Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Ustalanie wysokości wymiaru zasiłku - warsztaty

28
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Maja 2015 - 26 Maja 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Warsztaty z uwzględnieniem zasad nabywania prawa i ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Czy jesteś pewien, że prawidłowo ustalasz swoim pracownikom podstawę wymiary zasiłków? Sprawdź to, zanim kontroler PIP zrobi to pierwszy!  

 

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków jest tylko jednym z obowiązków związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń chorobowych i macierzyńskich. Powszechnie panuje opinia, że jest to najtrudniejsze zadanie. Czy słuszna? A przede wszystkim czy można ułatwić sobie pracę, jednocześnie nie ryzykując, że popełni się błąd? 

 

Im bardziej skomplikowane zapisy w regulaminach wynagradzania stworzone przez dział kadr/ HR oraz im większa dowolność w przyznawaniu premii, dodatków czy nagród, tym więcej pracy czeka księgowych czy specjalistów ds. płac. Podstawę wymiaru zasiłku trzeba przeliczyć albo ponownie ustalić w kilku przypadkach: 

  • po pierwsze – jeżeli po obliczeniu i wypłacie zasiłku pracodawca wypłacił składnik wynagrodzenia za okres, z którego wynagrodzenie było uwzględnione w podstawie wymiaru,
  • po drugie – jeżeli w firmie nie wypłacono składnika wynagrodzenia (np. premii) do czasu obliczenia zasiłku,
  • po trzecie –  gdy składnik wynagrodzenia wypłacono w formie zaliczki,
  • po czwarte – gdy pracownikowi przysługiwał składnik do określonego terminu (np. dodatek funkcyjny czy umowa zlecenia, która zakończyła się przed powstaniem niezdolności do pracy),
  • po czwarte –  jeżeli zmieniono pracownikowi wymiaru czasu pracy.

 

Weź udział w praktycznym szkoleniu „Ustalanie wysokości wymiaru zasiłku - warsztaty”

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce już teraz!

 

Poznaj plan szkolenia i zobacz, czego nauczysz się, by w przyszłości bez problemu poruszać się wśród skomplikowanych zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłków.

 

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, a także wynagrodzenia za okres choroby wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków uwzględnia się wynagrodzenie pracownika, a więc przychód, od którego jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnieniu podlegają tylko takie składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa za okres pobierania zasiłku i które są wypłacane pracownikowi za okres pobierania zasiłku. Niektóre z nich, czasami trzeba uzupełnić, w zależności od rodzaju składnika płacowego dobierając odpowiednią metodę.

 

Przykład

Pracownik, zatrudniony od 1 marca br., otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 września. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, gdyż wynagrodzenie chorobowe wykorzystał w poprzednim zakładzie pracy. Pracownik ten przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 4 do 15 maja (10 dni roboczych). W maju pracownik pracował przez 5 dni i oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymał także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 625 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 539,31 zł. W okresie od 25 do 31 maja pracownik był nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W maju pracownik był zobowiązany przepracować 20 dni.

Podstawa zasiłkowa zostanie obliczona z okresu wrzesień u.br. – sierpień br. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 10 września, wynagrodzenie otrzymane za maj należy uwzględnić, po uprzednim uzupełnieniu.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego nie podlegającego uzupełnieniu, wynagrodzenie za lipiec podlega uzupełnieniu na zasadach przewidzianych dla składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.

Uzupełnienie wynagrodzenia za maj polega na przyjęciu pełnej miesięcznej kwoty, którą pracownik otrzymałby za cały miesiąc, tj. 2.500 zł brutto, po pomniejszeniu o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował pełny miesiąc, czyli o kwotę 342,75 zł (13,71% z kwoty 2.500 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za maj wynosi 2.157,25 zł (2.500 zł – 342,75 zł). Do uzupełnionego stałego wynagrodzenia za maj należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie 538,31 zł.

Wynagrodzenie za maj uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi zatem 2.696,56 zł (2.157,25 zł + 538,31 zł).

 

Należy pamiętać, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia, które stanowią przychód pracownika wyliczony jako wartość zmienna, podlegają uzupełnieniu na tych samych zasadach.


Ustalanie wysokości wymiaru zasiłku - warsztaty

Szkolenie odbędzie się: 28 Maja 2015r.

Program

1.    Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

a.    wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy

b.    długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni

c.    wysokość wynagrodzenia chorobowego

d.   kto nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?

2.    Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne

3.    Okres zasiłkowy w praktyce:

a.    długość okresu zasiłkowego

b.    zasady ustalania długości okresu zasiłkowego

4.    Zasiłek chorobowy:

a.    kto nie ma prawa do zasiłku?

b.    wysokość zasiłku chorobowego

c.    zasady obniżania wypłaty zasiłki z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego?

5.    Świadczenie rehabilitacyjne:

a.    kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

b.    wysokość świadczenia

c.    zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia

d.    zasady dokumentowania wypłaty świadczenia

6.    Zasiłek opiekuńczy:

a.    nad zdrowym dzieckiem

b.    nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny

c.    kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?

d.    wysokość zasiłku opiekuńczego

e.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

7.    Zasiłek macierzyński:

a.    okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego

b.    zasady ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego

c.    wysokość zasiłku macierzyńskiego

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

e.    zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie

f.     kiedy zasiłek macierzyński przysługuje ojcu?

8.    Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

a.    wypadek przy pracy

b.    wypadek w drodze do pracy i z pracy

c.    wysokość i zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadku

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

9.    Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:

a.    okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku

b.    zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego

c.    uzupełnianie wynagrodzenia do podstawy zasiłku

d.    jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku?

e.    jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia?

f.     składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej

g.    składniki podlegające uzupełnieniu – zasady uzupełniania

h.    składniki przyjmowane do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej

i.      składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu w podstawie zasiłku

j.     zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłkowa

k.    minimalna podstawa zasiłku w 2015 roku

l.      podstawa do zasiłku po ustaniu zatrudnienia

10. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne

11. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Szczegółowych informacji udziela:

Izabela Staszkiewicz-Wąs

organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13
email: [email protected]


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Elżbieta Młynarska - Wełpa

Elżbieta Młynarska - Wełpa

Ekspert prawa pracy, trener, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych „Psychologia Zarządzania Personelem" Wydziału Psychologii UW, absolwent „MBA dla kadry HR" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 12 lat specjalista w działach HR międzynarodowych korporacji oraz w firmach outsourcingowych specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej, praktyk HR z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim. Wykładowca w zakresie prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz FŚS


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.   
Termin: 28 Maja 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 maja 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

 

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Prawo pracy od podstaw
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Prawo pracy od podstaw

Warszawa, 21 Kwietnia 2015

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Ukazanie podst. praw i obowiązków pracodawcy, aby nie zapomnieć o najważniejszych obowiązkach, uniknąć mandatów IP oraz roszczeń pracowników.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka