Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Minimalna stawka płacy zleceniobiorców i inne zmiany w prawie pracy

08
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 08 Marca 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Od 1.01.2017r. zmiany w obowiązku tworzenia regulaminów pracy i płacy, zasadach wydawania świadectwa pracy oraz w ZFŚS

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Druga połowa 2016 r. i pierwsze półrocze również obfitują w zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach.  Wykładowca dokładnie omawia najnowsze i planowane nowelizacje w tym zakresie, dotyczące m.in. minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców, sporządzania świadectwa pracy, działalności socjalnej pracodawcy czy rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę.  Zmiany prawne przedstawia w sposób praktyczny, ilustrując przykładami z życia i ewentualnymi interpretacjami urzędów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać „własne” problemy. Szkolenie ma formę warsztatów. Trwa od 10.00 do wyczerpania tematu; maksymalnie do 16.00. 


Minimalna stawka płacy zleceniobiorców i inne zmiany w prawie pracy

Szkolenie odbędzie się: 08 Marca 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Minimalna stawka płacy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – obowiązuje od 1.01.2017 r. oraz częściowo od 1.09.2016 r. i od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
 • wykonawcy cywilni, którym nowelizacja gwarantuje minimalną stawkę godzinową 13 zł/godz.,
 • ustalanie minimalnej stawki godzinowej dla każdego roku kalendarzowego,
 • sposób ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego tak, by zapewnić osiągnięcie minimalnej stawki godzinowej, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, akord, stawka zadaniowa),
 • zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnej stawki godzinowej,
 • metody potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego:
     - ustalenia umowne,
     - potwierdzenie liczby godzin świadczenia usług w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego przed terminem wypłaty wynagrodzenia,
     - potwiedzenie przez zleceniodawcę ustaleń co do weryfikacji liczby godzin świadczenia usług e formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, gdy umowa nie została zawarta na piśmie,
 • określanie minimalnej stawki godzinowej w sytuacjach szczególnych:
     - umowy trwające dłużej niż miesiąc,
     - umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego,
     - minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego,
 • wykonawcy cywilni wyłączeni spod gwarancji minimalnej stawki godzinowej, m.in.:
   - umowy zlecenia między osobami fizycznymi,
   - przedstawiciele handlowi,
   - usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
 • uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych,
 • sankcje za nieprzestrzegenie opisanych przepisów,
 • stosowanie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w przetargach,
 • przepisy przejściowe i negocjowanie z tego tytułu stawek godzinowych, (ustawa z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych ustaw;  Dz.U. z 2016 r. poz. 2008);
2) Zmiany w obowiązku pracodawców tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania – obowiązują od 1.01.2017 r.
 • podział pracodawców na dużych, średnich i małych,
 • obowiązek tworzenia regulaminów przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników,
 • dobrowolność ustalania regulaminów przez mniejszych pracodawców,
 • kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu,
 • przepisy przejściowe, (ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, została przegłosowana w III czytaniu, 13.12.2016 r. ma się nią zająć senat);
3) Zmiany w zasadach wydawania i we wzorze świadectwa pracy – obowiązują od 1.01.2017 r.
 • eliminacja przepisów o wydawaniu świadectwa pracy dla umów terminowych w cyklu 24 miesięcy,
 • brak konieczności wydawania świadectwa pracy w razie zatrudnienia pracownika na kolejnej umowie o pracę w ciągu 7 dni,
 • możliwość złożenia przez pracownika wniosku o świadectwo w każdej chwili,
 • obowiązujące od 1.01.2017 r. zmiany w sposobie sporządzania świadectwa pracy.
 • nowy wzór świadectwa pracy – podsumowanie zmian (ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, została przegłosowana w III czytaniu, 13.12.2016 r. ma się nią zająć senat, oraz projekt nowego rozporządzenia MPiPS z 23.11.2016 r. w sprawie świadectwa pracy, zamieszczony w BIP resortu)
4) Nowe zasady prowadzenia zfśs – obowiązują od 1.01.2017 r.
 • obowiązek tworzenia funduszu przez zatrudniający co najmniej 50 pracowników,
 • pracodawcy mający wybór między tworzeniem zfśs a wypłatą świadczeń urlopowych,
 • wniosek zoz powodujący konieczność wprowadzenia funduszu,
 • nowe wysokości odpisów socjalnych w 2017 r.
 • kiedy nie trzeba stosować kryterium socjalnego przy udzielaniu świadczeń z zfśs, (ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, została przegłosowana w III czytaniu, 13.12.2016 r. ma się nią zająć senat, oraz ustawa z 2.12.2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017; została przekazana do podpisu Prezydenta);
5) Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę – obowiązują w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji powstałych po 8.09.2016 r.
 • zbieg administracyjnych egzekucji do wynagrodzenia za pracę:
      - nowe, prostsze zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
      - rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,
      - znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń i sposób postępowania pracodawcy ze zbiegiem egzekucji administracyjnych po zmianie przepisów,
 • zbieg egzekucji cywilnej i egzekucji administracyjnej do wynagrodzenia za pracę: 
       - omówienie zmian mających wyeliminować zatory w rozwiązywaniu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej,
       - nowe zasady wskazywania właściwego organu do łącznego prowadzenia obu egzekucji bez ingerencji sądu
       - rezygnacja z zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt sprawy do sądu przez organy egzekucyjne,
       - rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,
       - znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń i sposób postępowania pracodawcy ze zbiegiem egzekucji cywilnej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę po zmianie przepisów,
        (nowelizacja k.p.c. i innych ustaw z 10.07.2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1649, wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji, czyli 8.09.2016 r.);
 
6) Inne, ważne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach
 • wydłużenie terminów na odwołania w prawie pracy – obowiązuje od 1.01.2017 r.,
 • wprowadzenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów o współodpowiedzialności materialnej pracowników – obowiązuje od 1.01.2017 r.
 • zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników – obowiązują od 1.01.2017 r.:
       - zniesienie minimlanego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimlanej,
       - niewliczanie dodatku nocnego do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia,
 • zakaz palenia e-papierosów w zakładach pracy i związane z tym obowiązki pracodawców – obowiązuje od 8.09.2016 r.,
 • zmiany w potwierdzaniu umów o pracę (syndrom pierwszej dniówki roboczej) – obowiązują od 1.09.2016 r.,
 • zmiany w ochronie ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia – obowiązuje od 3.08.2016 r.;
7) Planowane zmiany w prawie pracy
 • planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (projekt MPiPS  z 4.11.2016 r. nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, skierowany w połowie 11.2016 r. do Rady Ministrów; planuje wejść w życie 1 .06.2016 r. z wyjątkiem dwóch przepisów, które mają oboiwiuązywać od 1.01.2018 r.),
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich gromadzenia w formie elektronicznej (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, utworzony 6.07.2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju; planowana data wejścia w życie 1.01.2018 r.);
8) Podsumowanie zmian w prawie pracy, zasiłkach i składkach z pierwszej połowy 2016 r. - trudne przypadki
 • ustalanie limitu 33-miesięcy zatrudnienia okresowego w sytuacjach szczególnych:
       - równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców,
       - wliczanie urlopu bezpłatnego do limitu 33 miesięcy,
       - uwzględnianie urlopu wychowawczego z limicie 33 miesięcy,
       - skutki przekroczenia limitu,
 • możliwość rezygnacji z długiego i zwykłego urlopu rodzicielskiego (czy potrzebna zgoda pracodawcy, interpretacje resortu pracy),
 • formułowanie informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych na umowach okresowych 22.2.2016 r.
 • podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego zatrudnionemu u dwóch płatników;
9) Zmiany w zatrudnianiu pracowników delegowanych na terytorium Polski – obowiązują od 18.6.2016 r.
 • obowiązek zapewnienia pracownikom delegowanym minimalnych warunków zatrudnienia w państwie wykonywania pracy (m.in. w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatków nocnych, urlopów wypoczynkowych i norm czasu pracy),
 • prowadzenie przez PIP strony internetowej poświęconej i pomocnej dla pracowników delegowanych w języku polskim i co najmniej w jednym zagranicznym,
 • solidarna odpowiedzialnośc wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce za niewypłacenie pracownikowi delegowanemu wynagrodzenia,
 • uprawnienia PIP w zakresie ochrony pracowników delegowanych,
 

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 08 Marca 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 1 marca  2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka