Szkolenie  Transport

Odpowiedzialność zarządzającego transportem

26
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Odpowiedzialność zarządzającego transportem

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU
Znowelizowana niedawno ustawa transportowa wprowadziła szereg nowych obowiązków nie tylko dla kierowców i firm, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za transport. Wraz z tymi zmianami przewidziano wartościowanie naruszeń, gdzie znaczną część stanowią najpoważniejsze naruszenia (NN). Oznacza to, że nawet jedno uchybienie pociąga za sobą automatyczne wszczęcie procedury oceny dobrej reputacji, a utrata tego warunku bezpośrednio przekłada się na cofnięcie certyfikatu kompetencji zawodowych. Wprowadzenie nowych zasad odpowiedzialności zarządzających transportem spowodowało również, że informacje o naruszeniach bardzo szybko trafiają do rejestru KREPTD. Dlatego na szkoleniu wyjaśnimy za jakie naruszenia odpowiada zarządzający transportem i powiemy jak bronić się przed wysokimi karami oraz utratą certyfikatu kompetencji zawodowych. Podpowiemy także jak konstruować umowy o zarządzanie transportem, żeby zabezpieczyć zarówno interesy firmy jak i zarządzającego transportem, czyli co musi, a co nie powinno być wpisane w umowach. Wskażemy także najważniejsze i planowe zmiany przepisów oraz ich wpływ dla działalności firmy i zarządzającego transportem. Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor ITD, a prezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia, popartego przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych przepisów regulujących obowiązki kadry kierowniczej
 • Poznanie nowych obowiązków i zasad odpowiedzialności zarządzających transportem
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach                
 • Przygotowanie się do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb kontrolnych
 • Wymiana doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia
   


 


Odpowiedzialność zarządzającego transportem

Szkolenie odbędzie się: 26 Lutego 2020r.

ADRESACI SZKOLENIA
- zarządzający transportem
- właściciele i kadra kierownicza firm przewozowych

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: najnowsze i planowane zmiany przepisów transportowych


Część I Zarządzający transportem – zasady ogólne
1. Rejestr KREPTD - dostęp do systemu, zasady działania, informacje o naruszeniach, co i kiedy trzeba zgłaszać do rejestru
2. Zarządzający transportem - podstawowe wymagania oraz ograniczenia
3. Umowa z zarządzającym transportem – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty, podobieństwa i różnice w obowiązkach i odpowiedzialności
4. Minimalne oraz dodatkowe wymagania w umowach zabezpieczające firmę i zarządzającego transportem
5. Nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
6. Dobra reputacja – zasady sprawdzania i oceny dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
7. Co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych i licencji - jak można skorzystać z nowych środków obrony przed cofnięciem uprawnienia
8. Prowadzenie transportu bez zarządzającego – odejście z pracy, długotrwałe zwolnienia lekarskie, zawieszenie CKZ
9. Obowiązki zarządzającego wobec organu licencyjnego


Część II Wymagania szczegółowe dla zarządzającego transportem
1. obowiązkowe dokumenty na drodze oraz w firmie
2. kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli
3. odpowiedzialność zarządzającego transportem za pojazdy
4. nadzór nad czasem pracy kierowców – najważniejsze normy czasu pracy, nowe zasady rozliczania, tolerancje w jeździe i odpoczynkach
5. obowiązki zarządzającego w zakresie tachografów:
- funkcja OUT – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
- opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
- zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
- nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych
6. zakazy ruchu – sankcje dla zarządzającego, kiedy można jechać na wakacyjnym i świątecznym zakazie ruchu, zmiana rozporządzenia o zakazach ruchu


Część III Zasady odpowiedzialności 
1. Kontrola ITD – nowy protokół kontroli, naruszenia i inne ważne informacje dla zarządzającego, postępowanie zagrożone karą i oceną dobrej reputacji
2. Zasady odpowiedzialności zarządzających transportem i załącznik 4 do ustawy transportowej
3. Właściwa organizacja i dyscyplina pracy oraz prawidłowe zasady wynagradzania kierowców w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
4. Jak odwoływać się od kar transportowych, przedawnienie naruszeń
5. Obrona przed utratą certyfikatu kompetencji zawodowych – naruszenia skutkujące wszczęciem procedury, przebieg postępowania, środki obrony, skutki utraty dobrej reputacji dla firmy i zarządzającego transportem


Podsumowanie szkolenia
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 26 Lutego 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka