Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach oraz RODO w kadrach

10
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 10 Kwietnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Akta osobowe na nowych zasadach oraz RODO w kadrach

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Pracujesz w dziale HR lub kadr?

Przygotuj się na nowe zasady prowadzenia akt osobowych wynikające z nowelizacji KP i dowiedz się jakie zmiany wprowadziło RODO. Szkolenie uwzględnienia najnowszą nowelizację zmieniającą zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych. Dzięki naszemu szkoleniu, poznasz skuteczne narzędzia, które pomogą Ci w codziennej pracy, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i lepiej wykonywać swoje zadania.


Co zmienia się w przepisach?

 • Od 1 stycznia 2019 roku weszły nowe przepisy w Kodeksie Pracy, które regulują zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Od 25.05.2018 obowiązuje RODO, które wymusiło zmiany w przechowywaniu danych, w tym pracowniczych
 • Nowelizacja zmieniająca zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych
 • Planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu zmian w Kodeksie Pracy obowiązujących od stycznia 2019 roku, zmian prawa wynikających z RODO z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji zmieniającej zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych, a także z zakresu planowanych nowelizacji.

Teoria to za mało, najważniejsza praktyka!

Szkolenie ma charakter warsztatowy, omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach.
Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prelegent omówi już przygotowane dokumentacje lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, by uczestnicy mogli pracować na przykładach, z którymi spotykają się na co dzień w swojej pracy. Zatem oprócz teorii, poznasz praktyczne aspekty prowadzenia akt osobowych, prelegent krok po kroku pokaże Ci jak prowadzić dokumentację zgodną z ostatnimi zmianami prawnymi.
Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Korzyści ze szkolenia:
•    Pogłębisz wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczych i ostatnich zmian prawnych
•    Rozwiniesz swoje kompetencje, staniesz się ekspertem
•    Twoja codzienna praca stanie się łatwiejsza i efektywniejsza
•    Zaoszczędzisz czas
•    Unikniesz wysokich kar administracyjnych

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


 


Akta osobowe na nowych zasadach oraz RODO w kadrach

Szkolenie odbędzie się: 10 Kwietnia 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 1.01.2019r.

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zrównanie pod względem prawnym papierowej i elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji
 • zamianana zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników
 • nowa zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • podstawy prawne wymienionych zmian;

2) Zasady prowadzenia od 1.01.2019 r. papierowych akt osobowych pracowników

 • podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory
 • zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części
 • wymienialny i łatwy do korekty spis treści
 • przyjmowanie tylko kopii
 • albo postać papierowa, albo elektroniczna
 • dokumenty co do zasady w języku polskim
 • poświadczanie za zgodność z oryginałem
 • sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika);

3) Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1.01.2019r.

 • jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach
 • oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy
 • potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach
 • gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania
 • porównanie zawartości części A wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;

4) Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1.01.2019r.

 • dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika
 • kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • umowa o pracę
 • podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie
 • dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
 • dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
 • skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP
 • dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.
 • porównanie zawartości części B wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;

5) Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1.01.2019r.

 • oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy
 • dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • kopia wydanego świadectwa pracy
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających;

6) Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od 1.01.2019r.

 • możliwość podziału na podzbiory D1, D2, D3 itd.
 • sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej;

7) Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej

 • dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego)
 • dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków)
 • albo postać papierowa, albo elektroniczna;

8) Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019r.

 • zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy)
 • dołączanie dokumentu papierowego do e-akt,
 • minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
 • sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji
 • przenoszenie e-dokumentacji między systemami teleinformatycznymi (metadane, uporządkowanie dokumentów i metadanych w odpowiednich plikach
 • przejście z postaci elektronicznej w papierową;

9) Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie
 • osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji,
 • forma wniosku, termin, sposób wydania;

10) Obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania dokumentacji

 • obligo dla zatrudnionych od 1.01.2019 r.
 • od kiedy biegnie skrócony okres przechowywania
 • kiedy dłuższe okresy przechowywania (prace górnicze, trwające postępowania, ponowne zatrudnienie pracownika),
 • zawiadomienie pracownika (obecnego i byłego) o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji po upływie tego okresu (warz z wydaniem świadectwa pracy);

11) Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji – krok po kroku

 • beneficjenci dobrowolnego skrócenia (pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1.01.1999 a 31.12.2018)
 • warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA)
 • terminarz  składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem
 • elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
 • zmiany w pozostałych drukach ZUS
 • wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA;

12) RODO w kadrach od 25.05.2018 r. i w świetle zmian zapowiadanych od 1.01.2019r.

 • zasady ochrony danych osobowych członków załogi
 • inspektor ochrony danych osobowych
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków personelu
 • umowa podpowierzenia
 • zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych
 • informacja o prawach członka załogi w zakresie ochrony danych osobowych
 • ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • rejestr czynności przetwarzania
 • wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.;

13) Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi od 27.06.2018r.

 • pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy)
 • osoby podlegające weryfikacji
 • zakres badanej niekaralności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie)
 • procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy - informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy)
 • sankcje;

14) Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy)

 • gdzie bez monitoringu
 • zasady wprowadzenia w zakładzie pracy
 • obowiązki informacyjne.

Szkolenie zostanie poprowadzone w sposób warsztatowy. Oprócz wykładu merytorycznego według podanego programu prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.
✔    zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji
✔    zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu
✔    upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi
✔    zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych
✔    umowa podpowierzenia
✔    informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 10 Kwietnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 1 marca 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka