Szkolenie  Zamówienia publiczne

Praktyczne aspekty zmian Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

10
Czerwca

Miejscowość: Poznań
Adres: Klasztorna 24/25
Miejsce szkolenia: Bud. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Termin: 10 Czerwca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyczne aspekty zmian Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami, ułatwienia i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie nowych rozwiązań, których stosowanie  trzeba będzie rozpocząć w krótkim czasie od ogłoszenia ustawy.

Biorąc udział w szkoleniu każdy uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania w praktyce. Zamawiający – przede wszystkim kiedy może nie stosować ustawy, jak wg nowych zasad prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne i na co zwrócić szczególną uwagę. Wykonawcy uzyskają natomiast umiejętność weryfikacji zasadności oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji sporządzenia oferty zgodnej z postawionymi wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca postępowania.

 


Praktyczne aspekty zmian Prawa zamówień publicznych w 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 10 Czerwca 2016r.

Szkolenie skierowane jest zarówno do zamawiających, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, sądów, służb kontrolnych, jak i do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00

I.                Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy – nowy i zmieniony katalog

II.               Zmiany dotyczące szacowania wartości zamówienia, plany zamówień i zmiany przy udzielaniu zamówień w częściach

III.              Opis przedmiotu zamówienia – jak przygotować według nowych zasad

IV.             Tryby udzielania zamówienia – modyfikacje, nowości i ułatwienia

V.               Warunki udziału w postępowaniu

VI.              Rodzaje warunków

1.   Szczególne wymagania co do potencjału finansowego i  ekonomicznego i wobec konsorcjum wykonawców Przesłanki obligatoryjne

2.   Poleganie przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo

3.   Zamówienia „zastrzeżone”  (promowanie kwestii społecznych) 

VII.             Dokumenty żądane od wykonawcy

1.   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – forma sporządzenia, przekazania, treść, cel składania itp.

2.   Zmienione reguły składania i uzupełniania dokumentów

VIII.            Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:

1.   Przesłanki obligatoryjne

2.   Rozbudowane przesłanki fakultatywne

3.   Ograniczenia czasowe w wykluczeniu

4.   Procedura tzw. samooczyszczenia przez wykonawcę (self-cleaning)

IX.              Kryteria oceny ofert:

1.   Związek z przedmiotem zamówienia, w tym jego zasięg

2.   Ograniczenie w stosowaniu wyłącznie kryterium ceny:

- podmiotowe (krąg zamawiających ),

- przedmiotowe (rodzaj zamówień)

- wagowe (znaczenie)

3.   Kryterium kosztowe

4.   „Realne” kryteria pozacenowe, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium „personelu” wykonawcy

X.                Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu:

1.   Przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny/kosztu lub ich części składowych

2.   Treść, forma i termin wyjaśnień wykonawcy - jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu

3.   Skutki braku wyjaśnień, ich nieprecyzyjności dla wykonawcy

4.   Czy i kiedy wyjaśnienia dotyczące ceny/kosztu wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa

XI.              Umowy:

1.   Rewolucja w zasadach zmiany (aneksowania) umowyPrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: Klasztorna 24/25
Miejsce szkolenia: Bud. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Termin: 10 Czerwca 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 2 czerwca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka