Szkolenie  Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych z 2016 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO

27
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Lutego 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Praktyka udzielania zamówień po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Program szkolenia został tak przygotowany, aby uczestnicy zdobyli, poszerzyli lub ugruntowali od strony praktycznej swoją wiedzę w zakresie stosowania znowelizowanego w 2016 r. Prawa zamówień Publicznych.  Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przez zamawiającego oraz skutecznym w nim udziałem wykonawców. Nowością jest poparcie poszczególnych bloków tematycznych najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wydanym po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o rzeczywiste przykłady z ukształtowanej dotychczas praktyki oraz analizę najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem właściwego wzorca postępowania.


Prawo zamówień publicznych z 2016 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO

Szkolenie odbędzie się: 27 Lutego 2017r.

Szkolenie skierowane jest do zamawiających i wykonawców.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

Program szkolenia

„Praktyka udzielania zamówień po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO”

 

I.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jak przygotować, wyjaśniać i zaskarżać
 
II.  Kształtowanie według nowych reguł warunków udziału w postępowaniu i wymagań wobec konsorcjum wykonawców
 
III. Oświadczenie własne wykonawcy, w tym na formularzu JEDZ
 
IV.  Ograniczenia w korzystaniu z zasobów podmiotów trzecich
 
V.   Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia  – składanie, uzupełnianie, forma
 
VI.  Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – reguły korzystania z podwykonawców, uprawnienia i obowiązki z tym związane
 
VII. Jakie kryteria oceny ofert można ustalić i jak powinny być opisane
 
VIII.Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób, aby obalić takie domniemanie
 
IX.  Badanie i wyjaśnianie treści ofert, w tym w tzw. procedurze odwróconej
 
X.   Omyłki w ofercie i możliwy zakres ich poprawy
 
XI.  Odrzucenie ofert – kiedy do tego dochodzi i jak tego uniknąć
 
XII. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak, kiedy  i co wykonawca może zastrzec
 
XIII.Umowy
 

 


 

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Lutego 2017
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 lutego 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce
Szkolenie Zamówienia publiczne

Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w ...

Warszawa, 29 Marca 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka