Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce w 2017 r.

14
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Moniuszk 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Termin: 14 Grudnia 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zezwolenia na pracę od 2017 r. oraz obowiązki podatkowe (pit) i ubezpieczeniowe (zus i nfz) związane z pracą obcokrajowców w Polsce 2016/2017.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Z początkiem 2017 r. mają wejść w życie istotne zmiany regulacji prawnych dotyczących legalizacji pobytu w Polsce i zatrudniania obcokrajowców. Obecnie w toku są prace legislacyjne, dotyczące wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (tzw. dyrektywa sezonowa). Najważniejsze zmiany będą polegały na wprowadzeniu dwóch dodatkowych typów zezwoleń na pracę, tj. zezwolenia na pracę krótkoterminową oraz zezwolenia na pracę sezonową oraz uszczelnieniu i usprawnieniu dotychczasowego sytemu wydawania zezwoleń na pracę. Jednocześnie pojawi się możliwość świadczenia pracy sezonowej nie tylko przez obywateli, jak dotychczas, 6 państw z za wschodniej granicy Polski (w tym Ukrainy i Białorusi) ale także przez obywateli wszystkich państw trzecich, a wydłużeniu ulegnie minimalny okres uprawnienia do wykonywania pracy. Jednak związane jest to z likwidacją dotychczasowego prostego i nieodpłatnego sytemu składania przez pracodawców oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi ze „wschodu” (np. z Ukrainy).

Zmianami prawa, które mają wejść w życie zainteresowani są wszyscy polscy pracodawcy korzystający z pracy obcokrajowców lub zamierzający zatrudniać obcokrajowców w 2017 r. i kolejnych latach. Jednocześnie zmiana zasad dostępu do polskiego rynku pracy wiąże się z koniecznością uświadomienia pracodawcom zasad rządzących opodatkowaniem PIT uzyskiwanych przez obcokrajowców wynagrodzeń i innych przychodów oraz zasad objęcia obcokrajowców ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Szkolenie przeznaczone jest dla szefów firm chcących zorientować się w warunkach prawnych zatrudniania obcokrajowców ale przede wszystkim dla pracowników służb finansowo-księgowych oraz pracowników działów zarządzających problematyką zatrudniania pracowników, w tym dla działu prawnego.           


Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce w 2017 r.

Szkolenie odbędzie się: 14 Grudnia 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

I  Najważniejsze kwestie prawne związane z pobytem i pracą obcokrajowców w Polsce – kiedy i komu co wolno i na jakiej podstawie prawnej.

 

1.  Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE i EOG oraz Szwajcarii.   

  1. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, szczególnie z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi ze Wschodu, w tym zarys zmian wprowadzanych w życie od 1 stycznia 2017 r. 
  2. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią, w tym zmiany od 2017 r.  
  3. Obywatelstwo polskie lub zagraniczne osoby zatrudnionej, a uznanie osoby fizycznej za rezydenta podatkowego lub nierezydenta. 
  4. Obywatelstwo polskie lub zagraniczne osoby zatrudnionej, a kwestia podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom w Polsce.  

 

II.    Praca obcokrajowców w Polsce – kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce oraz opodatkowania i podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

                1.        Szczegółowe omówienie przełomowych zmian od 1 stycznia 2017 r. w przepisach dotyczących zatrudniania osób zagranicznych na podstawie systemu zezwoleń na pracę, wymuszone dyrektywą UE z 2014 r. o warunkach pracy sezonowej – dwa nowe rodzaje zezwoleń na pracę.

2.        Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.

3.        Kryterium miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.

4.        Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osoby zagranicznej. 

5.        Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i ograniczonym obowiązkiem podatkowym - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.     

6.        Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.

7.        Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej.    

8.         Zasady opodatkowania zagranicznych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

9.         Umowy zlecenia i umowy o dzieło – charakterystyka źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście” w kontekście „samozatrudnienia” oraz umowy o pracę.

10.      Zawieranie umów o dzieło, gdzie dziełem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego – co może być utworem według prawa autorskiego a co nie ?

11.      Problematyka „samozatrudnienia” – kiedy przychody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać uznane za niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej ?

12.       Uprawnienia z tytułu podróży służbowych obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, a skutki podatkowe i ZUS.

13.      Zapewnienie obcokrajowcom świadczeń z zakresu BHP przy umowach o pracę i cywilnoprawnych, a skutki podatkowe i ZUS.

14.      Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obcokrajowców przy umowach o pracę, zlecenia i o dzieło, a rozliczenie podatkowe – zakaz odliczania niektórych składek.

15.      „Małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady opodatkowania.

16.      Rozliczenia podatkowe umów zlecenia i o dzieło zawartych z obcokrajowcem nieprowadzącym działalności gospodarczej.

17.    Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce.

18.    Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.

19.    Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych. Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk

Paweł Rybaczyk - prawnik, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Moniuszk 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 14 Grudnia 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 grudnia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT, 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka