Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany

19
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników obowiązującymi od 1.01.2019 r. i ochrony danych osobowych ze stosunku pracy, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Wykładowca dokładnie omówi nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia.


Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany

Szkolenie odbędzie się: 19 Października 2018r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy od 25.05.2018 r. w świetle RODO

      podstawy prawne zmian

      zasady ochrony danych osobowych pracowników od 25.05.2018 r. (zgodności z prawem, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, rozliczalności administratora)

      inspektor ochrony danych osobowych – jakie podmioty i kiedy muszą go powołać

      zgodne z RODO upoważnienia i polecenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe personelu

      ochrona danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia socjalne

      przekazanie kadr i płac do biura rachunkowego – wymagane wedle RODO klauzule dotyczące danych osobowych w umowie outsourcingowej

      zgodna z RODO informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie danych osobowych

      zgodna z RODO informacja o prawach pracownika w zakresie danych osobowych

      inne obowiązki podmiotu werbującego i pracodawcy jako administratorów danych osobowych, m.in. ocena skutków dla ochrony danych osobowych, rejestr operacji przetwarzania, zgłaszanie naruszeń danych do organu nadzorczego, udostępnianie kopii danych i przenoszenie danych na wniosek zainteresowanego;

2) Podstawowe reguły prowadzenia papierowych akt osobowych pracowników od 1.01.2019 r.

      podział na 4 części

      zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części

      wymienialny i łatwy do korekty spis treści

      przyjmowanie tylko kopii

      albo postać papierowa, albo elektroniczna

      dokumenty co do zasady w języku polskim

      sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika)

3) Część A akt osobowych na nowych zasadach – kandydat do pracy

      dane osobowe, jakich będzie można żądać od kandydata do pracy (RODO)

      sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie)

      omówienie dokumentów gromadzonych w części A, m.in.:

- kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy

- potwierdzanie okresów zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych

- orzeczenia lekarskie i skierowania na badania

      porównanie zawartości części A wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego (w tym przepisy przejściowe)

      dokumenty przedkładane dobrowolnie przez kandydata do pracy;

4) Poszukiwanie odpowiedniego pracownika – wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.

      żądanie podania wyłącznie danych dozwolonych przez KP

      warunki zgody kandydata do pracy na dobrowolne udostępnienie innych danych niż wymagane w świetle RODO

      dopuszczalne kryteria różnicowania osób ubiegających się zatrudnienie

      klauzule zamieszczane w świetle RODO w ogłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. informacja o danych administratora, pouczenie o prawach kandydata w zakresie ochrony danych i o okresie przetwarzania danych itd.)

      przykłady wzorcowych ogłoszeń rekrutacyjnych

5) Część B akt osobowych na nowych zasadach – nawiązanie i przebieg stosunku pracy

      dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika

      kwestionariusz osobowy dla pracownika

      obowiązkowe elementy umowy o pracę

      podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia

      wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie

      dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników (ubieganie się i korzystanie z urlopów na dzieci, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy, praca w obniżonym wymiarze przez okres, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, opieka nad dzieckiem do 14 lat)

      dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego

      dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego

      skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich

      zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP

      dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.

      wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;

6) Część C akt osobowych na nowych zasadach – odpowiedzialność porządkowa pracowników

      możliwość podziału na podzbiory C1, C2, C3 itd.

      sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej;

7) Część D akt osobowych na nowych zasadach – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

      oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę

      wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy

 


Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 19 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do13 października 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany

Katowice, 22 Października 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Czytaj więcej   »

Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - ostatnie zmiany

Wrocław, 09 Listopada 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka