Szkolenie  Zamówienia publiczne

PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Wykonawców: po nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2016 r

27
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Października 2016 - 28 Października 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyczne warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

NOWOŚĆ: Praktyczne warsztaty dla wykonawców mające na celu zapoznanie się z możliwościami, ułatwieniami i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie przez wykonawców publicznych zamówień nowych rozwiązań, a także umożliwi skuteczne ubieganie się o kontrakty.

Biorąc udział w szkoleniu każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z postawionymi wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona według nowych przepisów oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

 


PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Wykonawców: po nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2016 r

Szkolenie odbędzie się: 27 Października 2016r.

Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

Praktyczne warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie po nowelizacji  Prawa zamówień publicznych z 2016 r.
 
I. Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych po nowelizacji 
1. Oficjalne publikatory i plany postępowań o zamówienie publiczne
2. Zmienione zasady związane z dostępem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej treścią
3. Na co zwrócić uwagę w dokumentach zamówienia przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o zamówienie
 
II. Uprawnienia wykonawców oraz dopuszczalne ograniczenia wobec nich przy składaniu ofert
1. Ile czasu powinien mieć zapewnione wykonawca na złożenie ofert m.in. w przypadku wyznaczenia wizji lokalnej
2. Dogodniejsze  reguły liczenia terminów na wykonanie czynności, w tym zadawanie pytań do SIWZ
3. Kiedy i na jakich zasadach możliwe jest ograniczenie możliwości uzyskania zamówienia w częściach przez jednego wykonawcę
 
III. Jakie warunki udziału w postępowaniu musi spełnić wykonawca 
1. Rodzaje warunków udziału
2. Szczególne wymagania wobec wykonawcy co do potencjału finansowego i  ekonomicznego 
3. Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców
4. Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich
5. Kiedy i na jakich warunkach wykonawca może korzystać z podwykonawców
 
IV. Oświadczenia i dokumenty, jakich można żądać od wykonawcy świetle ustawy i nowego rozporządzenia 
1. Oświadczenie „własne” wykonawcy do progów unijnych – kiedy je złożyć, jaka powinna być jego treść i od czego ona zależy
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne wskazówki jak krok po kroku prawidłowo wypełnić JEDZ, na co zwrócić uwagę oraz jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ 
3. Nowe rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz forma ich składania i uzupełniania
4. Kiedy wykonawca składa dokumenty a kiedy może od tego odstąpić – nowe możliwości i ułatwienia dla wykonawcy
5. Dokument składany „z urzędu” -  kiedy należy go złożyć
6. Jak uniknąć zatrzymania wadium
 
V. Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców
1. Kiedy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne) 
2. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
3. Jak wykonawca może dokonać tzw. samooczyszczenia (self-cleaning)
 
VI. Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert i ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
1. Jak wykonawca może ustalić zasadność i prawidłowość kryteriów oceny ofert
2. Kiedy cena (koszt) mogą budzić podejrzenia rażąco niskich 
3. Jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu aby nie narazić się na odrzucenie oferty – praktyczne wskazówki co do treści, formy i terminu wyjaśnień wykonawcy 
 
VII. Składanie ofert i ich ocena
1. W jakiej formie należy złożyć ofertę
2. Kiedy w świetle nowych przepisów oferta podlega odrzuceniu
3. Kiedy i jak wykonawca powinien zostać zawiadomiony o czynnościach zamawiającego 
 
VIII. Kiedy i jak kwestionować decyzje zamawiającego 
1. Środki ochrony prawnej – rozszerzony zakres zaskarżania przez wykonawcę 
2. Kiedy wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania
3. Zmienione reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego
 

 


 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Października 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 października 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka