Szkolenie  Zamówienia publiczne

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych...

20
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Maja 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych problemów związanych udzielaniem zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych, udoskonalenie praktycznych umiejętności udzielania zamówień publicznych.

Biorąc udział w szkoleniu beneficjent uzyska wiedzę niezbędną do zastosowania w praktyce przy udzielaniu zamówień ze środków unijnych. Kwestie związane z udzielaniem takich zamówień zostaną omówione w poszczególnych blokach tematycznych na wybranych przykładach praktycznych, w oparciu o aktualne przepisy, orzecznictwo i praktykę, z możliwością aktywnego udziału uczestników i zadawania pytań. Pozyskana lub utrwalona wiedza pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów skutkujących nałożeniem korekty finansowej.


Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych...

Szkolenie odbędzie się: 20 Maja 2016r.

Szkolenie skierowane jest do praktyków zajmujących się zamówieniami publicznymi, w szczególności w jednostkach będących beneficjentami projektów unijnych tj. pracowników administracji rządowej i samorządowej, szpitali, uczelni publicznych, bibliotek, teatrów, ośrodków kultury, pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych oraz prawników (np. radców prawnych, adwokatów) doradzających przy udzielaniu tego rodzaju zamówień. 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 2016 r.
 
 
 
I.    Reguły szacowania wartości zamówienia – podstawowy obowiązek decydujący o prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego
 
1.    Zakaz dzielenia czy nakaz sumowania ?
 
2.    Kiedy łączyć a kiedy dzielić zamówienia (problem z definicją „jednego” zamówienia) – kryteria tożsamościowe i praktyczne przykłady
 
3.    Zamówienia udzielane w częściach, w tym art. 6a ustawy Pzp
 
4.    Zamówienia powtarzające się okresowo a zamówienia ciągłe
 
5.    Szacowanie na roboty budowlane – wymogi szczególne
 
6.    Zamówienia z projektu unijnego a inne zamówienia „tego samego rodzaju” realizowane przez zamawiającego – różne źródła finansowania
 
7.    Zamówienia nieplanowane
 
8.    Najczęściej popełniane błędy przy szacowaniu zamówienia – praktyczne przykłady
 
9.    Sposób dokumentowania ustalania wartości zamówienia
 
 
II.   Zasada konkurencyjności w zamówieniach z projektów unijnych
 
1.    Zasada konkurencyjności przy zamówieniach udzielanych bez stosowania ustawy Pzp – próg kwotowy, wymagania, przebieg „procedury”, kryteria, warunki itp.
 
2.    Udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki a zasada konkurencyjności
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
 
1.   Jak przygotować opis według zmienionych zasad – opis funkcjonalny, wydajnościowy, wymagania szczególne
 
2.   Możliwość zmiany opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania i  obowiązki z tym związane 
 
3.   Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia a szacowanie wartości zamówienia 
 
 
IV.  Przebieg postępowania o zamówienie publiczne           
 
1.   Warunki udziału w postępowaniu
 
- jak określić warunki, aby nie naruszyć ustawy Pzp
 
- kiedy warunki są nieproporcjonalne i dyskryminują wykonawców – praktyczne przykłady według zmienionych przepisów
 
- zakres dopuszczalnych wymagań wobec konsorcjum
 
- poleganie na zasobach podmiotów trzecich
 
2.   Dokumenty wymagane w postępowaniu:
 
- nowe regulacje ustawowe i nowe rozporządzenie dotyczące dokumentów a praktyka
 
- oświadczenia własne wykonawcy, w tym jednolity europejski dokument zamówienia
 
- zmienione reguły składania i uzupełniania dokumentów, oświadczeń itp.
 
3.   Poprawianie omyłek (pisarskich, rachunkowych i innych) – na co pozwalają przepisy ustawy Pzp – praktyczne przykłady
 
4.   Kryteria oceny ofert  - nowe podejście, katalog kryteriów i ich zastosowanie w praktyce
 
5.   Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej – możliwość odwrócenia kolejności czynności, nowe przesłanki odrzucenia oferty i zmienione reguły obowiązków informacyjnych
 
 
V.   Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
1.   Terminy zawarcia umowy
 
2.   Rozszerzony zakres dopuszczalnych zmian umowy
 
3.   Przesłanki ustawowe rozwiązania umowy
 
4.   Zmiany istotne umowy a wymóg nowego postępowania
 
 
VI.   Kontrola udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE
 
VII.  Korekty finansowe - przedmiot, zakres i zasady wymierzania (zasada proporcjonalności) 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Maja 2016
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 maja 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka