Szkolenie  Zamówienia publiczne

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach w 2018r.

29
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 29 Listopada 2018
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyczne warsztaty dla wykonawców

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z zasadami dotyczącymi elektronizacji zamówień obowiązującymi od 18.04.2018 r. oraz 18.10.2018 r., w tym w związku ze zmianami w rozporządzeniu o elektronizacji oraz rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów
  • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących m.in. kształtowania postanowień SIWZ uwzględniając wymogi elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • przedstawienie wymagań związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych
  • poznanie rodzajów podpisów elektronicznych i zasad ich weryfikacji

 


Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach w 2018r.

Szkolenie odbędzie się: 29 Listopada 2018r.

Adresaci szkolenia:

  • wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach
  • osoby przygotowujące oraz składające oferty związane z realizacją zamówień publicznych

 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty: Elektronizacja zamówień publicznych
 

1.       Elektronizacja prawa zamówień publicznych - etapy i wskazówki na co zwrócić uwagę

2.       Forma pisemna a forma elektroniczna

3.       Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych z 20 lipca 2018 r.

4.       Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w rękach wykonawcy w świetle zmienionych przepisów ustawy Pzp

1)  kiedy kwalifikowany podpis jest potrzebny wykonawcy i czy jest potrzebny zamawiającemu, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu

2)  jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany, jaki „format” podpisu wybrać (kwestie podpisu zewnętrznego, wewnętrznego itp.)

3)  praktyczne metody sporządzania oświadczeń lub dokumentów elektronicznych

5.       Zakładane funkcjonalności platformy e-Zamówień oraz Portali e-Usług istotne z punktu widzenia zamawiajaąego i wykonawcy.

6.       Zasady publikacji SIWZ i jej zmiany oraz zadawanie pytań do SIWZ

1)    miejsce i termin udostępnienia SIWZ dla wykonawców w trybach przetargowych

2)    w jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ po elektronizacji,

3)    w jakiej formie wykonawca powinien otrzymać odpowiedź na pytania do SIWZ

4)    przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających z elektronizacji

7.       Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

a)    praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ, w tym jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ (ESPD) i wypełnić wymóg formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b)    zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych

c)    reguły uzupełniania JEDZ - problem daty itp.

8.   Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania po elektronizacji

1)    zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów z 2018 r. w zakresie formy oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzania za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej

2)    różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji

3)    kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego

4)    elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu i reguły potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów, kompresowanie plików

5)    e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)

9.    Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.

a)    postanowienia SIWZ,

b)    reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

c)    oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie

d)    kwestie formy pełnomocnictwa do złożenia oferty po elektronizacji - oryginał czy kopia poświadczona notarialnie a elektronizacja

e)    zmiana i wycofanie oferty elektronicznej, oferty wspólne

f)     otwarcie ofert  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne

10.     Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz

11.    Możliwość odstąpienia przez zamawiającego od komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  - przykłady zastosowania np. w branży medycznej

12.    Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji

         13.    Archiwizacja oświadczeń i dokumentów elektronicznych

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 29 Listopada 2018
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 listopada 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Polecamy również

Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.
Szkolenie Podatki i finanse

Działania marketingowe reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku ...

Warszawa, 26 Listopada 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Działania marketingowe, reklamowe i reprezentacyjne na gruncie podatku CIT, PIT i VAT.

Czytaj więcej   »

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.
Szkolenie Podatki i finanse

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r ...

Warszawa, 27 Listopada 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych 2019 r.

Czytaj więcej   »

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.
Szkolenie Podatki i finanse

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r ...

Warszawa, 21 Grudnia 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych 2019 r.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka