Szkolenie  Ochrona zdrowia

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

27
Lutego

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 27 Lutego 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali,  ograniczone zostały środki finansowe przeznaczane na zakup świadczeń u podmiotów, które znalazły się poza nią – dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) ale także podmiotów, które co prawda znalazły się w sieci, ale nie w pełnym zakresie udzielania świadczeń. W wyniku tych okoliczności, konkurencja na rynku usług medycznych jest większa i bardzo ważne jest dobre przygotowanie się do kontraktowania i złożenie bezbłędnej oferty, ponieważ umowy będą zawierane na pięć lat.
Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie płytę CD:
" Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń" o wartości 89 zł.


 


Zasady kontraktowania świadczeń w 2019 roku

Szkolenie odbędzie się: 27 Lutego 2019r.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych  i przyszłych świadczeniodawców NFZ, wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia, które będą składać oferty w postępowaniach ogłaszanych przez NFZ , w szczególności w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:

 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (dawniej - zakładami opieki zdrowotnej);
 • osób które na zlecenie przygotowują oferty;
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi;
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych, którzy uczestniczą w kontraktowaniu świadczeń

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Program szkolenia:

1.    Kalendarz  kontraktowania świadczeń w związku z wprowadzeniem  tzw. „sieci szpitali”  i omówienie możliwości dalszego aneksowania  przez NFZ umów.
2.    Przygotowujemy ofertę:
 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
 • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta  - gdzie ich szukać.
3.    Zasady  kontraktowania:
 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.
4.    Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć., interpretacje Ministra Zdrowia.
5.    Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.  
6.    Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,  
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie,
 • kiedy wykazywać podwykonawcę,
 • kryterium  dokumentacji medycznej,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT
 • kryterium ciągłości
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.
7.    Ujemne punkty w ofercie:
 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r.  – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.
8.    Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.
9.    Postępowanie odwoławcze:
 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym;

Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Gabriela Jędrys

Gabriela Jędrys

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła w przeszłości obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Prowadzi obsługę prawną dla wielu podmiotów prowadzących działalność leczniczą .Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, wykłady, seminaria i webinary na temat kontraktowania, realizacji umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce” i w portalu serwiszoz.. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców: umowynfz.pl


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 27 Lutego 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

530 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka