Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich

20
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 20 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich–wykładnia problematycznych przypadków, najnowsze orzecznictwo, nowe przepisy, planowane zmiany

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich

Szkolenie odbędzie się: 20 Października 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1.      Sytuacja pracownicy w ciąży, prawa i obowiązki pracodawcy związane z ochroną jej zdrowia oraz ochroną trwałości zatrudnienia, w tym: nowe przepisy dotyczące pracownic w ciąży:

 • prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia ciężarnych i karmiących dziecko piersią,
 • planowane od 1 stycznia 2017 r. zmiany dotyczące przedłużania się umowy na zastępstwo do dnia porodu,
 • planowane od 1 stycznia 2017 r. nowe terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (dwa projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie) w kontekście dochodzenia roszczeń przez pracownicę w ciąży, która otrzymała wypowiedzenie, najistotniejsze orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej kwestii,

2.  Urlop macierzyński:a)      

     a) Praktyczne kwestie dotyczące w szczególności:

 • skrócenia urlopu macierzyńskiego,
 • przerwania urlopu macierzyńskiego na okres hospitalizacji dziecka,
 • urlopu macierzyńskiego przed porodem (w tym wymogi, jakie musi spełniać wniosek o taki urlop),
 • zasady nabywania prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

      b) Zwiększenie liczby pracowników, którzy mogą skorzystać z uprawnienia do urlopu macierzyńskiego:

 • przypadki, w których z urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek rodziny,
 • elementy jakie musi zawierać wniosek pracownika o część urlopu macierzyńskiego
 • dokumenty, jakie muszą zostać dołączone do takiego wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wzory wniosków,

3. Wybrane, najbardziej problematyczne regulacje dotyczące urlopu rodzicielskiego, w tym:

 • dwa tryby występowania o urlop rodzicielski – różnice w uprawnieniach i w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ewentualny obowiązek wypłacania podwyższenia zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • wyprzedzenie, z jakim składany jest wniosek o urlop rodzicielski, prawo do udzielenia urlopu rodzicielskiego mimo niezachowania przez pracownika terminu na złożenie wniosku o urlop rodzicielski
 • zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części i korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica dziecka albo najbliższego członka rodziny,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego po przerwie zaplanowanej przez pracownika, najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika kończy 6 lat, wpływ urlopu rodzicielskiego „po przerwie” na liczbę części urlopu wychowawczego pracownika,
 • korzystanie z urlopu rodzicielskiego po przerwie spowodowanej hospitalizacją dziecka,
 • zasady łączenia przez pracownika urlopu rodzicielskiego z pracą (wymiar etatu, w ramach którego pracownik może pracować u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego, wyprzedzenie z jakim składany jest wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, elementy wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, granica wydłużenia się urlopu rodzicielskiego), a także: przypadki, w których pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do skorzystania z uprawnienia do łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, zasady wyliczania liczby tygodni (albo dni i tygodni), o które nastąpi wydłużenie urlopu rodzicielskiego, uprawnienia z tytułu świadczenia pracy w trakcie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą, w szczególności prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika,
 • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego: przypadki w których wymagana jest zgoda pracodawcy oraz przypadki, w których pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy o rezygnację z urlop rodzicielskiego,
 • wzory wniosków,

4. Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego, w szczególności:

 • termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
 • zasady składania wniosku o urlop ojcowski, w tym możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na części,
 • przerwanie urlopu ojcowskiego z powodu hospitalizacji dziecka,

5.      Zasady korzystania z urlopu wychowawczego, w tym:

 • wiek dziecka, na opiekę nad którym można skorzystać z urlopu wychowawczego
 • termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
 • uprawnienie do jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez rodziców albo opiekunów dziecka i jego wpływ na czas przebywania pracownika na urlopie wychowawczym,
 • zasady wycofania wniosku o urlop wychowawczy,
 • zasady pracy w trakcie urlopu wychowawczego – u tego samego bądź u innego pracodawcy,
 • wcześniejszy powrót do pracy z urlopu wychowawczego,
 • urlop wypoczynkowy w sytuacji korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego – różne przypadki,

6. Zasady składania wniosku o pracę w obniżonym wymiarze etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz zasady korzystania z tego uprawnienia,

7. Korzystanie z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 – wykładnia dotycząca korzystania z tego uprawnienia w godzinach, w tym w sytuacji gdy pracownik zmieni wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego,

8. Ochrona trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców korzystających z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:

 • różnice w ochronie w zależności od wielkości pracodawcy (zasady ochrony na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
 • zasady powrotu pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.

9. Wynikające z wykładni MRPiPS zasady wypełniania świadectw pracy, jeżeli odchodzący pracownik korzystał z uprawnień rodzicielskich oraz planowane od 1 stycznia 2017 r. zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy (brak bezwzględnego obowiązku wydawania świadectwa pracy za umowę lub umowy terminowe w sytuacji, gdy wykonywanie pracy u danego pracodawcy jest kontynuowane na podstawie kolejnych umów o pracę).

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Monika Frączek

Monika Frączek

prawnik, wieloletni pracownik merytoryczny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Legislacji Departamentu Prawa Pracy, w związku z czym uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada doświadczenie zawodowe, wieloletnią praktykę oraz zdolności komunikacyjne.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 20 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  17 października 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich

Katowice, 20 Października 2016

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Uprawnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich–wykładnia problematycznych przypadków, najnowsze orzecznictwo, nowe przepisy, planowane zmiany

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka