Szkolenie  Ochrona zdrowia

Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość z uwzględnieniem wymogów JST

16
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 16 Października 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Organizator

Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość z uwzględnieniem wymogów JST

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.


Korzyści dla uczestników:
Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest realizowany od dnia 17 września 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w terminie do 31 marca (30 kwietnia) 2020 r. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
·  interaktywny wykład;
·  prezentacja w PowerPoint;
·  indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
·  case study.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,Nowe zasady kontroli NFZ. Praktyczny komentarz do zmian z płytą CD i plakatem" o wartości 85,90 zł.


Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość z uwzględnieniem wymogów JST

Szkolenie odbędzie się: 16 Października 2019r.

Szkolenie polecamy dla:
·  jednostek samorządu terytorialnego;
·  Narodowego Funduszu Zdrowia;
·  pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;
·  agencji wykonawczych;
·  innych państwowych jednostek organizacyjnych;
·  osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).

Program

Program szkolenia:


1. Pojęcie zdrowia publicznego:
·  geneza regulacji;
·  na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;
·  promocja zdrowia;
·  zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;
·  profilaktyka chorób;
·  zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;
·  ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych;
·  zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.


2. Podstawy prawne:
·  ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.);
·  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);
·  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216);
·  terminy wejścia w życie.


3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:
·  Narodowy Program Profilaktyki Otyłości;
·  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;
·  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
·  Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;
·  Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej;
·  Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.

4. Organy wdrażające:
·  koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;
·  pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;
·  Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja;
·  Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.


5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
·  konkurs ofert;
·  bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;
·  zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);
·  1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;
·  rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;
·  na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;
·  dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;
·  dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;
·  poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);
·  wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.


6. Zasady sporządzania sprawozdania z wykorzystaniem nowej
elektronicznej platformy sprawozdawczej:
·  postać pisemna lub elektroniczna czy wyłącznie elektroniczna?;
·  trzy tabele w rozporządzeniu w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
·  termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
·  termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);
·  wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji do wymagań;
·  opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;
·  informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).

7. Omówienie praktyki stosowania obowiązku sprawozdawczego nałożonego na JST w oparciu o:
·  e-learning Ministerstwa Zdrowia „Realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492)”;
·  „Informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017” (druk sejmowy nr 3149);
·  raport „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Raport za rok 2017 oraz porównanie z rokiem 2016” (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2018 r.);
·  raport „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Raport za rok 2016” (Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, grudzień 2017 r.);
·  pisma, analizy, wyjaśnienia oraz informacje Ministerstwa Zdrowia.


8. Mapy potrzeb zdrowotnych:
·  mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska);
·  mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska);
·  mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska);
·  mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska);
·  16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły odrębnie dla lecznictwa zamkniętego (moduł A i moduł B), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej (tylko moduł A);
·  skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych;
·  priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;
·  opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla
regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą;
·  plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy
regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na
obszarze województwa.


9. Case study.


10. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Wojciech Haniszewski

adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 16 Października 2019
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

560 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka