Szkolenie  Zamówienia publiczne

DLA WYKONAWCÓW- Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa

08
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 08 Września 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – szkolenie dla wykonawców

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z możliwościami, ułatwieniami i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie przez wykonawców publicznych zamówień nowych rozwiązań, a także umożliwi skuteczne ubieganie się o kontrakty.

Biorąc udział w szkoleniu każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z postawionymi wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona według nowych przepisów oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

 


DLA WYKONAWCÓW- Jak wygrać przetarg po nowelizacji Prawa

Szkolenie odbędzie się: 08 Września 2016r.

Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

 
„Jak wygrać przetarg po nowelizacji  Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – szkolenie dla wykonawców”
 
I. Tryby udzielania zamówień – zmiany istotne dla wykonawcy:
1. Terminy składania ofert m.in. w przypadku wyznaczenia wizji lokalnej
2. Nowe reguły liczenia terminów  na wykonanie czynności
3. Zmienione zasady związane z dostępem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Ograniczenie możliwości uzyskania zamówienia w częściach przez jednego wykonawcę
5. Kryteria selekcji w trybach wielofazowych (np. przetargu ograniczony)
 
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zmiany w warunkach udziału
2. Szczególne wymagania wobec wykonawcy co do potencjału finansowego i  ekonomicznego 
3. Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców
4. Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich
5. Na jakich warunkach wykonawca może korzystać z podwykonawców
 
III. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy świetle ustawy i nowego rozporządzenia 
1. Oświadczenie „własne” wykonawcy do progów unijnych – jak je sporządzić i jaka powinna być jego treść
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma sporządzenia, praktyczne wskazówki jak go prawidłowo wypełnić, na co zwrócić uwagę oraz jak korzystać z serwisu eJEDZ 
3. Nowe rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz forma ich składania
4. Kiedy wykonawca składa dokumenty i jak je uzupełnia
5. Dokument składany „z urzędu” - termin
6. Jak uniknąć zatrzymania wadium
 
IV. Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:
1. Przesłanki obligatoryjne i rozbudowane przesłanki fakultatywne 
2. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
3. Procedura tzw. samooczyszczenia przez wykonawcę (self-cleaning)
 
V. Kryteria oceny ofert:
1. Jak weryfikować zasadność i prawidłowość kryteriów oceny ofert
2. Kiedy zamawiający może narzucić ocenę wyłącznie na podstawie ceny 
3. Kryterium kosztowe oraz inne „realne” kryteria pozacenowe 
 
VI. Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu:
1. Kiedy cena (koszt) mogą budzić podejrzenia rażąco niskich 
2. Jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu ay nie narazić się na odrzucenie oferty- treść, forma i termin wyjaśnień wykonawcy 
 
VII. Składanie i ocena ofert:
1. Forma oferty
2. Kiedy w świetle nowych przepisów oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
3. Zawiadomienie wykonawcy o czynnościach zamawiającego – terminy, treść i sposób upubliczniania
 
VIII. Środki ochrony prawnej – rozszerzony zakres zaskarżania przez wykonawcę i inne zmiany
 

 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 08 Września 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia 02 września 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka