Szkolenie  Zamówienia publiczne

DLA WYKONAWCÓW- Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa

03
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 03 Sierpnia 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – szkolenie dla wykonawców

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z możliwościami, ułatwieniami i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie przez wykonawców publicznych zamówień nowych rozwiązań, a także umożliwi skuteczne ubieganie się o kontrakty.

Biorąc udział w szkoleniu każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z postawionymi wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona według nowych przepisów oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

 


DLA WYKONAWCÓW- Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa

Szkolenie odbędzie się: 03 Sierpnia 2016r.

Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Program

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

I.  Tryby udzielania zamówień – zmiany istotne dla wykonawcy, w tym:

1.      Nowe terminy składania ofert

2.      Ograniczenie możliwości uzyskania zamówienia w częściach przez jednego wykonawcę

3.      Zasady wykazywania przez wykonawców spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

4.      Kryteria selekcji w trybach wielofazowych (np. przetargu ograniczony)

II.      Warunki udziału w postępowaniu

1.      Zmiany w warunkach udziału

2.      Nowe szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego wykonawcy

3.      Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców

4.      Jak sprostać zaostrzonym regułom w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich

5.      Podwykonawstwo  

III.     Dokumenty żądane od wykonawcy

1.      Oświadczenie własne wykonawcy do progów unijnych – forma, treść

2.      Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma sporządzenia, przekazania, treść, cel składania itp.

3.      Zmienione reguły składania i uzupełniania dokumentów

4.      Dokument składany „z urzędu”

5.      Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium

IV.     Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:

1.      Przesłanki obligatoryjne i rozbudowane przesłanki fakultatywne

2.      Ograniczenia czasowe w wykluczeniu

3.      Procedura tzw. samooczyszczenia przez wykonawcę (self-cleaning)

V.      Kryteria oceny ofert:

1.      Jak weryfikować zasadność i prawidłowość kryteriów oceny ofert

2.      Kiedy zamawiający może oceniać oferty wyłącznie na podstawie ceny

3.      Kryterium kosztowe

4.      „Realne” kryteria pozacenowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy

VI.     Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu:

1.      Kiedy cena (koszt) mogą budzić podejrzenia rażąco niskich

2.      Treść, forma i termin wyjaśnień wykonawcy - jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu

3.      Skutki braku wyjaśnień, ich nieprecyzyjności dla wykonawcy

VII.    Składanie i ocena ofert:

1.      Forma oferty

2.      Nowe przesłanki odrzucenia oferty

3.      Zawiadomienie wykonawcy o czynnościach zamawiającego – terminy, treść i sposób upubliczniania

VIII.       Środki ochrony prawnej – jakie zmiany dla wykonawcy

 

 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 03 Sierpnia 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 29 lipca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka