Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r.

18
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Maja 2017
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Organizator

Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, pracę sezonową, zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe PIT i ubezpieczeniowe ZUS i NFZ.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Z początkiem 2017 r. weszły w życie istotne zmiany regulacji prawnych dotyczących legalizacji pobytu w Polsce i zatrudniania obcokrajowców. Obecnie w toku są prace legislacyjne, dotyczące wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (tzw. dyrektywa sezonowa). Najważniejsze zmiany będą polegały na wprowadzeniu dwóch dodatkowych typów zezwoleń na pracę, tj. zezwolenia na pracę krótkoterminową oraz zezwolenia na pracę sezonową oraz uszczelnieniu i usprawnieniu dotychczasowego sytemu wydawania zezwoleń na pracę. Jednocześnie pojawi się możliwość świadczenia pracy sezonowej nie tylko przez obywateli, jak dotychczas, 6 państw z za wschodniej granicy Polski (w tym Ukrainy i Białorusi) ale także przez obywateli wszystkich państw trzecich, a wydłużeniu ulegnie minimalny okres uprawnienia do wykonywania pracy. Jednak związane jest to z likwidacją dotychczasowego prostego i nieodpłatnego sytemu składania przez pracodawców oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi ze „wschodu” (np. z Ukrainy).

Zmianami prawa, które mają wejść w życie zainteresowani są wszyscy polscy pracodawcy korzystający z pracy obcokrajowców lub zamierzający zatrudniać obcokrajowców w 2017 r. i kolejnych latach. Jednocześnie zmiana zasad dostępu do polskiego rynku pracy wiąże się z koniecznością uświadomienia pracodawcom zasad rządzących opodatkowaniem PIT uzyskiwanych przez obcokrajowców wynagrodzeń i innych przychodów oraz zasad objęcia obcokrajowców ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Szkolenie przeznaczone jest dla szefów firm chcących zorientować się w warunkach prawnych zatrudniania obcokrajowców ale przede wszystkim dla pracowników służb finansowo-księgowych oraz pracowników działów zarządzających problematyką zatrudniania pracowników, w tym dla działu prawnego.           


Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r.

Szkolenie odbędzie się: 18 Maja 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

I Zarys kwestii prawnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce – kiedy, komu i co będzie wolno oraz na jakiej podstawie prawnej ?

 1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy.   
 2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”. 
 3. Dlaczego zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, mimo zapowiedzi i planów ustawodawcy, nie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. oraz jakie rozwiązania mają się pojawić od 1 lipca 2017 r., a jakie od 1 stycznia 2018 r. ?
 4. Wprowadzenie nowych zezwoleń na pracę i zaostrzonej procedury oświadczeniowej, a planowane przez Unię Europejską wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy (ruch bezwizowy  ma się pojawić już w lipcu 2017 r.) –  jaki mogą mieć wpływ na zatrudnianie cudzoziemców z tych krajów ?  
 5. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.  
 6. Zasady ogólne, na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 

II Praca cudzoziemców w Polsce – kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce oraz opodatkowania i podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

 1. Zmiany dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów
 2. Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych
 3.  Wymagania dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym.
 4. Przełomowe zmiany dotyczące stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej.” 
 5. Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz dostępu do polskiego runku pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – kto występuje z wnioskiem, do kogo, na jakich warunkach, zasady odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, co jest przedmiotem badania organów, przyczyny odmowy wydania lub uchylenia zezwolenia lub rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, przedłużenie zezwolenia na pracę, zmiana pracodawcy, gromadzenie danych w rejestrach oraz dostęp do nich i wykorzystywanie ich przez różne organy władzy, w tym przez konsulów, Policję, czy Straż Graniczną.      
 6.  Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 7. Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
 8. Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
 9. Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów.
 10. Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
 11. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej.    
 12. Zasady opodatkowania zagranicznych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
 13. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – charakterystyka źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście” w kontekście „samozatrudnienia” oraz umowy o pracę.
 14. Problematyka „samozatrudnienia” – kiedy przychody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać uznane za niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej ?
 15. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zlecenia i o dzieło, a rozliczenie podatkowe – zakaz odliczania niektórych składek.
 16. „Małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady opodatkowania
 17. Rozliczenia podatkowe umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem nieprowadzącym działalności gospodarczej – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
 18. Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R)
 19. Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1
 20. Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
 21. Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), w tym wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 22. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
 23. Obowiązki dokumentacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia związane z zatrudnianiem osób zagranicznych w Polsce.
 24. Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ
 25. Zasady stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.  
 26. Skutki podatkowe i oskładkowania w ZUS na przykładach wybranych świadczeń niepłacowych zapewnianych przez pracodawcę:
 • uprawnienia z tytułu podróży służbowych cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
 • zapewnienie zakwaterowania cudzoziemcowi pracującemu w Polsce
 • zapewnienie cudzoziemcom świadczeń z zakresu BHP przy umowach o pracę i cywilnoprawnych,
 • korzystanie przez cudzoziemca ze świadczenia w postaci prywatnego użytku samochodu służbowego oraz zapewnienia dojazdów do pracy.

     27. Śmierć cudzoziemca, a rozliczenie podatkowe (PIT) z tytułu niewypłaconych dotychczas wynagrodzeń i innych należności – kiedy powstaje obowiązek poboru podatku i w jakiej wysokości ?

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk - prawnik, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Maja 2017
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 580 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 maja 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT, 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r.
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r i ...

Wrocław, 23 Maja 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, pracę sezonową, zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe PIT i ubezpieczeniowe ZUS i NFZ.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka