Szkolenie  Transport

Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów

08
Lutego

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 08 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Przyjęta niedawno nowelizacja przepisów o czasie pracy kierowców wprowadziła szereg nowych wymagań dla firm wykonujących typowy transport jak również przewozy na potrzeby własne.

Już w pierwszych tygodniach obowiązywania zmian kontrolerzy ITD nakładają wysokie kary, także na naruszenia, które wcześniej nie były sankcjonowane. Niewątpliwie najwięcej wątpliwości budzą kwestie dotyczące pracy w porze nocnej kierowców, dlatego wyjaśnimy wszystkie aspekty z tym związane, dotyczące zarówno kierowców pracujących na umowy o pracę, jak też będących na samozatrudnieniu oraz wykonujących przewozy w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Powiemy także o innych ważnych zmianach dotyczących czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografów, które dopiero co weszły w życie i omówimy ich konsekwencje dla firm, kierowców oraz kadry zarządzającej. Wskażemy także na nowe obowiązki i wymagania, które wejdą w życie w 2019r.


CEL SZKOLENIA:

 • Przedstawienie wszelkich aspektów związanych z pracą w porze nocnej z punktu widzenia ITD oraz PIP
 • Omówienie nowych zasad rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy kierowców
 • Nabycie wiedzy w zakresie nowych wymagań dotyczących obsługi tachografów oraz zasad korzystania z kart kierowców i wykresówek
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Szkolenie: Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów


Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów

Szkolenie odbędzie się: 08 Lutego 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 
 • personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych i planowanych zmian w przepisach regulujących tematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów
 

Część I Czas pracy kierowców według nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców                                                        
1. Ustawa o czasie pracy kierowców – najważniejsze zasady
2. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia i dokumenty kierowców
3. Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
4. Czas pracy/dyżur kierowcy
5. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia - kontrola ITD. oraz PIP
6. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
7. Nowe zasady dotyczące urlopówek – dokumentowanie aktywności i dni wolnych kierowcy

Część II Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy – nowe metody rozliczania
1. Rozporządzenie 561/2006r – syntetyczne omówienie przepisów
2. Nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków:

 • Dzienny okres prowadzenia pojazdu
 • Przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • Odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • Okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe

3. Praca w załodze wieloosobowej
4. Odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
5. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane (granica, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy).
6. Nowe zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców
7. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych – rejestr KREPTD?
8. Wyłączenie odpowiedzialności firmy za naruszenia kierowcy

Część III Najnowsze zasady korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek
1. Regulacje prawne w zakresie rejestracji aktywności kierowców
2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców
3. Nowe tachografy - obowiązek instalacji tachografu nowej generacji
4. Zasady użytkowania tachografów według najnowszych przepisów:

 • legalizacja tachografu i inne elementy wymagane podczas kontroli drogowych
 • prawidłowe używanie wykresówek i kart kierowców
 • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach
 • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców
 • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych GITD

5. Obowiązek wystawiania urlopówek według aktualnych przepisów
6. Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędy firm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach

Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie
  


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 08 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka