Szkolenie  Zamówienia publiczne

PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Zamawiających po nowelizacji ustawy Prawa zamówień publicznych

06
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 06 Października 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyka udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r. - warsztaty dla zamawiających

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowość na rynku w formie warsztatów po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r, wdrażająca dyrektywy unijne (2014/24/E i 2014/25/UE), wprowadza wiele nowych regulacji istotnych dla udzielania zamówień publicznych. Nowelizowane przepisy dokonują zmian mających wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. Dotyczy to w szczególności publikacji ogłoszeń, udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezmiernie istotne są ponadto nowe reguły potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nowe podejście do kryteriów oceny ofert,  a także szeroki obszar aneksowania umów. Nowe przepisy powinien potrafić prawidłowo zastosować w praktyce każdy zamawiający.

Cel szkolenia: Praktyczne zapoznanie się z możliwościami, ułatwienia i ewentualnymi trudnościami wynikającymi ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu pozwoli na szybkie i praktyczne przyswojenie nowych rozwiązań.

Biorąc udział w szkoleniu każdy uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania w praktyce. Zamawiający – przede wszystkim kiedy może nie stosować ustawy, jak wg nowych zasad prawidłowo przygotować postępowanie o zamówienie publiczne i na co zwrócić szczególną uwagę. 

 


PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Zamawiających po nowelizacji ustawy Prawa zamówień publicznych

Szkolenie odbędzie się: 06 Października 2016r.

Szkolenie skierowane jest zarówno do zamawiających, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, sądów, służb kontrolnych.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

Praktyka udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016 r. - warsztaty dla zamawiających

I. Ogłoszenia o zamówieniach

1. Miejsce i termin publikacji 

2. Jak wypełnić i na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu ogłoszeń krajowych i unijnych –  wybrane problemy praktyczne

3. Jak zmienić ogłoszenie  – reguły i konsekwencje

 

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Nowe zasady udostępniania 

2. Praktyczne przykłady i wskazówki jak uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pzp w treści SIWZ

3. Szczególne wymagania dotyczące podziału zamówienia na części oraz wypełnienie obowiązku określenia wymagań zatrudnienia na umowę o pracę

4. Załączniki do SIWZ – czy warto sporządzać np. wzory oświadczeń?

 

 III. Określanie warunków udziału w postępowaniu według zmienionych przepisów

1. Czy, kiedy i jak określać warunki udziału – praktyczne przykłady prawidłowych warunków, w tym szczególnych co do potencjału finansowego i ekonomicznego oraz konsorcjum wykonawców, a także przykłady najczęściej popełnianych błędów

2. Weryfikacja spełniania warunków przez wykonawcę, w tym w świetle zaostrzonych reguł polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo  

 

IV. Kiedy i jakich oświadczeń lub dokumentów zamawiający może żądać od wykonawcy w świetle ustawy i nowego rozporządzenia 

1. Oświadczenie „własne wykonawcy” -  treść, termin złożenia

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –  obowiązki i uprawnienia zamawiającego, w tym jak korzystać z ułatwień serwisu eJEDZ

3. Zmienione reguły żądania dokumentów od wykonawców i ich uzupełniania

4.  Nowe rodzaje dokumentów i forma ich składania

5. Ułatwienia dla zamawiającego związane z możliwością odstąpienia od żądania niektórych dokumentów – kiedy warto z nich korzystać

 

V.  Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców

1. Przesłanki obligatoryjne oraz rozbudowane przesłanki fakultatywne 

2. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia 

3. Obowiązek zawiadomienia o wykluczeniu – termin, treść, uzasadnienie

 

VI. Nowe podejście w ocenie ofert

1. Odwrócona kolejność czynności w toku oceny ofert w przetargu nieograniczonym

2. Kryteria oceny ofert – ograniczenia w stosowaniu ceny, praktyczne przykłady realnych pozacenowych kryteriów

3. Obowiązki i uprawnienia zamawiającego związane z podejrzeniem rażąco niskiej ceny/kosztu 

 

VII.  Umowy - rozszerzone uprawnienia  ich aneksowania – przykłady zastosowania 

 

VIII. Nowe zasady dokumentowania postępowania w świetle ustawy i nowego rozporządzenia – nowe wzory protokołu postępowania i zmienione zasady jego udostępniania

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 06 Października 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 03 października 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka