Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

04
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 04 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł oraz "Kalendarz kadrowo-płacowy 2020" o wartości 34,90 zł.


Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Szkolenie odbędzie się: 04 Marca 2020r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi oraz wszystkich zainteresowanych wdrożeniem PPK w firmie.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura
 • zasady tworzenia
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy
 • „opieka” i nadzór państwa
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki
 • wybór instytucji finansowej
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK
 • terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające;

3. Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne)
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji
  STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:
  - porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych
  - ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

4. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny)
 • moment zawarcia umowy elektronicznej
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy
 • ostateczny termin zawarcia
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę;

5. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników)
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

6. Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy)
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym
 • przynależność do kilku programów PPK
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata
 • wznawianie wpłat na wniosek;

  STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:
  - deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  - informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK
  - wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK
  - oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK
  - wniosku o dokonywanie wpłat do PPK;

7.  Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki
 • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru)
 • terminy dokonywania wpłat do PPK
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą),
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF)
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS

  STUDIUM PRZYPADKU
  1) omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:
  - informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
  - deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
   -deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej
  2) sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:
  - pracownika
  - zleceniobiorcy
  - członka RN
  - osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”;

8. Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna
 • dopłata roczna;

9. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia

  STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą;

10. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 • małżonek mający rachunek PPK
 • małżonek niemający rachunku PPK
 • osoby uprawnione;

11. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 • przypadki zastosowania
 • skutki rozwiązań
 • terminy i dokumentacja;

12. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

 • przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania,
 • po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego,
 • obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

13. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
 • ewidencje PPK i portal PPK
 • sankcje karne i podmioty kontrolne;

14. Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

 • jakie sąd ma obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej
 • jaką dokumentację sąd ma obowiązek tworzyć i gromadzić w związku z działaniem PPK;

15. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 04 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 26 lutego 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka