Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w kadrach, płacach HR

14
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 14 Czerwca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników obowiązującymi od 1.01.2019 r. i ochrony danych osobowych ze stosunku pracy, mającymi obowiązywać najpóźniej od 25.05.2018 r. Wykładowca dokładnie omówi nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia, a konkretnie:

 • obowiązującą już ustawę z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją (DzU z 2018 r. poz. 357); wprowadza ona zmiany m.in. do kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i do ustawy emerytalnej,
 • projekt nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, mającego obowiązywać od 1.01.2019 r.,
 • projekt nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportow miesięcznych i imeinnych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgloszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów, mającego obowiązywać od 1.01.2019 r.,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (DzUrz UE L 119/1); kraje członkowskie muszą je wdrożyć najpóźniej 25.05.2018 r. - dalej RODO
 • projektów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych; mają wejść w życie najpóźniej 25.05.2018 r. (wdrożenie rozporządzenia RODO),
 • rządowy projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego; wpłynął do sejmu 22.02.2018 r., ma wejść w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia,
 • prezydencki projekt nowelizacji kodeksu pracy, dotyczący ułatwienia pracownikowi uzyskiwania świadectwa pracy; znajduje się na etapie II czytania w sejmie.

Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy przygotują się do wdrożenia w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracy (od 25.05.2018 r.), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (od 2019 r.).

 


Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w kadrach, płacach HR

Szkolenie odbędzie się: 14 Czerwca 2018r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy od 25.05.2018 r. w świetle RODO

 • podstawy prawne zmian
 • zasady ochrony danych osobowych pracowników od 25.05.2018 r. (zgodności z prwem, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, rozliczalności administratora)
 • inspektor ochrony danych osobowych – jakie podmioty i kiedy muszą go powołać
 • zgodne z RODO upoważnienia i polecenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe personelu
 • ochrona danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia socjalne
 • przekazanie kadr i płac do biura rachunkowego – wymagane wedle RODO klazule dotyczące danych osobowych w umowie outsourcingowej
 • zgodna z RODO informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie danych osobowych
 • zgodna z RODO informacja o prawach pracownika w zakresie danych osobowych
 • inne obowiązki podmiotu werbującego i pracodawcy jako administratotów danych osobowych, m.in. ocena skutków dla ochrony danych osobowych, rejestr operacji przetwarzania, zgłaszanie naruszeń danych do organu nadzorczego, uodstępnianie kopii danych i przenoszenie danych na wniosek zainteresowanego;

2) Podstawowe reguły prowadzenia papierowych akt osobowych pracowników od 1.01.2019 r.

 • podział na 4 części
 • zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części
 • wymienialny i łatwy do korekty spis treści
 • przyjmowanie tylko kopii
 • albo postać papierowa, albo elektroniczna
 • dokumenty co do zasady w języku polskim
 • sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika)

3) Część A akt osobowych na nowych zasadach – kandydat do pracy

 • dane osobowe, jakich będzie można żądać od kandydata od 25.05.2018 r. (RODO)
 • sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie)
 • omówienie dokumentów gromadzonych w części A, m.in.:

- kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy

- potwierdzanie okresów zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych

- orzeczenia lekarskie i skierowania na badania

 • porównanie zawartości części A wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego (w tym przepisy przejściowe)
 • dokumenty przedkładane dobrowolnie przez kandydata do pracy;

4) Poszukiwanie odpowiedniego pracownika – wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.

 • żądanie podania wyłącznie danych dozwolonych przez KP
 • warunki zgody kandydata do pracy na dobrowolne udostępnienie innych danych niż wymagane w świetle RODO
 • dopuszczalne kryteria różnicowania osób ubiegających się zatrudnienie
 • klauzule zamieszczane w świetle RODO w ogłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. informacja o danych administratora, pouczenie o prawach kandydata w zakresie ochrony danych i o okresie przetwarzania danych itd.)
 • przykłady wzorcowych ogłoszeń rekrutacyjnych

5) Część B akt osobowych na nowych zasadach – nawiązanie współpracy i przebieg zatrudnienia

 • dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 25.05.2018 r. (RODO)
 • kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • obowiązkowe elementy umowy o pracę
 • podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie
 • dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników (ubieganie się i korzystanie z urlopów na dzieci, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy, praca w obniżonym wymiarze przez okres, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, opieka nad dzieckiem do 14 lat)
 • dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
 • skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP
 • dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;

6) Część C akt osobowych na nowych zasadach – ewidencja czasu pracy

 • karta ewidencji czasu pracy za dany okres
 • kopia rozkładu czasu pracy z powtwierdzeniem jej otrzymania przez pracownika
 • wnioski pracownika dotyczące m.in. czasu wolnego w zamian za pracę w nadgodzinach, odpracowania czasu wolnego, ustalenia systemu indywidudalnego czy skróconego tygodnia pracy
 • dokumenty związane: z uzgodnieniem z pracownikiem czasu niezbędnego do wykonywania powierzonych zadań, ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy, z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy, z poleceniem wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, z poleceniem pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
 • zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy;

7) Część D akt osobowych na nowych zasadach – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

 • oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy
 • dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • kopia wydanego świadectwa pracy
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających;

8) Inna dokumentacja zatrudnieniowa

 • indywidualna (karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację),
 • zbiorowa (dokumentacja dotyczącaą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami)
 • albo postać papierowa, albo elektroniczna;

9) Rozszerzenie możliwości pozykiwania przez pracodawców zaświadczeń o niekaralności

 • pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy)
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie (w tym cywilnoprawne) i zatrudnione podlegające obowiązkowi weryfikacji karalności (wymóg planowanego lub faktycznego objęcia stanowiska związanego z: zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych lub z podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia bądź wyrządzenia innej nacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim)
 • zakres badanej niekarlności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie)
 • procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy - informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy)
 • sankcje za niewywiązanie się z obowiązku – odmowa zatrudnienia bądź rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnej;

10) Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r.

 • postać papierowa i elektroniczna równorzędne
 • akta osobowe – albo papierowe, albo elektroniczne
 • możliwość zmiany i prowadzenia postaci akt osobowych i odbioru przez pracownika poprzedniej postaci dokumentacji
 • warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)

11) Udostępnianie dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 r.

 • obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie
 • osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumetacji,
 • forma wniosku, termin, sposón wydania;

12) Skrócenie okresu przechowywnia dokumentacji pracowniczej do 10 lat począwszy od 1.01.2019 r.

 • obowiązkowe skrócenie dla zatrudnionych od 1.01.2019 r.
 • fakultatywne skrócenie dla zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r. i warunki jego zastosowania
 • kiedy dłuższe okresy przechowywania (trwające postępowania, prace górnicze, niespełnienie warunków fakultatwynego skrócenia),
 • bieg 10-letniego okresu przechowywynia w razie ponownego zatrudnienia pracownika
 • odbiór dokumentacji przez pracownika po upływie 10-letniego okresu przechowywnia (postępowanie określone w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, zawiadomienie pracownika o tym wraz z wydawanym świadectwem pracy, możliwość zniszczenia dokumentacji w razie jej nieodebrania);

13) Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji (od 1.01.2019 r.)

 • fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS)
 • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.
 • omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
 • obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA
 • stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty
 • omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.

14) Pozostałe planowane zmiany w prawie pracy

 • możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracowników
 • możliwość i warunki stosowania monitoringu w miejscu pracy, w tym monitoringu poczty elektronicznej i innych narzedzi pracy
 • nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę (generalnie – na konto)
 • ułatwienia w uzyskiwaniu i dochodzeniu przez pracownika świadectwa pracy
 • omówienie założeń do nowego kodeksu pracy ogłoszenego przez komisję reformy prawa pracy w marcu 2018 r.
 • podstawowe założenia ustawy o pracowniczych programach kapitałowych

 

 


Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 14 Czerwca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w kadrach, płacach HR
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w ...

Bydgoszcz, 21 Czerwca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Czytaj więcej   »

Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w kadrach, płacach HR
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe na nowych zasadach - RODO w ...

Wrocław, 29 Czerwca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Z uwzględnieniem nowych przepisów (RODO) oraz od 2019 r.o skróceniu okresu przechowywania i elektronizacji dokumentacji pracowniczej

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka