Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2017 roku

20
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 20 Lutego 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów obowiązujących od 9.09.2016 r.i nowych kwot wolnych obowiązujących od 1.01.2017 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie przygotować specjalistów działów płac firm do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracowników i wykonawców cywilnych oraz z zasiłków. Uczestnicy poznają formalne aspekty wszczęcia i prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i z innych wierzytelności. Nauczą się m.in., jak formułować zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia, pisma o powstaniu zbiegu egzekucji adresowane do organów egzekucyjnych. Dowiedzą się też, jak zadbać w firmie o obieg dokumentów - tak, by uniknąć grzywny od organu egzekucyjnego. Słowem – uczestnik szkolenia ma zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków.

………………………………………………………………………………………………….

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2017 roku

Szkolenie odbędzie się: 20 Lutego 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za praca

 • odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne,
 • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne,
 • zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)
 • wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji,  ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji;

2) Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • kategorie obowiązkowych potrąceń (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne),
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń,
 • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2017 r.,
 • kwoty wolne w szczególnych sytuacjach (na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu),
 • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń),
 • obowiązkowe potrącenia w trudnych przypadkach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń socjalnych, dodatkowych i w naturze),

Studium przypadku (przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy):

Ø  potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie,

Ø  potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,

Ø  zbieg potrąceń,

Ø  potrącenia po śmierci pracownika;

3) Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • zgoda pracownika – wzór,
 • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie),
 • „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie,
 • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach,
 • porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę,

Ø  Studium przypadku - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

4) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny,
 • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu,
 • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym,
 • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty,
 • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

5) Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

a) zbieg egzekucji komorniczych

- formalności, rachunki,

- ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

- wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych,

Ø  Studium przypadku - zbieg egzekucji cywilnych krok po kroku,

b) zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej

- formalności, rachunki,

- ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

- wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do zainteresowanych organów egzekucyjnych,

- omówienie zmian mających wyeliminować zatory w rozwiązywaniu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej obowiązujących od 9.09.2016 r.,

- nowe zasady wskazywania właściwego organu do łącznego prowadzenia obu egzekucji bez ingerencji sądu,

- usunięcie zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt do sądu,

- rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,

- znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń.

Ø  Studium przypadku - zbieg egzekucji cywilnej i administracyjnej krok po kroku,

     c) zbieg egzekucji administracyjnych

- formalności, rachunki,

- wzór pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych,

- nowe, obowiązujące od 9.09.2016 r. zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

- rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,

- znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń,

Ø  Studium przypadku – zbieg egzekucji administracyjnej krok po kroku;

6) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

 • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika,
 • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
 • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne,

Studium przypadku:

Ø  jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie,

Ø  zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

7) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2017 roku

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne),
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty),
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna,
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków,
 • rozliczenia na przykładach,

Stuidum przypadku:

Ø   wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu

Ø   zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,

Ø   zbiegi potrąceń z zasiłków.


Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 20 Lutego 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do13 lutego 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka