Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r. Ułatwienia i obostrzenia dla pracodawców

04
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 04 Grudnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Prawne wymogi zatrudniania i pracy cudzoziemców w Polsce.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie:

 • zasad powierzenia pracy cudzoziemcom,
 • obowiązków jakie spoczywają na podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom,
 • kierunku polityki państwa w zakresie dostępu do rynku pracy.

Obecnie prezentowana polityka państwa wyraźnie uelastycznia przepisy obowiązującego prawa w zakresie dostępu do rynku pracy przez cudzoziemców. Projekt ustawy o rynku pracy jaka ma zastąpić dotychczasową ustawę o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, na nowo kształtuje politykę państwa nie tylko w odniesieniu do dostępu do rynku pracy przez osoby bezrobotne, ale także upraszcza procedury pozyskania i zatrudnienia cudzoziemców.

Szkolenie ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić i usystematyzować wzajemne relacje pomiędzy licznymi aktami prawnymi regulującymi materię zatrudniania cudzoziemców, również w kontekście zatrudniania pracowników w celu ich delegowania poza granice państwa zatrudnienia. Należy pamiętać, że jakakolwiek forma powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego. Sytuacja znacznie się komplikuje, kiedy ten pracownik dodatkowo będzie świadczył pracę poza granicami państwa zatrudnienia. W takiej sytuacji wymagana jest znajomość umów międzynarodowych, a także koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obowiązki wynikające z zatrudniania cudzoziemców nie kończą się w momencie pozyskania i zatrudniania pracownika, ale rozciągają się również na cały okres trwania stosunku zatrudnienia. Szkolenie ma na celu przybliżenie tych obowiązków, aby podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi miał pewność zgodnego z prawem zatrudniania pracownika.

 


Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r. Ułatwienia i obostrzenia dla pracodawców

Szkolenie odbędzie się: 04 Grudnia 2018r.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób pracujących w działach kadrowo - płacowych firm zatrudniających cudzoziemców:

 • długofalowo,
 • tymczasowo, 
 • sezonowo.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1. Ustawa o cudzoziemcach:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy albo stały - ogólna charakterystyka
 • Czym są zawody pożądane dla polskiej gospodarki, w jaki sposób i kto będzie określał wykaz takich zawodów;
 • Limity udzielanych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej - jakie ma to znaczenie dla samozatrudnionych;

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • Omówienie proponowanych zmian wynikających z projektu ustawy o rynku pracy;
 • Uelastycznienie rynku pracy;
 • Wzajemne relacje między oświadczeniem o powierzeniu pracy a zezwoleniem na pracę;
 • Zmiany dotyczące limitu długości pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy;
 • Automatyczne rozwiązanie stosunku pracy w przypadku utraty prawa do legalnego wykonywania pracy;
 • Obostrzenia dotyczące oświadczenia o powierzeniu pracy względem dotychczasowych przepisów prawa;
 • Praca uznawana jest za legalną pomimo wygaśnięcia zezwolenia na pracę - kiedy i jakiej sytuacji to dotyczy;
 • Obowiązek dostosowania wynagrodzenia do zmienianego wynagrodzenia minimalnego;
 • Odmowa wydania zezwolenia na pracę lub zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - analiza przesłanek odmowy;

3. Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Obowiązki podmiotów powierzających wykonanie pracy cudzoziemcowi;
 • Skutki niedopełnienia powyższych obowiązków;
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi;

4. Ustawa o języku polskim:

 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy z cudzoziemcem

5. Legalizacja pobytu dla obywateli państw UE/EOG oraz obywateli innych państw.
6. Legalizacja pracy dla obywateli państw UE/EOG oraz obywateli innych państw.
7. Kary z tytułu powierzania wykonywania pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów - charakterystyka.
8. Delegowania cudzoziemców do Polski.
9. Zatrudnianie cudzoziemców w celu delegowania ich na terytorium innego państwa w celu świadczenia usług.
10. Praktyczne wskazówki dotyczące form powierzenia pracy cudzoziemcowi.
11. Praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania cudzoziemców celem powierzenia im pracy.
12. Praktyczne wskazówki dotyczące podlegania zasadom ubezpieczenia społecznego w przypadku delegowania cudzoziemców na terytorium państw członkowskich oraz w przypadku wykonywania przez cudzoziemca pracy na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich:

 • Analiza przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Uzyskiwanie zaświadczeń A1 (Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej).
    


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Maria Krawczyk

Maria Krawczyk

Obszar specjalizacji: Prawnik z doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych oraz we wdrażaniu dokumentacji spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zawodowe: prawnik z doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa pracy, wieloletni prelegent prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy,czasu pracy, prawa transportowego. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Doradztwo oraz merytoryczny nadzór nad wdrażaniem procesów ochrony danych w przedsiębiorstwach, prowadzenie szkoleń w zakresie wdrażania RODO w przedsiębiorstwach. Wykształcenie: Absolwentka Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Michał Dynerowicz

Michał Dynerowicz

ekspert z zakresu prawa związanego z transportem drogowym, prelegent szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw transportowych, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca dyplomowa na temat statusu prawnego kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym), a wcześniej Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak w Krakowie


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 04 Grudnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  27 listopada 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka