 02 Grudnia 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Różne odpady powstające w placówkach medycznych należą do kategorii zarówno odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów medycznych, w tym szczególnie niebezpiecznych odpadów zakaźnych, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne. Gospodarowanie odpadami z każdej z tych kategorii podlega innym wymogom i restrykcjom. Powoduje to, że prowadzenie gospodarki odpadami w placówkach medycznych prawidłowo i zgodne z wymogami prawa jest zadaniem szczególnie złożonym i trudnym.
Ostatnio zadanie to stało się jeszcze trudniejsze, za sprawą zmian w gospodarowaniu odpadami , które już weszły w życie i tych planowanych w najbliższej przyszłości. Na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych spadły nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością – konieczność rejestracji w BDO (Baza Danych o Odpadach), ewidencji odpadów, wystawianie dokumentów potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych, itp. Wprowadzono wiele nowych wymogów: dla pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych oraz pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) wypełniać aktualnie obowiązujące wymogi związane z gospodarką odpadami w placówkach medycznych, a także przygotować się do planowanych zmian, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:
•    Jakie obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów
•    Czy i komu można przekazać odpady medyczne?
•    Kto odpowiada za zgodną z prawem utylizację odpadów medycznych i co powinien sprawdzić każdy zarządzający placówką medyczną?
•    Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
•    Jak klasyfikować i ewidencjonować odpady powstające w placówce medycznej?
•    Jak składować odpady medyczne?
•    Jak muszą być wyposażone pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania odpadów medycznych ?
•    Baza danych o odpadach – czy jest się czego obawiać?


Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie aktualnie obowiązujących wymogów obowiązujących wytwórców odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami medycznymi.
 • Przedstawienie i omówienie aktów prawnych z tego zakresu, a także planowanych zmian.
 • Omówienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów medycznych i weterynaryjnych).
 • Omówienie zasad klasyfikacji odpadów powstających w placówkach medycznych i weterynaryjnych, wymogów związanych z  magazynowaniem, transportem i utylizacją oraz zasad prowadzenia ewidencji odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w placówce medycznej lub weterynaryjnej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar.
   

 


Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych

Szkolenie odbędzie się: 02 Grudnia 2019r.

Szkolenie adresowane jest do :
•    pracowników służby medycznej państwowej i prywatnej,
•    prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne, dentystyczne oraz ko-smetyczne,
•    hodowców zwierząt, prowadzących schroniska dla zwierząt, weterynarzy,
•    innych osób zajmujących się gospodarką odpadami, a także dla wszystkich zaintere-sowanych omawianą tematyką.
 

 

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

1.    Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi –stan obecny i planowane zmiany  
a.    Hierarchia prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi oraz innymi powstającymi w  placówkach medycznych  
b.    Podstawowe wymogi dotyczące uzyskania decyzji i rejestracji wytwórcy odpadów medycznych lub weterynaryjnych – najnowsze zmiany
c.    Produkt uboczny – czy dotyczy to odpadów medycznych?
d.    Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów -
e.    Dopuszczalne metody i miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych


2.    Odpady w placówkach medycznych , to nie tylko odpady medyczne….
a.    Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, szpitalach…..
b.    Czy ten odpad jest odpadem komunalnym?
c.    Aktualnie obowiązujące  zasady klasyfikacji odpadów – stare i nowe pozycje w katalogu odpadów


3.    Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia
a.    Kto z prowadzących praktykę lekarską zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji odpadów?
b.    Rejestr BDO – czy mnie to obowiązuje? Aktualna funkcjonalność i harmonogram planowanych zmian
c.    Kiedy bezwzględnie należy dokonywać zapisów w kartach ewidencji odpadów ? Karty przekazania odpadu (KPO), karty ewidencji odpadu (KEO) - najczęstsze błędy w ewidencji odpadów
d.    Dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPUOM) bez tajemnic


4.    Ewidencja to nie wszystko- magazynowanie, transport i utylizacja odpadów
a.    Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych – co w tym zakresie uległo zmianie?
b.    Dodatkowe wyposażenie pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania odpadów medycznych – nowe wymogi
c.    Zasady transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych
d.    Sposoby przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów – kto, gdzie, jak?
e.    Zasada bliskości – gdzie należy unieszkodliwiać odpady medyczne?


5.    Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia.
a.    Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?
b.    Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
6.    Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych
 


Różne odpady powstające w placówkach medycznych należą do kategorii zarówno odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych , jak i odpadów medycznych, w tym szczególnie niebezpiecznych odpadów zakaźnych, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne. Gospodarowanie odpadami z każdej z tych kategorii podlega innym wymogom i restrykcjom. Powoduje to, że prowadzenie gospodarki odpadami w placówkach medycznych prawidłowo i zgodne z wymogami prawa jest zadaniem szczególnie złożonym i trudnym.
W ostatnich latach zadanie to stało się jeszcze trudniejsze, za sprawą zmian, które w gospodarowaniu odpadami przyniosły nowa ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 r  i nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawa śmieciowa. A to nie koniec zmian . Na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych spadły nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością – konieczność rejestracji w BDO (Baza Danych o Odpadach), ewidencji odpadów, wystawianie dokumentów potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych, itp. Do maja 2019  podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą dostosować  do nowych wymagań pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych oraz pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.
 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 02 Grudnia 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka