Szkolenie  Zamówienia publiczne

Nowe Prawo zamówień publicznych – perspektywa Wykonawcy

10
Lutego

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Termin: 10 Lutego 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – nowe regulacje z perspektywy Wykonawcy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla Wykonawców. Ekspertki z Prawa zamówień publicznych omówią nowe regulacje, które weszły w życie wraz z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: „Najważniejsze aspekty elektronizacji zamówień publicznych" wartości 49,90 zł oraz ,,Umowy o zamówienie publiczne" o wartości 49,90.

 

 


Nowe Prawo zamówień publicznych – perspektywa Wykonawcy

Szkolenie odbędzie się: 10 Lutego 2020r.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla przeznaczaone Wykonawców

 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
I.    Informacje wstępne dotyczące nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (cele ustawodawcy, zakres regulacji, systematyka ustawy, przepisy wprowadzające nową ustawę).

II.    Nowe regulacje dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego przez Zamawiającego okiem Wykonawcy
m.in.:

1) możliwość udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych,
2) możliwość monitorowania zmian w rocznych planach postępowań publikowanych przez Zamawiających.

III.    Nowe dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: SWZ, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego.

IV.    Przedmiotowe środki dowodowe.

V.    Nowe zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego (zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia). Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Podmiotowe środki dowodowe.

VI.    Tryby udzielania zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego powyżej i poniżej progów unijnych – wybrane zmiany istotne dla Wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego stosowanego w przypadku procedur dla zamówień poniżej progów UE i roli Wykonawców w tego rodzaju postępowaniach.

VII.    Wybrane zmiany istotne dla Wykonawców związane w szczególności ze składaniem ofert (nowe terminy związania ofertą) oraz nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.

VIII.    Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego i ich wykonywania.
m.in.:

1)    instrumenty mające na celu zrównoważenie stron w tym: katalog klauzul abuzywnych, obowiązkowe postanowienia umowne, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
2)    obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy,
3)    zmiany do umowy,
4)    odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie,
5)    obowiązek ewaluacji realizacji umowy.

IX.    Środki ochrony prawnej:
1)    podstawowe zmiany związane z postępowaniem odwoławczym przed KIO,
2)    zmiany dotyczące skarg na orzeczenia KIO,
3)    uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

X.    Pozasądowe rozwiązywanie sporów powstałych na gruncie realizacji zamówień publicznych - prawa/obowiązki Wykonawcy.

 

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Emilia Florek

Emilia Florek

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Doświadczony praktyk i doradca w dziedzinie zamówień publicznych wspomagający zarówno zamawiających jak i wykonawców. Trener i szkoleniowiec. Uczestniczyła jako doradca prawny w przygotowaniu i realizacji wielu projektów zwłaszcza infrastrukturalnych z udziałem sektora publicznego. Zna specyfikę projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej czy Europejskiego Baku Europejskiego, a także inwestycji infrastrukturalnych, których realizację oparto o Warunki Kontraktowe FIDIC. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Agata Chodkowska

Agata Chodkowska

Radca prawny w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp.k. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Od wielu lat zaangażowana jest w obsługę prawną organów administracji publicznej, a także w doradztwo świadczone dla podmiotów gospodarczych, udzielając praktycznego wsparcia w zakresie prawa zamówień publicznych, a także m.in. szeroko pojętego prawa administracyjnego i prawa budowlanego. Uczestniczyła jako doradca prawny w realizacji wielu projektów zwłaszcza infrastrukturalnych finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w sporach sądowych, w szczególności zaistniałych w związku z realizowanymi inwestycjami budowlanymi, zarówno z punktu widzenia inwestora jak i wykonawcy. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SALEOMEGA.pl
Termin: 10 Lutego 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 3 lutego 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka