Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy

03
Grudnia

Miejscowość: Poznań
Adres: Klasztorna 24/25
Miejsce szkolenia: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Termin: 03 Grudnia 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Praktyczne konsekwencje nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasada zatrudniania.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Praktyczne konsekwencje nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasada zatrudniania na podstawie terminowych umów o pracę i nowych rozwiązań prawnych przewidzianych dla pracowników - rodziców


Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy

Szkolenie odbędzie się: 03 Grudnia 2015r.

Program

Program szkolenia

I. Nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę, w Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych, m.in. dwa limity dotyczące umów na czas określony: limit liczby takich umów i długości ich trwania. Po zmianach pracodawca będzie mógł zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (póki co limit ten wynosi 2 lata), a łączny okres trwania tych umów nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Uwaga: nowe limity obejmą także umowy zawierane przed dniem wejścia w życie zmian. Dlatego warto już teraz zapoznać się z ich „działaniem” i odpowiednio zaplanować zawieranie następnych umów. Warto też sprawdzić, którym obecnie zawieranym umowom grozi przekształcenie w umowy na czas nieokreślony.

Rewolucja obejmie także m.in. zasady dotyczące wypowiadania umów terminowych. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały wyłącznie od stażu pracy – a ich długość będzie taka, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Ale pewne odrębne regulacje pozostaną. Dobrze też sprawdzić przepisy przejściowe – tzn. na jakich zasadach po zmianach można będzie wypowiedzieć obecnie zawierane umowy terminowe.

Długość trwania umów na czas określony i ich wypowiadanie to tylko dwa z bardzo wielu problemów z umowami terminowymi. Innym przykładem jest np. dylemat kiedy i jak wydawać świadectwa pracy za umowy terminowe. Obowiązujące od kilku lat przepisy nakazują robić to po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z umów terminowych. Ale są wyjątki od tej zasady. Poza tym, problem powstaje, gdy po umowie terminowej jest bezterminowa. Albo, gdy pracodawca wydaje świadectwo za umowy terminowe zawarte jeszcze w starym stanie prawny.

Inne dylematy to:

 • Jak przenieść urlop na kolejną umowę
 • Jak prawidłowo zakończyć umowę terminową
 • Co zapisać w umowie terminowej
 • Jak rozliczyć czas pracy lub urlop, gdy zatrudnienie ustaje w połowie roku lub w trakcie okresu rozliczeniowego

O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.”

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

szczególności:

1. Nowe zasady limitowania umów na czas określony (limit czasowy i ilościowy), wynikające z wykładni prawa i stosowania art. 5 Kodeksu pracy wyjątki od zasady limitowania umów na czas określony,

2. Skutki przekroczenia limitów,

3. Zasady zatrudniania w oparciu o rodzaje umów na czas określony, które nie będą podlegały limitowaniu ze względu na ich liczbę ani na czas trwania,

4. Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z zawarciem nielimitowanej - ze względu na liczbę ani czas trwania - umowy na czas określony:

 • dodatkowe postanowienie, które trzeba będzie wpisać w treści umowy o pracę (nowy wzór umowy o pracę)
 • obowiązek informacyjny wobec inspektora Państwowej Inspekcji Pracy,

5. Brak możliwości stosowania umów na czas wykonania określonej pracy w nowym stanie prawnym, zasady postępowania w przypadku, gdy umowa na czas wykonania określonej pracy będzie trwała w dniu 22 lutego 2016 r.

II. Nowe zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony, w tym:

 • dopuszczalność wypowiedzenia każdego rodzaju umowy na czas określony (brak konieczności wprowadzania klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie),
 • brak specyficznego, krótszego okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo,
 • zasady ustalania okresu zatrudnienia u danego pracodawcy na potrzeby wyliczenia prawidłowej długości okresu wypowiedzenia,

III. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny między tymi samymi stronami stosunku pracy, w tym omówienie przypadków, w których możliwe jest ponowne zawarcie umowy na okres próbny między tymi samymi stronami stosunku pracy,

IV. Zasady postępowania z umowami na czas określony w tzw. okresie przejściowym w tym:

 • zasady dokonywania wypowiedzeń umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego br.,
 • zasady limitowania umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r.,
 • zasady postępowania z umowami na czas określony nielimitowanymi ze względu na ich liczbę i czas trwania – w okresie przejściowym, terminy na spełnienie przez pracodawców dodatkowych obowiązków,

V. Nowe uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a ponadto:

 • orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazujące początek okresu wypowiedzenia,
 • obowiązek pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, a prawo pracodawcy do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • zasady ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy,

VI. Nowe rozwiązania prawne dotyczące uprawnień rodzicielskich:

 • nowe przypadki uprawniające pracowników – ojców do urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich,
 • możliwość dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi między rodzicami dziecka pracownikiem i osobą niebędącą pracownikiem objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa,

·         nowe zasady rezygnacji z korzystania z urlopu z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich na rzecz innego niż ojciec dziecka ubezpieczonego członka najbliższej             rodziny,

·         zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w skutek połączenia urlopu rodzicielskiego z dodatkowym urlopem macierzyńskim,

·         zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz za urlop rodzicielski,

·         wydłużenie terminu, do granic którego możliwe będzie korzystanie z urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego,

·         zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego „z przerwą”,

·         przypadki, w których urlop rodzicielski będzie powodował pomniejszenie wymiaru urlopu wychowawczego,

·         omówienie przypadków, w których możliwe będzie rezygnowanie z urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach,

·         nowe zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą – wydłużanie się okresu urlopu rodzicielskiego w przypadku, w którym jest on łączony z pracą u                         pracodawcy, który go udzielił,

·         nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego (dłuższy termin na wykorzystanie i możliwość podzielenia na części),

·         nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego, w tym uprawnienie do jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego na nowych zasadach,

·         nowe zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat – możliwość korzystania z takiego zwolnienia w daniach albo w                       godzinach,

·         nowe zasady składania wniosków o urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich (nowe terminy na składanie wniosków) oraz dokumenty, jakie należało                     będzie dołączyć do wniosku o takie urlopy – zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z             rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków,

VII. Zasady wystawiania świadectw pracy, ze szczególnym uwzględnieniem świadectw pracy za terminowe umowy o pracę:

·         praktyczne kwestie dotyczące wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych,

·         prawidłowe doręczania świadectwa pracy,

·         zasady wydawania odpisów świadectwa pracy,

·         zasady wpisywania do świadectwa pracy informacji na temat urlopu wypoczynkowego,

·         wpływ zmian w przepisach dotyczących uprawnień rodzicielskich na treść świadectwa pracy.

VII. Nowe zasady wystawiania i dostarczania pracodawcom zaświadczeń o niezdolności pracownika do pracy, w tym:

·        obowiązek uprzedzania pracodawcy o przewidywanej nieobecności w pracy,

·        obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, w tym obowiązki informacyjne wobec                                pracowników. Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: Klasztorna 24/25
Miejsce szkolenia: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 03 Grudnia 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 26 listopada  2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka