Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Praca cudzoziemców w Polsce – zmiana prawa od 2018r.

26
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2018
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Organizator

Nowe zezwolenia na pracę oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” – konsekwencje natury podatkowej i w zakresie zabezpieczenia społecznego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców została podpisana przez Prezydenta RP, a zasadnicze jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym konstruuje nowe zezwolenie na pracę sezonową i nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także obowiązek wniesienia opłaty za wydanie tych dokumentów. Zmiany przepisów prawa są bardzo poważne i wymagają gruntownego omówienia. Nowa wiedza jest niezbędna wszystkim, którzy zajmują się kwestiami zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a szczególnie pracodawcom

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę

Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych.

Zmiany od 1 stycznia 2018 r. 

 

 


Praca cudzoziemców w Polsce – zmiana prawa od 2018r.

Szkolenie odbędzie się: 26 Lutego 2018r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

I.         Uwagi wstępne na temat dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

 1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii
 2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie: systemu zezwoleń i oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”. 

II.       Praca cudzoziemców w Polsce – wprowadzenie od 2018r. nowych zezwoleń na pracę sezonową i nowej procedury „uproszczonej”, czyli zatrudnianie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz zmiany dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.

 1. Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych:
 • jak odróżnić pracę sezonową od prac innego rodzaju – definicja
 • podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową.
 • pochodzenie cudzoziemców, a zezwolenia na pracę sezonową (obywatelstwo cudzoziemca).
 • organ prowadzący postępowanie i procedura uzyskiwania zezwolenia.
 • zawartość wniosku o wydanie zezwolenia.
 • treść zezwolenia.
 • opłata za wydanie zezwolenia.
 • terminy rozpatrzenia sprawy wydania zezwolenia – ile trzeba czekać ?
 • okres ważności zezwolenia.
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia.
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia – co jest przedmiotem badania organów ?
 • cofnięcie zezwolenia.
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia
 • wymagania ustawowe dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym – treść umów i sposób ich zawierania
 • obowiązki informacyjne związane z realizacją zezwolenia na pracę sezonową.
 • limity wydawania zezwoleń na pracę sezonową
 • tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym. 

2. Przełomowe zmiany dotyczące stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej” :

 • pochodzenie cudzoziemców (obywatelstwo) i wykonywany zawód, a stosowanie procedury oświadczeniowej.
 • rodzaj pracy możliwy do wykonywania w procedurze oświadczeniowej.
 • elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 • wygaszanie „starych oświadczeń”.
 • podmioty uprawnione do składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
 • organy właściwe w procedurze oświadczeniowej.
 • warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 • odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń i odwołanie od tej decyzji administracyjnej.
 • obowiązki informowanie pracodawcy dotyczące podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz uprawnienia informacyjne cudzoziemca.
 • limity rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
 • tworzenie rejestrów oświadczeń i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.

    3.  Zmiany przepisów prawa dotyczące wydawania przez wojewodę zezwoleń na pracę.

 • nowe sytuacje wymagające uzyskania zezwolenia na pacę.
 • zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • przesłanki dla: odmowy wydania zezwoleń na pracę, zmiany zezwoleń i cofnięcia zezwoleń.
 • tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym. 

4.  Zasady na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – sygnalizacja najważniejszych kwestii

 • zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 • kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
 • zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
 • znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów.
 • certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
 • zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.   
 • technika rozliczenia podatkowego umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
 • podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (pit-11, ift-1/r).
 • podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w unii europejskiej i poza nią. 
 • zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie a1.
 • zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
 • problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku pit, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
 • zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ(europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).
 • zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.   

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk - prawnik, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 26 Lutego 2018
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 580 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 lutego 2018  r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT, 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka